Profil verejného obstarávateľa

Mesto Tisovec je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Tel: 047 / 56 03 801
e-mail: info@tisovec.commesto@tisovec.com
IČO: 00319155
DIČ: 2021230497
zastúpené: Ján Vengrín, MBA - primátor mesta

Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Mesto Tisovec je povinné podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5256.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje mesto Tisovec v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na internetovej stránke Mesto Tisovec, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

  3. zákazky s nízkou hodnotou zverejňované on-line na internetovej stránke Mesto Tisovec.