Dotácie pre OZ

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Znenie nariadenia č. 1/2021. (2.45 MB)

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú všeobecn e prospešné služby obyvateľom mesta.

Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta, ktorý je poskytovaný na konkrétnu akciu, úlohu, účel alebo projekt v súlade s rozpočtom mesta a ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Dotácie z rozpočtu mesta budú poskytnuté len:

  1. na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb,
  2. na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
  3. na podporu a rozvoj podnikania a zamestnanosti.

Dotácie z rozpočtu mesta budú smerovať najmä do týchto oblastí:

  1. kultúrno-spoločenské aktivity,
  2. rozvoj školstva a vzdelávania,
  3. rozvoj telovýchovy a športu,
  4. zdravotníctvo a sociálne služby,
  5. sociálna starostlivosť a charita,
  6. ochrana a tvorba životného prostredia,
  7. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Žiadosti posudzuje príslušná komisia pri Metskom zastupiteľstve v Tisovci s prihliadnutím na  kritériá formulované v tomto nariadení.

Upozorňujeme žiadateľov na 4 dôležité termíny(lehoty):

1. Žiadosti o dotáciu sa doručujú do podateľne Mestského úradu v termíne do 30.11. bežného roka na obdobie nasledujúceho roka

2. Oprávnené výdavky
z dotácie sú od 01. 01. do 15. 11. príslušného rozpočtového roka

3. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný prostriedky použiť do 15. 11. príslušného rozpočtového roka

4. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný zúčtovať do 30. 11. príslušného
rozpočtového roka

Prílohy k nariadeniu:

č. 1 – Čestné vyhlásenie (DOC (42 kB)/PDF (279.15 kB))

č. 2 – Žiadosť o dotáciu (DOC (90.5 kB)/PDF (337.55 kB))        

č. 3 – Vzory propagácie Mesta Tisovec (DOC (229.5 kB)/PDF (256.95 kB))

č. 4 – Zmluva o poskytnutí dotácie (DOC (23.39 kB)/PDF (236.7 kB))

č. 5 – Rozpočet k zmluve o poskytnutí dotácie (DOC (61.5 kB)/PDF (285.46 kB))

č. 6 – Zúčtovanie dotácie (DOC (66.5 kB)/PDF (302.1 kB))

č. 7 – Súpis účtovných dokladov (DOC (74 kB)/PDF (325.69 kB))

č. 8 – Potvrdenie k zúčtovaniu dotácie (DOC (35.5 kB)/PDF (194.75 kB))