Životné prostredie

Informácia o správnom konaní

Dátum: 12. 6. 2024

Informácia o správnom konaní

Kontrola vodných zdrojov – prameň Šťavica a Dobrá voda

Dátum: 23. 5. 2024

Dňa 15.04.2024 zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vykonali odber vzoriek vôd z vodných tokov v k. ú. Tisovec – pramene ,,Šťavica“ a ,,Dobrá voda“.

Miera vytriedenia za rok 2023

Dátum: 26. 2. 2024

Miera vytriedenia za rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Dátum: 26. 2. 2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Calmit

Dátum: 29. 1. 2024

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Calmit

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 24. 1. 2024

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 20. 9. 2023

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o správnom konaní

Dátum: 9. 9. 2022

Informácia o správnom konaní

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Dátum: 21. 6. 2017

V našom meste sa v dňoch od 1.7. do 31.8. uskutoční štatistické zisťovanie o používaní palív v domácnostiach.

Opatrenie proti zaburineniu pozemkov

Dátum: 3. 5. 2017

Opatrenie proti zaburineniu pozemkov

Jarné upratovanie

Dátum: 21. 3. 2017

Mestský úrad a Komisia ochrany verejného poriadku a ŽP vyzýva všetkých občanov, aby si pred svojou nehnuteľnosťou a v okolí bytoviek kde žijú, vyčistili a upravili okolie

Svetový deň vody

Dátum: 21. 3. 2017

Svetový deň vody

Zber opotrebovaných pneumatík

Dátum: 26. 5. 2016

Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom (ani neboli) a teda likvidáciu má na starosti priamo ich užívateľ. Odpadové pneumatiky mesto nesmie zbierať, dokonca sa už nezbierajú ani na zberných dvoroch. Odpadové pneumatiky patria medzi tzv. „vyhradené výrobky“ a vzťahuje sa na ne rozšírená zodpovednosť výrobcu. Podľa novej legislatívy – zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, Vám dávame do povedomia povinnosti zodpovedných osôb. ● Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel (§ 72 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch). Poznámka: každý občan aj podnikateľ u ktorého vznikli opotrebované pneumatiky je povinný ich odovzdať v autoservise, alebo pneuservise, nie ich nechávať na voľných priestranstvách, alebo nech sa o ne postará mesto. V praxi sa však môže stať, že distribútori pneumatík sa ešte nezžili so svojou novou povinnosťou a dokonca ani nevedia čo je ich povinnosť. Z uvedeného dôvodu ako konečný užívateľ opotrebovanej pneumatiky trvajte na odovzdaní pneumatík v zmysle § 69 - § 72 zákona o odpadoch. ● Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru (§69, odst. 8 zákona 79/2015 Z. z. ) Poznámka: servis alebo pneuservis ktorý predáva pneumatiky je povinný zaviesť spätný zber opotrebovaných pneumatík. Povinnosť platí od 1.1.2016. Ak napr. pneuservis predáva len pneumatiky na osobné autá, realizuje spätný zber len na tento druh. Ak predáva aj na nákladné autá alebo aj na traktory, realizuje zber aj týchto druhov pneumatík. Distribútor pneumatík je aj ten, ktorý v rámci svojej činnosti autá „prezúva“. Odovzdanie pneumatiky distribútor nesmie podmieňovať ničím teda ani nákupom, ani servisom, ani množstvom, ani rokom výroby, alebo typom pneumatiky. V prípade, ak dôjde pri odbere k niečomu takému v našom okrese, je potrebné to nahlásiť na Okresný úrad Rim. Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, sekcia odpadové hospodárstvo (tel. č. 047/5603715; 047/5603713). ● Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (§69, odst. 9 zákona 79/2015 Z. z. ). ● (1) Distribútor pneumatík je povinný(§ 71 zákona 79/2015 Z. z.) a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu, b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu, c) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, d) dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti, e) odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík, Kontaktná osoba: Ing. Danka Bálintová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. 047/5603803 0902 255 661

Deň Zeme 2015

Dátum: 22. 4. 2015

Deň Zeme 2015

Hodina Zeme

Dátum: 17. 3. 2015

Hodina Zeme

Harmonogram vývozov SZ v Tisovci pre rok 2015

Dátum: 29. 12. 2014

Plán zberu SZ v obci Tisovec

UPOZORNENIE

Dátum: 8. 10. 2013

Mesto Tisovec a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušné orgány upozorňujú právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje sa zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.