Verejné kultúrne podujatie

Oznamovacia povinnosť o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Tisovec

Oznámenia prijíma a vybavuje

Oddelenie kultúry a športu 047/5493470

  • termín konania verejného kultúrneho podujatia

Oddelenie sociálno-právne a školstva – tel. č. 047/5603801

  • podanie písomného oznámenia o usporiadaní verejného
  • kultúrneho podujatia podpísanie dohody o prenájme

Upozornenie

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný postupovať v zmysle zákona SNR č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach.
Oznámenie je potrebné podať na mestský úrad, najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
Požiadať SOZA Bratislava (Slovenský ochranný zväz autorský) o povolenie používať hudobné diela a zaplatiť vymeraný prevádzkový honorár.

Tlačivá
Zákon o SNR č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach
VZN mesta Tisovec o verejných kultúrnych podujatiach
Žiadosti o povolenie používať hudobné diela - www.soza.sk