Návštevný poriadok LK

Návštevníci letného kúpaliska sú povinní

 1. Zakúpiť si platnú vstupenku a priebežne pri kontrole sa vedieť ňou preukázať.
 2. Zložiť zálohu 10,00 € za kľúčik od šatňovej skrinky.
 3. Zachovávať poriadok a dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia.
 4. Dodržiavať pokyny plavčíka
 5. Zabezpečiť doprovod detí mladších ako 12 rokov, dospelou osobou. Bez dospelého dozoru, deťom do 12 rokov, vstup zakázaný.
 6. Preukázať sa pri vstupe čistými plavkami.
 7. Pred vstupom do priestorov šatní sú návštevníci povinní vyzuť sa a tak prejsť do priestorov šatní.
 8. Vstupovať do bazéna len cez brodisko so sprchou.
 9. Udržiavať čistotu vo všetkých zariadeniach a na všetkých plochách v areáli kúpaliska.
 10. Odpad ukladať do košov na to určených.
 11. Pred odchodom z areálu, odstrániť všetky zbytky odpadkov z okolia pobytu.
 12. Správať sa tak, aby svojím správaním (spevom, hudbou, hlukom), nerušili ostatných návštevníkov.
 13. Pri zistení akejkoľvek poruchy, túto hlásiť službukonajúcemu zamestnancovi alebo plavčíkovi.

Zakazuje sa

 1. Skákať do vody.
 2. Znečisťovať vodu, nepoužívať lopty, ktoré sa používajú aj mimo bazéna.
 3. Konzumovať potraviny v priestore bazéna
 4. Používanie nafukovacích matracov v bazéne.
 5. Prať a umývať sa v bazéne.
 6. Vodiť psov do areálu.
 7. Poškodzovať a znehodnocovať zariadenia a zelene na kúpalisku.
 8. Kúpať sa pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
 9. Vstup chorým osobám a osobám trpiacim vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými chorobami.

Z kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného, vypovedaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.