Samospráva

Zobrazené 1-30 z 54

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Dátum: 12. 6. 2017

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Oznam pre občanov

Dátum: 31. 5. 2017

Oznam pre občanov

Oznam pre občanov

Dátum: 31. 5. 2017

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 vo štvrtok bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.

Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Dátum: 23. 5. 2017

Milí občania, v minulom období keď bol v platnosti predchádzajúci zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. mesto uplatňovalo výnimku zo zabezpečenia vykonávania triedeného zberu biologického odpadu

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Dátum: 12. 5. 2017

Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“).

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

Dátum: 28. 12. 2016

Mesto Tisovec realizovalo projekt s názvom „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky cvičebného priestoru kvalitatívne lepším systémom osvetľovania, znížiť jeho energetickú náročnosť a náklady na údržbu.

OZNÁMENIE

Dátum: 29. 11. 2016

o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Dátum: 27. 11. 2016

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2016 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Dátum: 30. 9. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 378/2016 zo dňa 26.09.2016 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na deň 23.11.2016 na zasadnutí MsZ.

Územný plán mesta Tisovec- ZMENY A DOPLNKY č.2

Dátum: 12. 9. 2016

Vážení občania,

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci

Dátum: 5. 9. 2016

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Vyhlásenie VZN Mesta Tisovec

Dátum: 30. 6. 2016

Dňa 30.06.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Pílav

Dátum: 31. 5. 2016

Vážení občania, predkladáme vám spracovaný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025. Jeho cieľom je najmä dosiahnutie komplexného rozvoja sociálnych služieb v našom meste.

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec

Dátum: 5. 4. 2016

Vyhlásenie výberového konania

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec

Dátum: 5. 4. 2016

Vyhlásenie výberového konania

Obchodná verejná súťaž

Dátum: 31. 3. 2016

oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže

Cena primátora mesta - Mgr. Igor Beregi

Dátum: 29. 1. 2016

Cena primátora mesta - Mgr. Igor Beregi

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Dátum: 21. 1. 2016

Mesto Tisovec, v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Oznam - MsÚ

Dátum: 30. 11. 2015

Oznam - MsÚ

Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec - charakteristika realizovaného projektu

Dátum: 19. 11. 2015

Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec - charakteristika

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Dátum: 22. 10. 2015

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023 “ je možné predkladať najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Dátum: 22. 10. 2015

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023 “ je možné predkladať najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2016 – 2022.

Dátum: 13. 10. 2015

Vážení spoluobčania,v roku 2015 nám končí platnosť strednodobého programového dokumentu v sociálnej oblasti a to Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2008 – 2015.

Poďakovanie Zboru pre občianske záležitosti v Tisovci

Dátum: 12. 10. 2015

účastníkmi boli starostovia, matrikárky, organizátori, tvorcovia scenárov a účinkujúci na občianskych obradoch a slávnostiach.

Zoznam daňových dlžníkov

Dátum: 26. 6. 2015

Mesto Tisovec ako správca dane v zmysle § 52 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014,

Návrh: rozpočtu mesta Tisovec na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017

Dátum: 15. 4. 2015

Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

Dátum: 16. 11. 2014

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA V TISOVCI

Zobrazené 1-30 z 54