Hlavný kontrolór

JUDr. Ivana BARIOVÁ

Telefón: 047/5603 807, 0911/ 215 790

e-mail: ivana.bariova@tisovec.com

Vzdelanie:

 • 1972 – 1976: Gymnázium – Hnúšťa
 • 1976 – 1980: Právnická fakulta UPJŠ – Košice, odbor právo

Zamestnania:

 • 1980 – 1985: ZDROJ  -  štátny podnik, odštepný závod Rimavská Sobota, funkcia: podnikový právnik
 • 1985 – 2016: Okresný súd Rimavská Sobota  -  riaditeľka správy súdu  
 •   2017  - na dôchodku    
 •  Od 28.1.2020  -  hlavná kontrolórka mesta Tisovec  /  30% pracovný úväzok  /  -  pracujúci dôchodca

a) Kontrolou činnosti je najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri:

 • hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrole vybavovanie sťažností a petícií,
 • kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 • kontrole dodržiavania interných predpisov mesta,
 • kontrole plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

b) Hlavný kontrolór mesta najmä:

 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu pred schválením zastupiteľstvom,

c) Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje § 11 ods. 3 osobitného zákona o sťažnostiach,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 1. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným. Zároveň má právo účasti aj na zasadnutiach komisií, mestského úradu, ako aj na rokovaniach riadiacich orgánov právnických osôb zriadených mestom. ( pozn. na pozvanie vopred)
 2. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta, ako aj do iných dokladov potrebných pre výkon kontroly.
 3. Hlavný kontrolór organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle od mestského úradu a právnických osôb zriadených mestom. Výkon kontroly stanovuje hlavnému kontrolórovi zastupiteľstvo uzneseniami. Z dôvodu operatívnosti a prevencie, vykonáva hlavný kontrolór aj námätkové kontroly predovšetkým na základe sťažností, petícií, podnetov občanov, alebo vlastných zámerov stanovených v pláne kontrolnej činnosti.
  Pri výkone svojej činnosti hlavný kontrolór používa podlhovastú pečiatku v znení „Hlavný kontrolór mesta Tisovec“.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený požadovať od primátora, viceprimátora, prednostky, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich orgánov a organizácií vo sfére pôsobnosti mestského zastupiteľstva odborné stanovisko k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou pôsobnosťou.
 5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.