Krátkodobé prenájmy

Jednorazové krátkodobé prenájmy priestorov v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci a Kultúrnom dome v Rimavskej Píle sa realizujú na základe žiadosti – objednávky (telefonickej alebo písomnej) subjektov.

Vybavuje

Oddelenie kultúry a športu - tel. č. 047/5493470

- objednávky termínu a doby prenájmu

Oddelenie sociálno-správne a školstva, úsek sekretariátu – 047/5603801

- dohody o prenájme

Upozornenie Všeobecne platia minimálne ceny – platby schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 101/2007 z 26. apríla 2007.

Priestory budú poskytnuté (otvorené), len na základe uzavretej dohody o prenájme, resp. dokladu o zaplatení platby za predmetný prenájom.