Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Mesto Tisovec – Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002.

Do matričného obvodu okrem Mesta Tisovec patrí aj mestská časť Rimavská Píla.

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

OSOBITNÁ MATRIKA

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

  KONTAKT

Mesto Tisovec - Matričný úrad

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

Denisa Mániová, matrikárka

Tel. č.: 047/5603812, 0902/255662

E-mail: denisa.maniova@tisovec.com

iomo

Viac služieb na jednom mieste - IOMO (Integrované obslužné miesto občana)

Mestský úrad v Tisovci rozšíril svoje služby o novú službu IOMO (Integrované obslužné miesto občana) V KANCELÁRII MATRIČNÉHO ÚRADU.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

Na jednom mieste vybavíte:

 • Výpis/Odpis z registra trestov
 • Výpis z Listu vlastníctva
 • Výpis z Obchodného registra

Otváracie hodiny pracoviska IOMO sú totožné s otváracími hodinami Mestského úradu v Tisovci.

VYBAVUJE: Denisa Mániová

Mestský úrad Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1

prízemie, matričný úrad

Tel. č. 047/5603812

denisa.maniova@tisovec.com

Zákon NR SR o správnych poplatkoch - novela - platná od 1.1.2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.89 MB