Rybársky lístok

Vybavuje
Oddelenie sociálno-správne a školstva, úsek sekretariátu – 047/5603801

Upozornenie

Rybárske lístky vydá Mestský úrad v Tisovci na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

Potrebný doklad pre vybavenie - platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Doba vybavenia – na počkanie.

Správny poplatok

  • týždenný ............ 1,50 €
  • mesačný ............ 3,00 €
  • ročný ................. 7,00 €
  • trojročný ............. 17,00 €

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne mestského úradu.

Od tejto položky sú oslobodené

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybársky hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov

Prílohy

Zákon č. 199-2002 o rybárstve