Ocenenia mesta

Ocenení mestom a primátorom

Cena mesta Tisovec sa udeľuje

 • za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejnoprospešnej činnosti
 • za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta alebo jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 • za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a iní občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Cenu mesta Tisovec tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 700 €. K cene mesta sa vydáva potvrdenie - listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora. Cenu mesta Tisovec laureátom slávnostne odovzdáva primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

Laureáti Ceny mesta Tisovec

 • 1998 – Rudolf Valent
 • 1999 – Branislav Kriška, in memoriam
 • 2001 – Stredná priemyselná škola Tisovec
 • 2002 – Evanjelické gymnázium Tisovec
 • 2007 – Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera
 • 2008 – Divadelný súbor Daxner
 • 2009 - Základná škola Dr. V. Clementisa
 • 2012 - Základná umelecká škola Tisovec
 • 2014 - DH Hradovanka
 • 2015 - Lýdia Svobodová
 • 2016 - Milan Bútor
 • 2018 -
 • 2021 - MUDr. Anna Žiaková
 • 2022 - Mestská knižnica A.H.Škultétyho
 • 2023 - Ján Maciak, MUDr. Peter Šuran

Cena primátora mesta Tisovec

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta, rodákom či organizáciám mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. Výsledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu mesta Tisovec. Súčasťou ceny je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta Tisovec.

Laureáti Ceny primátora mesta

1996

František Alberty – CSM a.s. Tisovec
František Deme
Igor Gajdáč – SPŠ Tisovec
Elena Hudecová
Jozef Choma
Samuel Kriška
Marcel Lopušný – SKI Klub Tisovec
Elena Pavlikovská
Rudolf Valent
Mojmír Zúrik

1997

Michal Botka
Soňa Hrončeková
Vladimír Krajči
Jolana Krišková
Eva Manicová
Helena Pašiaková
Detský spevácky zbor LYKOVIENKY
Mužský spevácky zbor Dr. Sama Daxnera
VANDA,s.r.o. Tisovec
Základná škola Dr. V. Clementisa

1998

Helena Bábelová
Dobrovoľný požiarny zbor Rimavská Píla
Mária Huňová
rodina Manicová
Materská škola Tisovec
Iveta Nováková
ZPOZ Človek – človeku Tisovec

1999

František Bábela
Mária Ferenčíková
Ondrej Hinduliak
Irma Koniarová
Ľudmila Liptáková
Ján Maciak
Jaroslav Maťko
Ján Mihók
Ľubomír Struhár
Štefan Šuran

2000

Divadelný súbor DAXNER
COMBIN s.r.o. Závod Vápenka Tisovec
Milan Bútor
Peter Blaško
Pavel Bálint
Ladislav Kalamár
Jaromír Sokol
Miroslava Bancíková

2001

Slovenský rybársky zväz – MO Tisovec
Speleoklub Tisovec
Svätopluk Kámen – in memoriam
Zbygniew Nišponský
Ján Valentík
Matilda Buranská – Kopperová
Veronika Šífriková

2002

Irena Céniková
Futbalový klub CSM Tisovec
Samuel Gájer
Mestská knižnica A.H.Škultétyho Tisovec
Pavel Koncoš
Jozef Kuzmík
Milan Struhár
Mahuliena Štrbová
Dušan Tóth
Anna Žiaková

2004

Miroslav Nešvera – in memoriam – za lásku ku kráse skrytej v podzemí
Ondrej Hronček – za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti lesníctva a poľovníctva
Milan Katreniak – za dlhoročné udržiavanie folklórnych tradícií mesta a celého regiónu
Ján Filipiak – za oživenie stolnotenisového klubu v Tisovci a vzornú reprezentáciu mesta
Jaroslav Lacko – za kultúrno-osvetovú činosť s dospelými a mládežou v divadelných súboroch Tisovca a Rimavskej Píly
Petr Kolarz – starosta obce Ludgeřovice – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu s mestom Tisovec
Pavol Prokopovič – minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za spoluprácu a pomoíc samospráve mesta Tisovec
Tamás Barnabás – primátor mesta Putnok – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec

