Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste 1

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, so sídlom Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec informuje o voľnom pracovnom mieste: školský digitálny koordinátor

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, alebo elektronicky na mail: zs1tisovec@gmail.com.

Miesto výkonu práce: Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, Francisciho 803/4, Tisovec

Termín nástupu: 01.09.2023

Pracovný pomer na dobu určitú:  do 31.08.2024

Predpokladaný termín na uzávierku žiadostí: 24.08.2023

Rozsah úväzku: 100% úväzku

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požiadavky na uchádzača:

 • ovládanie PC – pokročilý

 • požadovaná dĺžka výkonu pracovnej činnosti: najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a potreba absolvovať inovačné vzdelávanie.

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 01. 09. 2023.  

 • bezúhonnosť

 • zdravotná spôsobilosť

 • ovládanie štátneho jazyka


 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,

 • profesijný životopis,

 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vedenie školy bude kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontakt:

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Francisciho 803/4

980 61 Tisovec

e-mail: zs1tisovec@gmail.com

0905 716 501, 047 5493207

 

Dátum vloženia: 14. 8. 2023 8:29
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 8. 2023 8:32
Autor: Správca Webu