Plánovaný mananžment medveďa hnedého na Slovensku

Plánovaný mananžment medveďa hnedého na Slovensku 1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky požiadalo o písomné informovanie miest a obcí, ktoré boli ŠOP SR identifikované ako rizikové,

 vo veci plánovaného manažmentu medveďa hnedého na Slovensku, a to ochranného odstrelu problémových jedincov medveďa hnedého v intravilánoch obcí, ako aj vo veci plánovaného riešenia krízového manažmentu synantropných jedincov medveďa hnedého vyskytujúcich sa v blízkosti intravilánov obcí.

 

Ministerstvo vypracovalo Manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého, Manuál určuje postupy pri riešení nebezpečných situácií spojených s priamymi alebo nepriamymi rizikami v súvislosti s ohrozením majetku, zdravia a života ľudí pri výskyte medveďa hnedého v intraviláne miest a obcí, a to od prijatia, spracovania a evidencii hlásení, cez pracovné postupy po nahlásení výskytu medveďa hnedého v intraviláne, až po spoluprácu pri zásahoch a elimináciu problémového/synantropného jedinca.

 

Manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého je na stiahnutie TU

Prílohy k Manuálu pre ochranný odstrel medveďa hnedého sú  na stiahnutie TU

Zoznam rizikových oblastí je na stiahnutie TU

 

Prijatie hlásenia

Zdroje prijatia hlásenia: 

a) na existujúce čísla tiesňového volania 112, 158, 155 a 150;

b) po zriadení čísla operačného strediska – 18 081. 7

Počas rozhovoru s operátorom musí ohlasovateľ odpovedať na niekoľko štandardizovaných otázok, ktoré operátorovi pomáhajú vyhodnotiť situáciu a čo najefektívnejšie zareagovať: 

1. meno a priezvisko ohlasovateľa; 

2. telefónne číslo ohlasovateľa (potrebné pre opätovné skontaktovanie operátora a ohlasovateľa);

3. opis situácie (výskyt medveďa – aktuálny, neaktuálny, ak došlo k zraneniu človeka - typ a rozsah zranení a pod.);

4. časový sled udalostí;

5. miesto udalosti (okres, obec, lokalita – čo najpresnejšie);

6. ak je to možné, poskytnúť kontakt na kompetentnú osobu v danom regióne (v prípade že by operátor nemal možnosť v danej lokalite riešiť situáciu cez NOVS).

Každé hlásenie musí byť posúdené z hľadiska jeho aktuálnosti a úrovne nebezpečenstva.

Operátor postupuje podľa Prílohy č. 1 „Hodnotenie rizika a kategorizácia rizík“. V prípade komplikovaných situácií, sa zhodnotí a kategorizuje situácia v spolupráci s členmi pracovnej skupiny. 

  5.1  Evidencia a spracovanie hlásenia 

Operačné stredisko vedie v elektronickej podobe po kalendárnych mesiacoch evidenciu hlásení, ktorá obsahuje:

● základné údaje (dátum a čas hlásenia, meno a priezvisko oznamovateľa, kontakt na oznamovateľa);

● lokalizácia udalosti (kompetenčné územie Správ CHKO/NP, okres, katastrálne územie);

● popis udalosti (čo a kedy a komu sa stalo, podrobné údaje o udalosti);

● údaje o jedincovi – ak sú známe (subadultný jedinec, adult, samica s mláďatami);

● riešiteľa (zodpovedná osoba – veliteľ zásahu, ktorému bola udalosť oznámená, zúčastnené osoby, zapojenie členov pracovnej skupiny);

● informované zložky (koho operátor informoval – požiadal o operatívny výjazd); ● evidencia „Protokolu z výjazdu a riešenia situácie“, dodržania stanovených krokov, spôsob vyriešenia problému a ukončenia zásahu.

6.  Systém organizácie a pracovné postupy po nahlásení výskytu medveďa hnedého v intraviláne Na základe posúdenia všetkých dostupných informácií operátor rozhodne, či si nahlásenie výskytu vyžaduje operatívny výjazd alebo nie je situácia krízová. Každú situáciu vyhodnocuje 8 operátor, ktorý v prípade významnej miery rizika, vysokej miery rizika a extrémnej miery rizika kontaktuje všetky potrebné zložky.

