Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta TISOVEC zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 2. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. primátora mesta,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry).
 4. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, podľa počtu obyvateľov mesta, v súlade s ustanovením §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení.
 5. Pre volebné obdobie rokov 2014-2018 je to 11 poslancov.

Základné úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva najmä svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení Zákona o obecnom zriadení.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzavreté podľa § 20 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení (napr. zmluva o spolupráci, resp. združení miest a obcí, zmluva o zriadení právnickej osoby), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.
  3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
  7. uznášať sa na nariadeniach mesta,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodných združeniach,
  9. určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah jeho funkcie,
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat; schvaľovať odmenu hlavného kontrolóra,
  11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  12. na návrh primátora vymenúvať a odvolávať náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií (okrem riaditeľov škôl)
  13. voliť štatutárov organizácií s majoritnou účasťou mesta,
  14. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  15. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, a ukladať im úlohy a povinnosti,
  16. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
  17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1660€,
  18. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  19. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1660€,
  20. schvaľovať nájom majetku pri celkovej hodnote 1660€ a viac,
  21. schvaľovať aukčný predaj vecí,
  22. realizovať kompetencie v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  23. ustanovovať erb mesta, vlajku, pečať, príp. znelku mesta,
  24. schvaľovať Štatút mesta, Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, Zásady odmeňovania poslancov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  25. v prípadoch stanovených zákonom vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora; ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov, môže mestské zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora.

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť osobitným uznesením rozhodovanie o ďalšej otázke života mesta, o ktorej nie je zákonom, alebo interným predpisom mesta výslovne stanovené, že o nej rozhoduje primátor mesta.