Výbor mestskej časti

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v mestskej časti Rimavská Píla Výbor m. č. Rimavská Píla (ďalej výbor). Výbor je päťčlenný. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti Rimavská Píla, zvolení obyvatelia s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalší zvolení poslanci mestského zastupiteľstva bez ohľadu na ich trvalý pobyt. Obyvateľov s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalších poslancov Mestského zastupiteľstva v Tisovci bez ohľadu na ich trvalý pobyt za členov výboru volí zhromaždenie obyvateľov m. č. Rimavská Píla.
 2. Výbor reprezentuje obyvateľov mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, napr. zmenu jej katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať iba so súhlasom výboru.
 3. Oprávnenia a povinnosti výboru
  Výbor mestskej časti najmä:
  • zabezpečuje úlohy, ktoré mu zverili orgány mesta,
  • radí sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti,
  • informuje obyvateľov mestskej časti o činnosti mestského zastupiteľstva a o svojich návrhoch, ktoré predkladá mestskému zastupiteľstvu alebo iným orgánom mesta,
  • informuje mestské zastupiteľstvo o požiadavkách a návrhoch občanov, týkajúcich sa rozvoja mesta a jeho hospodárenia,
  • organizuje dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti,
  • prijíma v rámci svojej kompetencie opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Štatútom, Organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva a inými všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
  • vyjadruje sa žiadostiam a sťažnostiam občanov m. č. Rimavská Píla,
  • vyjadruje sa k žiadostiam o krátkodobý prenájom kultúrneho domu (zábavy, diskotéky, predajné akcie a pod.),
  • vyjadruje sa ku všetkým investičným akciám v m. č. Rimavská Píla, pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • vyjadruje sa k návrhu na prenájom a predaj majetku mesta nachádzajúceho sa v m. č. Rimavská Píla, pred predložením návrhu do mestského zastupiteľstva,
  • vyjadruje sa k schvaľovaniu nových prevádzok a prevádzkovej doby v m. č. Rimavská Píla,
  • vypracováva pracovný plán aktivačnej činnosti (AČ) a malých obecných služieb (MOS) v m. č. Rimavská Píla a koordinuje a kontroluje realizáciu plánu,
  • rozhoduje o účelovom použití finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta pre m. č. Rimavská Píla do výšky 1000€.
 4. Výbor tvoria:< >predseda, jeho zástupca,a ďalší členovia.Činnosť výboru organizačne zabezpečuje tajomník výboru. Tajomník je spravidla zamestnanec mestského úradu, určený primátorom mesta po dohode s predsedom výboru.
  Zabezpečuje písomnú agendu výboru mestskej časti a väzbu medzi výborom a mestským úradom.
 5. Za výkon funkcie tajomníka patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva. Tajomník nemá právo hlasovať pri rozhodovaní výboru, má poradný hlas.
 6. Na čele výboru je predseda, ktorý je člen výboru zvolený výborom.
  Predseda:
  • zastupuje výbor navonok,
  • riadi a organizuje prácu výboru,
  • zvoláva a vedie zasadnutia výboru,
  • vykonáva kontrolu plnenia prijatých opatrení,
  • organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti,
  • 1 x ročne, s pravidla do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o plnení úloh za uplynulé obdobie.
 7. Zástupca predsedu zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v rozsahu určenom predsedom.
 8. Výbor spolupracuje so stálymi pracovnými komisiami mestského zastupiteľstva najmä:
  • pri prerokúvaní rozpočtu mesta,
  • pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti v sociálnej oblasti a investičnej oblasti,
  • pri riešení otázok, ktoré komisie prerokúvajú a ktoré sa týkajú mestskej časti.
 9. Výbor tiež spolupracuje s mestskou políciou a mestským úradom.

Členovia výboru m.č. Rimavská Píla

Predseda: Mgr. Ľubomír BAGAČKA
Členovia:

 • Milan BÚTOR
 • Milan LACKO
 • MVDR. Ľudovít KRIŠKA
 • Ing. Ján BELICA

Zapisovateľka: Denisa Mániová