Daň z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31.januára príslušného roka

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením a dedením, priznanie k dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká  31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti , daňovník, je povinný podať čiastkové priznanie k dani na tlačive: Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Zníženie dane z nehnuteľnosti
Mesto Tisovec  znižuje daň z nehnuteľností zo stavieb a bytov na  bývanie o 25 % fyzickým osobám starším ako 64 rokov a občanom s preukazom ŤZP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

DZN - sadzby na rok 2024.xlsx