Daň za psa

Daňová povinnosť
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.

Ročná sadzba dane  za jedného psa v celom meste  je 50,00 eur.

1, Mesto oslobodzuje od dane za psa:

a) psa, ktorý úspešne absolvoval skúšku ovládateľnosti  BH SK alebo BH VT, podľa národných alebo medzinárodných skúšobných poriadkov po dobu 24 mesiacov

b) psa, ktorého daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice  po dobu 12 mesiacov

2, Mesto znižuje daň

a) o 100% za jedného psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome,

b) o 100 % za psa so skúškou záchranárskeho psa podľa skúšobného poriadku platného na území SR;

c) o 100 % na každého psa, ktorý je chovaný v extraviláne mesta;

d) o 50 % za jedného psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou staršou ako 64 osamelo žijúcej v domácnosti v kolektívnej bytovej výstavbe;

e) o 25 % za jedného psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou staršou ako 64 rokov žijúcej spoločne v jednej domácnosti s ďalším rodinným príslušníkom v kolektívnej bytovej výstavbe.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (kedy daňovník prestáva byť vlastníkom, chovateľom psa)

Daňové priznanie
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva na tlačive: „ Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel „Priznanie k dani za psa“.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, najneskôr do 30 dní odo dňa zániku tejto daňovej povinnosti na tlačive„Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel „Priznanie k dani za psa“. V tomto tlačive daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Vzor - Priznanie dane za psa:

Priznanie k dani za psa