Poplatok za komunálne odpady

Poplatníkom poplatku je:

 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Tisovec oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania 

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta a zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Ohlasovacia povinnosť vzniku poplatkovej povinnosti:
Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo odo dňa prechodného pobytu alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu) alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území mesta splniť ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom platiteľa poplatku.
Každá právnická osoba (podnikateľ) je povinná do 30 dní odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu) alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta (nájomný a podobný vzťah, otvorenia prevádzky na území mesta zahájenie činnosti ...) splniť ohlasovaciu povinnosť.

Ohlasovacia povinnosť zmeny poplatkovej povinnosti: Každý daňový subjekt (platiteľ) je povinný do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej povinnosti vzniku poplatkovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie aj zmena adresy trvalého pobytu, zmene priezviska, zmene adresy na doručovanie písomností, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku.

Ohlasovacia povinnosť zániku poplatkovej povinnosti:
Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti (odo dňa zrušenia trvalého pobytu resp. prechodného pobytu všetkých poplatníkov, predaj nehnuteľnosti na území mesta a zrušenie pobytu na území mesta, zrušenie nájomného vzťahu a pobytu na území mesta ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť. 
V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť do 30 dní aj zmenu adresy trvalého pobytu, ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností odo dňa kedy táto skutočnosť nastala.

Odpustenie a zníženie poplatku

 1. Správca podľa §82 ods. 2 zákona ustanovuje, že podmienkou na odpustenie alebo zníženie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka (viac ako 90 kalendárnych dní v zdaňovacom období) mimo územia mesta; pobyt poplatníka v zahraničí alebo v inej obci, štúdium na strednej alebo vysokej škole,výkon práce v inej obci spojený s ubytovaním; väzba alebo odňatie slobody; pobyt v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove.
 2. Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže podkladmi podľa ods. 3, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nebude zdržiavať na území mesta.
 3. Podkladom pre odpustenie poplatku podľa ods. 1 je najmä doklad:
  • o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody;
  • o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti,
  • ktorým je potvrdenie inej obce, že sa poplatník zdržiava na jej území a z tohto titulu zaplatil poplatok tejto obci;
  • od zamestnávateľa v Slovenskej republike a o preukázaní ubytovania v mieste výkonu práce;
  • od zamestnávateľa v Slovenskej republike o vyslaní poplatníka na pracovnú cestu do zahraničia;
  • miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí;
  • o úhrade daní a poplatok v zahraničí;
  • o platení výdavkov spojených s pobytom v zahraničí;
  • o návšteve školy, alebo potvrdenie o ubytovaní na internáte študenta, ktorý študuje v zahraničí.
 4. Správca podľa §82 ods. 2 zákona ustanovuje zníženie poplatku po splnení nasledovných podmienok:
  • o 50% pre poplatníkovvykonávajúcichprácu na Slovensku alebo v zahraničí, v pravidelne sa opakujúcich intervaloch (napr. opatrovateľská služba, ...) predložením dokladov preukazujúcich nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničíalebo pracovnú zmluvu, pracovnépovolenie). V  prípade, žepotvrdenienie jev  slovenskomalebo českom jazyku, je potrebnék dokladom predložiť aj ich preklad;
  • o 50% pre študentov s výnimkou študentov denne dochádzajúcich, predložením dokladu preukazujúceho nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní na internáte, potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci);
  • o 50% pre poplatníka, ktorý nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ale na území mesta je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu, pričom vyprodukovaný odpad poplatník uloží v najbližšom kontajneri na území mesta alebo mestskej časti.

Mesto zníži poplatok o 25 %

 • Pre poplatníkov - fyzické osoby staršie ako 64 rokov s trvalým pobytom na území mesta Tisovec

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Správca stanovuje sadzbu poplatku pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona s výnimkou poplatníkov uvedených v §2 ods. 2 tohto VZN vo výške 0,0753 Eur za osobu a kalendárny deň.