Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta Tisovec

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona. Na základe čl 7. ods. 8 oznámenie zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta Tisovec za rok 2022

Primátor mesta

Ján Vengrín, MBA

Poslanci Mestského zastupiteľstva na roky 2022 - 2026

Ing. Ján Belica - neúplné

Matej Binder

Róbert Boháčik

Ing. Róbert Buchta

Bc. Milan Cibuliak

PhDr. Petra Čipková

JUDr. Nikoleta Dušová

Ing Hana Homoľová

JUDr. Keleti - neúplné

Ing. Karol Kubini

Ing. Erik Lopušný

Mgr. Marta Svobodová