6.1 Pracovný postup po nahlásení zaznamenaného výskytu medveďa hnedého v intraviláne

● zabezpečenie obhliadky lokality zameranej na preverenie aktuálnej situácie;

● určenie atraktantu, ktorý výskyt medveďa v blízkosti ľudí a ľudských sídiel zapríčinil;

● monitoring lokality a hliadková činnosť zameraná na identifikáciu predmetného jedinca (jedincov); 

●  komunikácia s predstaviteľmi samosprávy (prípadne ďalších inštitúcií  a štátnych zložiek)  a dotknutými vlastníkmi o prebiehajúcej činnosti a navrhovaných opatreniach;

●  zber dát a vyhodnocovanie všetkých dostupných údajov o pohybe, mieste výskytu, čase výskytu, spôsobených škodách a správaní sa predmetného jedinca medveďa hnedého s cieľom spoznať jeho zvyky a stanoviť lokality, kde bude v prípade potreby proti jedincovi možné účinne zasiahnuť;

● hliadková činnosť zameraná na ochranu majetku a zaistenie bezpečnosti obyvateľov, prípadne realizáciu plašenia alebo odstránenie predmetného jedinca;

● aplikácia preventívnych opatrení, ktoré sa stanovujú v závislosti od identifikovaného atraktantu;

● poskytnutie informácií o preventívnych opatreniach, realizáciou ktorých je možné predchádzať výskytom jedincov medveďa hnedého a vzniku hospodárskych škôd.

6.2  Pracovný postup po nahlásení aktuálneho výskytu medveďa hnedého v intraviláne pri    významnej miere rizika, vysokej miere rizika alebo extrémnej miere rizika

Operačné stredisko s informáciami o situácii okamžite kontaktuje:

1. veliteľa zásahu (povinnosť podľa rozpisu pohotovostných služieb);

2. člen PZ SR (žiadosť o súčinnosť za účelom zabezpečenia priestoru, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov);

3. zástupcu užívateľa poľovného revíru (žiadosť o súčinnosť, zabezpečenie strelca);

4. starostu, primátora, alebo nimi poverenú osobu;

5. generálny riaditeľ ŠOP SR, ako zodpovednú osobu, štatutára;

6. záchrannú zdravotnú službu a psychológa (v prípade napadnutia);

7. príslušný orgán ochrany prírody; 8. veterinárneho lekára (v prípade potreby).

 

7.5 Úlohy a povinnosti zástupcu samosprávy

● komunikovať a byť súčinný  s veliteľom zásahu;

● v prípade potreby použiť obecný alebo mestský rozhlas na vyhlásenie správ pre občanov

● požiadať o vydanie mimoriadneho povolenia lovu na nepoľovnej ploche podľa § 56 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, a to na obdobie od 01.03. do 15.11. príslušného kalendárneho roka, ak ide o mesto alebo obec, ktorá sa nachádza v rizikových oblastiach podľa prílohy č. 5 tohto dokumentu;

● vyzvať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú užívateľmi väčších plôch v rámci intravilánu, aby sa pridali k žiadosti o vydanie mimoriadneho povolenia lovu na nepoľovnej ploche podľa § 56 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rizikových oblastiach podľa Prílohy č. 5.

Hlavným cieľom tohto pracovného postupu je zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov, vytlačenie jedinca medveďa hnedého z bezprostrednej blízkosti ľuďmi obývaných oblastí a v prípade identifikovaného jedinca, ktorého správanie spĺňa nasledovné stupne: extrémne vysoké riziko, vysoká miera rizika,  významná miera rizika (Príloha č. 1), aj  jeho bezpečná eliminácia. Ďalším cieľom je identifikácia daného jedinca, monitoring a zistenie atraktantov, vyhodnotenie príčin výskytu medveďa hnedého v danej oblasti a nastavenie preventívnych opatrení, tak aby nedochádzalo k opakovanému výskytu v intraviláne. 

Dátum vloženia: 2. 4. 2024 7:44
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 4. 2024 9:18
Autor: Správca Webu