Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2-2024 ktorým MsZ v Tisovci zrušuje Materskú školu Vansovej 231 Tisovec
Vyvesené: 2. 7. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tisovec č. 1/2024, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Tisovci určuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec
Vyvesené: 28. 3. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tisovec č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tisovec č. 5/2023
Vyvesené: 7. 2. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tisovec č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Vyvesené: 11. 1. 2024
VZN č. 3/2023 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Vyvesené: 7. 12. 2023
Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2022 v znení Úplného nariadenia o určení finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 5. 12. 2023
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach
Vyvesené: 6. 11. 2023
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Vyvesené: 2. 6. 2023
VZN č. 04/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MESTO TISOVEC
Vyvesené: 5. 1. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 5. 1. 2023
VZN č. 2 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 21. 12. 2022
VZN č.1 / 2022
Vyvesené: 5. 9. 2022
VZN č. 1-2022 o nájme nebyt.priest. a pozemkov vo vlastn. mesta
Vyvesené: 8. 7. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 30. 11. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Vyvesené: 22. 10. 2021 Dátum zvesenia: 7. 11. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Vyvesené: 6. 7. 2021 Dátum zvesenia: 22. 7. 2021
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Vyvesené: 6. 7. 2021 Dátum zvesenia: 22. 7. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 27. 5. 2021 Dátum zvesenia: 12. 6. 2021
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Vyvesené: 19. 2. 2021 Dátum zvesenia: 7. 3. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnych daniach
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 1. 1. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 1. 1. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 1. 1. 2021
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tisovec, ktorým sa ustanovuje výška nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
Vyvesené: 3. 9. 2020 Dátum zvesenia: 19. 9. 2020
VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Tisovec
Vyvesené: 3. 9. 2020 Dátum zvesenia: 19. 9. 2020
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 15. 5. 2020 Dátum zvesenia: 31. 5. 2020
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zákaze fajčenia na verejných priestranstvách na území mesta Tisovec
Vyvesené: 12. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Vyvesené: 12. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
VZN o miestnych daniach
Vyvesené: 12. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 12. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 30. 9. 2019 Dátum zvesenia: 16. 10. 2019
VZN o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v meste Tisovec
Vyvesené: 30. 8. 2019 Dátum zvesenia: 15. 9. 2019
VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Vyvesené: 30. 8. 2019 Dátum zvesenia: 15. 9. 2019
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Vyvesené: 29. 3. 2019 Dátum zvesenia: 14. 4. 2019
Vyvesené: 6. 5. 2014
Vyvesené: 6. 5. 2014
Vyvesené: 7. 12. 2012
Vyvesené: 30. 11. 2011
Vyvesené: 30. 11. 2011
Vyvesené: 30. 4. 2011
Vyvesené: 30. 4. 2011
Vyvesené: 26. 6. 1992
Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 2. 12. 2022
Dôvodová správa k VZN č.3/2022
Vyvesené: 29. 11. 2022
Zmeny a doplnky VZN č.3/2022
Vyvesené: 29. 11. 2022
VZN 6/2021
Vyvesené: 5. 1. 2022
Vyvesené: 30. 11. 2011
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Tisovec
Vyvesené: 30. 9. 2019 Dátum zvesenia: 16. 10. 2019
Vyvesené: 7. 11. 2011
Vyvesené: 30. 4. 2011
Vyvesené: 29. 10. 2004