Mestský úrad

mestsky_urad

Úradné hodiny

  • Pondelok 7:30 - 11:45, 12:15 - 15:30
  • Utorok 7:30 - 11:45, 12:15 - 15:30
  • Streda 7:30 - 11:45, 12:15 - 17:00
  • Štvrtok 7:30 - 11:45, 12:15 - 15:30
  • Piatok 7:30 - 11:45, 12:15 - 14:00

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä

  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a daňovom konaní,
  4. vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  5. organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom.

Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.

PRACOVNÝ PORIADOK MsÚ Tisovec