Pozvánka na zasadanie MsZ

Pozvánka na zasadanie MsZ 1

26.6.2024

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI


V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 26. júna 2024 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Plán Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na II. polrok 2024
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2024 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 za mesto Tisovec
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
10. Zaradenie uchádzača do PORADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tisovec, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Tisovci zrušuje Materskú školu Vansovej 231, Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Migaľa, vedúci Odd. sociálneho a školstva
12. Nájom majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
13. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
Predkladá: Mgr. M. Svobodová, členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC

Dátum vloženia: 21. 6. 2024 8:53
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 6. 2024 8:54
Autor: Správca Webu