2005

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Tisovec – pri príležitosti 60. výročia pripomienky ukončenia II. sv. vojny, oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly červenou a rumunskou armádou a za šírenie ideí humanizmu a protifašistického odboja
Mestské lesy Tisovec s.r.o – za úspešnú 10-ročnú prácu v oblasti lesníctva, ťažby dreva, piliarskej výroby, služieb súvisiacich s poľovníctvom a za odborné a hospodárne spravovanie lesného bohatstva mesta Tisovec
Božena Lacková – za vnútornú silu, vitalitu, ľudský prístup k postihnutým občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách
Milan Matucha – za 10-ročnú neutíchajúcu trpezlivosť pri nácvikoch spevákov Minihviezičky, dirigentskú paličku DH Hradovanka a hudobný sprievod v DSZ Lykovienky

2006

Ivan Osuský – biskup západného dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. Na Slovensku – za podporu vzdelávania a duchovný rozvoj mládeže v Evanjelickom gymnáziu Tisovec
Anna Tótová – za úspešnú reprezentáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci a dosahované výsledky v športových súťažiach
Rudolf Šífrik – za dlhoročné účinkovanie v Mužskom spevokole Dr. Sama Daxnera v Tisovci

2007

Základná umelecká škola Tisovec – pri príležitosti 70. výročia vzniku hudobného školstva v Tisovci, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta výchovou detí k umeniu
Valéria Parobeková – za dlhoročnú prácu pedagóga, výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa SPŠ v Tisovci, za významný prínos vo výchove, vzdelávaní mládeže a za iniciatívu pri zavádzaní nových učebných odborov do siete školy
Milan Kraus – in memoriam – za jeho celoživotnú prácu básnika, esejistu, prekladateľa a redaktora, za jeho významný prínos v oblasti duchovného rozvoja spoločnosti a šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí

2008

Igor Čombor – za ľudský prístup a za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o ob čanov mesta Tisovec a Rimavskej Píly
Elena Vacvalová – za vrelý vzťah k svojmu rodisku a jeho reprezentáciu
Ján Čepík – za dlhoročné pôsobenie v DH Hradovanka a futbalovom klube Tisovec
Spevokol EGT – za úspešnú reprezentáciu mesta na celoslovenských súťažiach Chrámová pieseň vo Zvolene a Mládež spieva v Banskej Bystrici
Eva Dolinajová – za dlhoročné vedenie mažoretkových súborov mesta a prácu v tisovskej miestnej kultúre pri príležitosti 15. výročia založenia Tisovských mažoretiek
Robert Fico – predseda vlády SR – za spoluprácu a pomoc samospráve mesta Tisovec

2009

OFF Road Klub Tisovec – za propagáciu mesta v rámci piatich ročníkov O0FF Roadu v Tisovci
Milan Slabej – za čírenie dobrého mena mesta a vrelý vzťah k rodisku
Dušan Toth – reverend – za trvalé prechovávanie priateľstva k mestu a podporu projektu EGT

2010

Ján Kováčik – prezident FK Dukla Banská Bystrica – za podporu športu a kultúry
Jolana Kuchtová
Júlia Hodoňová
Karol Hruška
Ľubomír Menzl
Mária Daxnerová – za humanitárnu zdravotnícku pomoc a účasť v protifašistickom odboji
Ján Rosiar ml. - za trénerskú činnosť vo FK CSM Tisovec a reprezentáciu mesta
Róbert Hurák – za aktívnu futbalovú činnosť a reprezentáciu FK CSM a mesta Tisovec
Vladimír Pašiak – za aktívnu činnosť v samospráve mesta Tisovec pri príležitosti 20. výročia miestnej územnej samosprávy

2011

Marta Svobodová – za dlhoročnú prácu pedagóga, vedúcej DSZ Lykovienky, členky Komisie ZPOZ Človek – človeku a poslankyne mestského zastupiteľstva, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta
Jiří Brož – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry a športu a úspešné pôsobenie v Mužskom speváckom zbore Dr. Sama Daxnera
Ivan Kubíni – za dlhoročné úspešné vedenie Speleoklubu Tisovec, za významnú prieskumnú a objaviteľskú činnosť spojenú s ochranou a propagáciou jaskýň Tisovského a Muránskeho krasu pri 60. výročí vzniku skupiny v Tisovci, ako aj organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine
Tomáš Geist – prezident FK Dukla Banská Bystrica (od r.2010) – za podporu a rozvoj športu v meste Tisovec

