Primátor mesta

Bc. Ján Vengrín, MBA

Telefón: 047/5603802
e-mail: jan.vengrin@tisovec.com

jv

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, majetkoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ktorý:

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia primátora je verejná funkcia.
 2. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  Funkcia primátora je nezlučiteľnou s funkciou
  1. poslanca mestského zastupiteľstva,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  6. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z.).
 3. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
  Primátor mesta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, poveriť zamestnanca mesta. Takto poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta, v rozsahu písomného poverenia.
 4. Primátor mesta
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípadne mestskej rady, ak zákon neustanovuje inak; podpisuje ich uznesenia a zápisnice,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom a Organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  4. uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
  5. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  6. predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na : vymenovanie náčelníka mestskej polície, vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
  7. zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 5. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Pozastaví ho tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote – to je do 10 dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom.
  Primátor pred pozastavením výkonu uznesenia prerokuje uznesenie v mestskej rade, uznesením, ktorej však nie je viazaný. V prípade, že mestská rada nie je zriadená, uznesenie prerokuje so zástupcom primátora mesta a v prípade potreby aj s príslušnou komisiou mestského zastupiteľstva.
 6. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor mesta nemôže pozastaviť.
 7. Primátor mesta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora mesta.
 8. Mandát primátora mesta zaniká< >odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,uplynutím funkčného obdobia,vzdaním sa mandátu,právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora mesta,zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,v prípadoch podľa § 13 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,smrťou,zrušením mesta.Skutočnosti uvedené podľa písm. d), g) a h) je primátor povinný bezodkladne oznámiť mestu.
 9. Mestské zastupiteľstvo
  1. vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  2. môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 10. O návrhu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.