Pozvánka na zasadnutie MsZ 26.4.2023

 Pozvánka na zasadnutie MsZ 26.4.2023 1

v stredu 26. apríla 2023 o 16,00 h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI


Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať
v stredu 26. apríla 2023 o 16,00 h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.


PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne mestského zastupiteľstva a vyhlásenie nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Oznámenie o poverení poslanca mestského zastupiteľstva zastupovaním primátora mesta
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
9. Voľba doplňujúceho člena Komisie ZPOZ Človek - Človeku
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
10. Správa o činnosti Mestskej polície za I. štvrťrok 2023
Predkladá: J. Barto, zastupujúci náčelník mestskej polície
11. Návrh na zvýšenie nájomného v 30. b. j. na ulici Jesenského 1470 v Tisovci a na tvorbu osobitného rezervného fondu
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
12. Návrh na prenájom majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
13. Návrh na odpredaj majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
14. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru mesta predať majetok mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
15. Vyhlásenie majetku za prebytočný a zverejnenie zámeru mesta zameniť majetok mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
16. Ponuky na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
17. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
18. Informácia o končiacom funkčnom období riaditeľky Materskej školy v Tisovci
Predkladá: PhDr. P. Čipková, prednostka mestského úradu
19. Návrh cenníka poskytovaných služieb v Športovom areáli Rudolfa Valenta
Predkladá: M. Stejskal, zamestnanec mestského úradu
20. Dotácie z rozpočtu mesta
Predkladá: Ing. E. Lopušný, predseda Komisie kultúry a športu
21. Diskusia
22. Záver

Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC

Dátum vloženia: 21. 4. 2023 10:57
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 4. 2023 10:59
Autor: Správca Webu