2012

JUDr.Ján Caban - za aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec a lokálpatriotizmus k svojmu rodnému mestu

Ján Belica - za vynikajúce výsledky vo FK CSM Tisovec,  reprezentáciu mesta a nomináciu do Jedenástky Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2011
Mgr.Klement Kéry - za dlhoročnú prácu pedagóga a riaditeľa Základnej školy  Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovc ia za významný prínos vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže
Ing.Valéria Huňová - za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti, ľudský prístup k seniorom a občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a aktívnu prácu v samospráve mesta
Mgr.Dušan German - za šírenie myšlienok kresťanstva ,duchovnú obrodu ,za zlepšovanie spolupráce mesta Tisovec s Rimavským seniorátom, dlhoročnú prácu s mládežou a podporu  Evanjelického gymnázia v Tisovci

Ružena Štulajterová – za dlhoročnú prácu v miestnej organizácii Červeného kríža a ZO SZPB Tisovec a aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec

2013

Jaroslav Brzák – pri príležitosti životného jubilea a 120. výročí založenia DH Hradovanka za dlhoročný aktívny prínos v oblasti hudobného školstva a kultúrno-spoločenského života v meste

2014

Elena a Viera Liptákové – za obetavú prácu pre mesto Tisovec a jeho občanov a za príkladnú prácu v komisii ZPOZ Človek – človeku

Dušan Kojnok – za dlhoročné úspešné pôsobenie v v DS Daxner a za reprezentáciu mesta Tisovec doma i v zahraničí

Detský domov Škovránok – za úspešnú prácu v oblasti výchovy detí v ústavnej starostlivosti a spoluprácu s mestom Tisovec

OZ Zubačka Tisovec – za zachovávanie a šírenie muzeálnych, historických železničných hodnôt a za obnovenie parnej prevádzky na ozubnicovej trati Tisovec – Pohronská Polhora

Ekometal spol. s.r.o. Tisovec – za úspešnú prácu v oblasti automatizácie a strojárenskej výroby a podporu miestnej samosprávy

ČESTNÉ OBČIANSTVO

Rudolf Krivoš – akademický maliar – za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Tisovec doma i v zahraničí a vrelý vzťah k rodnému mestu a jeho obyvateľom

2015

MUDr. Milota Bindasová – pri príležitosti životného jubilea, za ľudský prístup, profesionálnu odbornosť a príkladnú starostlivosť o deti a mládež

2016

Irena Krankušová – za nevšednú, obetavú a zmysluplnú dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti a ľudský prístup k občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla, za aktívnu činnosť v Občianskom združení Zdravotne ťažko postihnutých v Tisovci

Vladimír Ivarg – za dlhoročné úsilie za uchovávanie včelárskych tradícií a propagáciu medu a ostatných včelích produktov doma i v zahraničí

JUDr. Janka Laššáková – za spoluprácu a pomoc samospráve mesta Tisovec

2017

Július Caban – za záchranu a šírenie vzácnych obrazových dokumentov, za vytvorenie širokej komunity občanov so záujmom o miestnu históriu, za prezentáciu histórie Tisovca a m.č. Rimavská Píla

Ing. Dušan Hutka – za rozsiahlu publikačnú a dokumentačnú činnosť, za zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie, ktorú spája s históriou mesta Tisovec

Mgr. Gabriela Rufusová – pri príležitosti 140. výročia Mužského spevokolu Sama Daxnera za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za 30-ročné vedenie MSSD a úspešnú reprezentáciu mesta Tisovec

Marián Lapšanský – pri príležitosti životného jubilea, za šírenie dobrého mena mesta Tisovec doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu umeleckú činnosť a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými umeleckými výkonmi.

 

2018

JUDr. Alexandrovi Kuchtovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov,
za dlhoročný aktívny prínos v oblasti občianskych aktivít a kultúry.

Daniel Havlík - za 25- ročnú partnerskú spoluprácu, za udržiavanie dobrých vzťahov v  oblasti kultúry, športu, školstva a cestovného ruchu.

