Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: pedagogický asistent

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: pedagogický asistent 1

V rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Bratislava

Mesto Tisovec, zastúpené primátorom Jánom Vengrínom, MBA v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Bratislava

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie pracovného miesta:


p e d a g o g i c k ý   a s i s t e n t

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

 • miesto výkonu práce:Materská škola, Vansovej 231/7, 980 61 Tisovec – m.č. Rimavská Píla a mesto Tisovec

 • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 • rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času (37,5 hod.)

 • pracovný pomer na dobu určitú, do 31. augusta 2024 (na dobu realizácie projektových aktivít národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“)

 • predpokladaný termín nástupu:01. september 2023

 • náplň práce:bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a pedagogickými zamestnancami materskej školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vo voľnočasových aktivitách organizovaných materskou školou napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít, spoločenských aktivít, športových podujatí a pod., spoluúčasť (podľa požiadaviek učiteľa) na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, najmä na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

 • platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

 • pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 01.09.2023)

 

Odborná prax:

 

 • nie je podmienkou

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doložiť čestným vyhlásením

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • spôsobilosť na právne úkony

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • profesijný štruktúrovaný životopis

 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov)

 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)

 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt

 • úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

najneskôr do 15. augusta 2023 (vrátane) (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie pedagogický asistent - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Tisovec, Mestský úrad, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec.

 

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

 

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

 

Zamestnávateľ (vyhlasovateľ) si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovný pomer so žiadnym z uchádzačov.

 

 

V Tisovci, dňa 26.07.2023

 

Ján Vengrín, MBA v.r.

primátor mesta

Prílohy

Výberové konanie

Pedagogický asistent MŠ Tisovec_Rimavská Píla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,46 kB
Dátum vloženia: 26. 7. 2023 7:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 7. 2023 9:21
Autor: Správca Webu