Komisie MZ

Komisie MZ v Tisovci

 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo spravidla fakultatívne ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Fakultatívne zriadené stále komisie – tzv. pracovné komisie (ďalej komisie) sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu stálych pracovných komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním.
  Predsedovi a členom komisií patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.
 3. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a potrieb v spolupráci s členmi komisií. Sú predovšetkým odborným orgánom mestského zastupiteľstva pre určenú oblasť.
 4. Plnia najmä nasledovné úlohy:
  1. v rámci poradenskej funkcie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú:
   • stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva,
   • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov mesta,
   • stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života mesta, ktoré majú dopad na oblasť, pre ktorú boli zriadené,
  2. v rámci iniciatívnej funkcie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené:
   • vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva, spracúvajú návrhy VZN a pod.,
   • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
  3. v rámci kontrolnej funkcie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené:
   • kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolujú plnenie uznesenia mestského zastupiteľstva a dodržiavania VZN mesta,
   • upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku činností a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu,
   • kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta,
   • dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý bol mestu zverený; dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta,
   • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.
 5. Plnia ďalšie úlohy v súlade s rozhodnutiami mestského zastupiteľstva a internými predpismi mesta. Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však 1x za 2 mesiace. Spravidla sa schádzajú najneskôr 10 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
 6. Pravidlá rokovania a uznášania sa analogicky riadi Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva (Časť VI –VII), s nasledovnými odchýlkami:
  • rokovania komisie sú spravidla neverejné,
  • predseda komisie nemá právo vetovať uznesenie komisie.
 7. Komisie majú nasledovné zloženie:
  • predseda komisie, jeho zástupca,
  • ďalší členovia.
 8. Činnosť komisie organizačne zabezpečuje tajomník komisie. Tajomníka komisie po dohode s predsedom komisie určí primátor mesta zo zamestnancov mestského úradu.
  Tajomník je spravidla zamestnancom príslušného oddelenia, útvaru mestského úradu a zároveň zabezpečuje prenos informácií a väzbu medzi príslušným oddelením, útvarom mestského úradu a komisiou.
  Zúčastňuje sa na zasadnutí komisie s hlasom poradným a za výkon funkciu tajomníka mu patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.
  Tajomník komisie:
  • zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie,
  • vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
  • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia, resp. jeho predseda.
 9. Predseda komisie:
  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
  • vykonáva kontrolu plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a opatrení mestského zastupiteľstva, 1x ročne, spravidla do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti komisie,
  • zastupuje komisiu navonok.
 10. Zástupca predsedu zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v rozsahu určenom predsedom. Zástupcu na návrh predsedu komisie volia členovia.
 11. Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 zriaďuje nasledovné stále pracovné komisie:
  1. ekonomická,
  2. sociálnych služieb a školstva,
  3. výstavby, rozvoja mesta a cestovného ruchu,
  4. kultúry a športu,
  5. ZPOZ „Človek – človeku“,
  6. ochrany verejného poriadku a životného prostredia,
 12. Počet členov jednotlivých stálych pracovných komisií určí mestské zastupiteľstvo, spravidla pri zriadení komisie.
 13. Mestské zastupiteľstvo môže v prípade potreby zriadiť aj počas volebného obdobia ďalšie stále pracovné komisie, resp. niektoré komisie zlúčiť alebo zrušiť.
 14. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva môže zriadiť na plnenie konkrétnych úloh dočasné komisie (napr. inventarizačná, výberová a pod.).
 15. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje komisie aj obligatórne podľa osobitných predpisov (napr. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov), ktoré spravidla upravujú aj zloženie, úlohy, spôsob rokovania a ostatné súvisiace otázky.

Organizačný a rokovací poriadku komisií MsZ Tisovec

Uznesenie k Organizačnému a rokovaciemu poriadku komisií MsZ Tisovec

Členovia komisií MZ

Podnet na predsedu komisie môže podať prostredníctvom tajomníka príslušnej komisie. Kontakty na tajomníkov je možné získať kliknutím na uvedený odkaz kontakt. Ďalej je možné zaslať podnet na všeobecnú e-mailovú adresu mesta info@tisovec.com.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Váš podnet zaslaním na uvedenú adresu bude postúpený na príslušnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve.

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026 zriaďuje nasledovné stále komisie v zložení:

Komisia sociálnych služieb a školstva

Predseda: Ing. Karol Kubíni

Členovia:

 • Mgr. Veronika CIBULIAKOVÁ
 • PaedDr. Katarína DOMINIKOVÁ
 • Júlia HODOŇOVÁ
 • Mgr. Milan MATUCHA
 • Adriana ŠVARCOVÁ

Tajomník: Mgr. Veronika KOBYLJAKOVÁ

Komisia výstavby a rozvoja mesta a cestovného ruchu

Predseda: Róbert BOHÁČIK

Členovia:

 • Ing. Jaroslav HECKO
 • Dušan KOJNOK
 • Mgr. Irena MILECOVÁ
 • Mgr. Tatiana KRADLÁKOVÁ
 • Roman ŠOTEK
 • Ing. Róbert BUCHTA

Tajomník: Ing. Tatiana Csölleová

Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Hana HOMOĽOVÁ

Členovia:

 • JUDr. Mário KELETI
 • Jarmila MAŠLÁROVÁ
 • Ing. Katarína MEŠKOVÁ
 • Iveta ONDREJKOVÁ

Tajomník: Ing. Veronika MAJEROVÁ

Komisia kultúry a športu

Predseda: Ing. Erik LOPUŠNÝ

Členovia:

 • Bc. Alžbeta DEBNÁROVÁ
 • Ing. Pavel TRNAVSKÝ
 • Bc. Milan CIBULIAK
 • Rudolf KELETI

Tajomník: Michal STEJSKAL

Komisia ochrany verejného poriadku a ŽP

Predseda: Matej BINDER

Členovia:

 • Ing. Danka BÁLINTOVÁ
 • JUDr. Nikoleta DUŠOVÁ
 • Jaroslava HRUŠKOVÁ
 • Ing. Kristián STRUHÁR

Tajomník: Ing. Miriama JANOTÍKOVÁ

Komisia zbor pre občianske záležitosti „Človek-človeku“

Predseda: Mgr. Marta SVOBODOVÁ

Členovia:

 • Ján Vengrín,MBA
 • Ing. Ján BELICA
 • Bc. Michala DURECOVÁ
 • Mgr. MIlan MATUCHA
 • Mgr. Štefan SABÓ
 • Michal STEJSKAL
 • Mgr. Veronika DIANIŠKOVÁ
 • Mgr. Ivana SZOKEOVÁ

Tajomník: Denisa MÁNIOVÁ

Výbor mestskej časti Rimavská Píla

Predseda: Ing. Ján BELICA

Členovia:

 • Adrián Zvara, podpredseda
 • Bc. Edita Miklášová
 • Pavel Karas
 • Martin Šucha

Tajomník: Denisa Mániová