Pozvánka na zasadanie MsZ

Pozvánka na zasadanie MsZ 1

28.2.2024

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 28. februára 2024 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta, Stanovisko riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina k návrhu nájomnej zmluvy
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu MESTA TISOVEC na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Rozpočet MESTA TISOVEC na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2025
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
9. Rozpočet Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2025
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy Dr. V. Clementisa
10. Rozpočet Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2025
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
11. VZN č. 1/2024, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Tisovci určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MESTA TISOVEC
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
12. Členstvo mesta Tisovec v občianskom združení MAS Horehronie – Muránska planina
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
13. Výpoveď z nájmu
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
MESTO TISOVEC Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
14. Informácia o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Predkladá: D. Mániová, zamestnankyňa zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb
15. Rôzne
15/1 Správa o činnosti Mestskej knižnice A. H. Škultétyho za rok 2023
Predkladá: M. Kojnoková, vedúca Mestskej knižnice A. H. Škultétyho
16. Diskusia
17. Záver

Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC

Dátum vloženia: 22. 2. 2024 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2024 15:30
Autor: Správca Webu