Národné projekty

Mesto Tisovec aktívne spolupracuje na národných projektoch:

1. Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

2. Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj ako „UV SR/USVRK“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza  (ďalej aj ako „NP KS MRK“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.