Oznámenie o konaní ohňostroja

Oznámenie prijíma a vybavuje
Oddelenie sociálno - správne a školstva, úsek sekretariátu – 047/5603801

Upozornenie
Ten, kto chce ohňostrojné práce vykonať, musí požiadať mesto o vydanie súhlasu s ich vykonaním, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania.

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

Mestský úrad zašle oznamovateľovi povolenie vykonania ohňostroja.

Tlačivá