Pozvánka na zasadanie MsZ

Pozvánka na zasadanie MsZ 1

29.11.2023

                                                             POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
                                                 MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 29. novembra 2023 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Návrh VZN č. 3/2023 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Predkladá: Ing. M. Janotíková, vedúca Odd. životného prostredia
8. Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa mení VZN č. 2/2023 o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2023 za Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2023 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy Dr. V. Clementisa
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2023 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
12. Zaradenie uchádzača na 85. miesto PORADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
13. Návrh Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
14. Spolufinancovanie projektu „Financovanie: Zníženie svetelného znečistenia v MESTE TISOVEC“
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
MESTO TISOVEC Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
15. Strategický dokument „Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Tisovec na roky 2024 – 2028 s výhľadom do roku 2030“
Predkladá: PhDr. P. Čipková, prednostka mestského úradu
16. Rôzne
- Návrh na zmenu decembrového termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
- Schválenie jednorazovej odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
- Voľba podpredsedu Komisie sociálnych služieb a školstva
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
17. Diskusia
18. Záver

Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC

Dokumentácia

Dátum vloženia: 22. 11. 2023 9:50
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 11. 2023 9:58
Autor: Správca Webu