Jánovi Spišiakovi - za aktívnu činnosť v OZ Zubačka, za  propagáciu historického odkazu železničnej dopravy v Tisovci a propagáciu mesta Tisovec

rodine Vlčkovej - za úspešné pôsobenie pre rozvoj regiónu  a mesta Tisovec v agroturistike a reštauračných službách, za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste Tisovec

Ing. Miroslave Kochanovej - za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výchovu mladých ľudí, za nezištnú a obetavú prácu občianskej aktivistky v meste Tisovec

Branislavovi Hradovskému - pri príležitosti pri príležitosti 125. výročia založenia súboru a životného jubilea 80 rokov za dlhoročné pôsobenie v dychovej hudbe Hradovanka a za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta

Františkovi Hradovskému - pri príležitosti pri príležitosti 125. výročia založenia súboru a životného jubilea 80 rokov za dlhoročné pôsobenie v dychovej hudbe Hradovanka a za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta

Mgr. Marte Svobodovej - za významné a dlhoročné pôsobenie a predsedníctvo v Zbore pre občianske záležitosti "Človek človeku" pri MsZ Tisovec, za umeleckú a tvorivú činnosť, za rozvoj kultúry v meste

 

2019

PaedDr. Katarína Dominiková - za dlhoročnú zodpovednú prácu pedagóga,  ako i  vedenie Základnej školy a za zavádzanie inovačných metód vyučovania a realizáciu úspešných projektov.

Ing. Anna Kožiaková - za dlhoročnú zodpovednú prácu pedagóga,  ako i  vedenie Strednej odbornej školy a za zavádzanie inovačných metód vyučovania a realizáciu úspešných projektov.

Mgr. Ľudmila Pánisová - za  celoživotnú  zodpovednú a aktívnu činnosť v zdravotníctve a v sociálnej oblasti.

Ján Belica - za šírenie myšlienok kresťanstva, duchovnú obrodu a za celoživotnú prácu v Rimavskej Píle a v Tisovci.

2021

ZO SRZ Tisovec – pri príležitosti 100. výročia založenia

BRYSYRT – pri príležitosti storočnice rodinnej tisovskej bryndziarne

Dušan Čipka – za dlhoročný prínos v oblasti jaskyniarstva

Janka Kostková – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a za vedenie DFS Čížiček

Miroslava Kojnoková – za dlhoročné zveľaďovanie kultúrneho života v meste Tisovec

2022

Štefan Mede -  za nezištný čin ľudskosti a za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v podobe darcovstva krvi.

Arthur Ciepielski - za rozvíjanie medziľudských vzťahov a za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta.

Ján Dianiška - pri príležitosti významného životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v Mužskom spevokole Sama Daxnera.

Jaroslava Hrušková - za dlhoročnú a aktívnu prácu v meste a v prospech mesta, za  zodpovedný a aktívny prístup k plneniu povinností.

Ivan Kriška v mene Občianskeho združenia Pomocnica -  za verejno- prospešnú činnosť, ľudskosť, obetavosť, pomoc v prospech obyvateľov mesta Tisovec a širšieho regiónu.

rodina Dianišková - za úspešné pôsobenie pre rozvoj regiónu a mesta Tisovec v agroturistike, za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste Tisovec.

2023

PaedDr. Božena Pardupová - za dlhoročný odborný a pedagogický prínos vo vzdelávaní žiakov základných škôl, za príkladné vedenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec počas jej pôsobenia vo funkcii riaditeľa a za aplikáciu inovačných metód do vyučovania.

Ing. Karol Kubíni - za odbornú a efektívnu prácu pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve mesta Tisovec a odborné manažovanie prírodného bohatstva.

Firma Agrospol spol. s.r.o. - za rozvoj a udržanie tradície pastierstva spojenej s chovom oviec a výrobu ekologicky certifikovaných bioproduktov z ovbčieho mlieka, za rozvoj regiónu a mesta Tisovec v agroturistike.

Dobrovoľný hasičský zbor - za nezištnú pomoc pri živelných pohromách, za podieľanie sa na rôznych prevenčných činnostiach, za edukačnú činnosť a prácu s deťmi.