Hlásenie v mestskom rozhlase

V pracovných dňoch sa spravidla hlási v čase o 10,30h a o 14,15h.

Mimo pracovných dní sa hlási iba výnimočne (napr. úmrtie, ak nie je možné, resp. účelné jeho vyhlásenie v pracovnom dni) a mimoriadne oznamy. Pre vyhlásenie úmrtia je potrebné predložiť List o prehliadke mŕtveho od lekára, prípadne úmrtný list.

Do rozhlasu v týchto dňoch hlási p. Veronika Kobyliaková a Denisa Mániová.

Títo zamestnanci poskytnú aj základné informácie ohľadne konania občianskeho (civilného) pohrebu a zvyklostí v dome smútku.

Spoplatňovanie je nasledovné

  • podnikatelia (domáci); (cudzí)
  • občania a nepodnikateľské subjekty