TSP

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca (TSP)

1

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispeje  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Národný projekt bude jednotne, odborne a koordinačne riadiť zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v podporených subjektoch, čím prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomôže zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnaniu a zvýši dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity.

Cieľovú skupinu budú tvoriť osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a FO v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti KC.

V rámci implementácie NP Spolu pre komunity je realizovaný výkon Terénnej sociálnej práce (TSP) v zapojených obciach prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, pričom IMPLEA poskytuje finančné prostriedky na financovanie ich činnosti. Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu alebo jeho prehlbovaniu, zmierňovať negatívne dopady a zvyšovať kvalitu života ľudí žijúci v podmienkach sociálneho vylúčenia a generačnej chudoby.

Terénna sociálna práca (TSP) je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita). Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby a návrhy na riešenie sociálnej situácie a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl.

Terénna práca (TP) je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka, zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím.

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sú povinní vykonávať terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu v súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci trávia veľkú časť pracovnej doby v prirodzenom prostredí jednotlivcov, resp. v lokalitách a komunitách, kde poskytujú priame odborné činnosti, informácie, resp. vykonávajú alebo sa aktívne zúčastňujú na nepriamych aktivitách v prospech znevýhodnených jednotlivcov a skupín.

Projekt bude realizovaný na celom území SR, pokryje obidva regióny – MRR/VRR.

Plánovaný termín začiatku realizácie aktivít: 08/2023

Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

Terénna sociálna práca a terénna práca je v meste Tisovec zabezpečovaná zamestnancami:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Irena Vetráková

Terénna pracovníčka: Renáta Huľuková

E- mailový kontakt: tsptisovec@gmail.com

Telefonický kontakt: 0911 878 601

Adresa kancelárie: Mestský úrad v Tisovci, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec