Prednosta

Mgr. Barbora Emingrová

Telefón: 047/5603 808, 0911 174 540
e-mail: barbora.emingrova@tisovec.com

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a ktorý:

  • vedie a organizuje prácu mestského úradu
  • za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
  • sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
  • má právo vyjadriť z odborného hľadiska svoje stanovisko, názor pri prerokúvaní určitého návrhu
  • organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod.
  • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor. O plnení úloh mestského úradu predkladá 1 x ročne správu mestskému zastupiteľstvu