Pozvánka na zasadanie MsZ

 Pozvánka na zasadanie MsZ 1

27.3.2024 o 16:00 hod.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 27. marca 2024 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestského športového klubu Tisovec
Predkladá: P. Rukavica, manažér klubu
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu MESTA TISOVEC na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rozpočet Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2025
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy Dr. V. Clementisa
10. Rozpočet Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2025
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
11. Rozpočet MESTA TISOVEC na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2025
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
12. VZN č. 1/2024, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Tisovci určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MESTA TISOVEC
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
13. Pridelenie bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského s. č. 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
MESTO TISOVEC Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
2
14. Zrušenie Materskej školy Rimavská Píla
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
15. Zmluva o poskytovaní služieb
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
16. Obnova objektu „Mestský dom“
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
17. Aktualizácia mapy Tisovec - Stolické vrchy
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie, výstavby, rozvoja mesta a CR
18. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
19. Pozvanie MESTA PUTNOK
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
20. Rôzne
20/1 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
20/2 Dohoda o podmienkach spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ a stavby „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM - križovatka vápenka Tisovec mesto“
Predkladá: Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
21. Diskusia
22. Záver

 

Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC

Dátum vloženia: 21. 3. 2024 15:02
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2024 15:04
Autor: Správca Webu