Zástupca primátora

Mgr. Marta Svobodová

ms

Telefón: 0902 096 320
e-mail: tula11@centrum.sk

ROZSAH POVERENIA ZÁSTUPKYNE PRIMÁTORA MESTA TISOVEC

Podľa §13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“) a poverenia primátora mesta Tisovec zo dňa 19. apríla 2023, poveruje primátor mesta poslankyňu Mgr. Martu Svobodovú na zastupovanie v nasledovnom rozsahu:

1. V čase prítomnosti primátora v oblastiach:

- charitatívna, humanitárna oblasť,

- neziskový, dobrovoľnícky, mimovládny sektor,

- oblasť orgánov mestského zastupiteľstva (komisie, výbory),

- oblasť cestovného ruchu,

- oblasť zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb,

- oblasť Zboru pre občianske záležitosti,

- oblasť detí a mládeže,

a to v rozsahu:

- organizácia, koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi, zástupcami a štatutármi subjektov a vybavovanie ich požiadaviek a návrhov vo vyššie uvedených oblastiach,

- vybavovanie (vrátane podpisovania) bežnej korešpondencie v uvedených oblastiach,

- príprava a vedenie rokovaní v uvedených oblastiach,

- rozhodovacie akty v uvedených oblastiach s výnimkou právne záväzných aktov, z ktorých pre mesto vyplývajú finančné alebo pracovno-právne záväzky a s výnimkou rozhodnutí v správnom konaní.

2. V čase neprítomnosti primátora trvajúcej dlhšie ako 14 dní alebo v čase nespôsobilosti primátora trvajúcej dlhšie ako 10 dní určujem kompetencie zástupkyni primátora nasledovne:

Zástupkyňa primátora vykonáva nasledovné právomoci primátora:

  • výkon správy mesta,
  • zastupovanie mesta vo vzťahu k orgánom štátnej a verejnej správy, fyzickým osobám a právnickým osobám,
  • podpisovanie písomností mesta, vrátane rozhodnutí v správnom konaní a pracovno-právnych vzťahoch.

Ján Vengrín, MBA

primátor mesta Tisovec

Poverenie zástupkyňa mesta

Rozsah poverenia

Určenie odmeny