Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Typ: ostatné | Samospráva
Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“).

Z verejných hovorov vyplynuli požiadavky občanov, na základe ktorých bolo vypracované zadanie pre obstaranie služieb spojených s vypracovaním zmien a doplnkov ÚPD. Spracovateľom aktualizácie ÚPD je spoločnosť eRStar, s.r.o., ktorá bola úspešných uchádzačom v rámci vykonaného verejného obstarávania.

Celý proces vypracovania zmien a doplnkov prešiel mnohými fázami. V súčasnosti sa mesto Tisovec nachádza v záverečnej fáze procesu vypracovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPD. Jednou z nich bolo vyhodnotenie pripomienok. Dňa 20.02.2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie pripomienok k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPD. Okrem pripomienok inštitúcií bola vznesená pripomienka zo strany občanov. Zástupcovia občanov namietali, že v súčasnom návrhu zmien a doplnkov č. 2 nie sú zapracované požiadavky občanov, ktoré boli doručené MsÚ dňa 27.5.2015. Občania listom okrem iného požadovali, aby v ÚPD boli vyznačené usadlosti ako územia s možnosťou rozvoja v oblasti agroturistiky a cestovného ruchu. Listom zo dňa 17.10.2016 občania žiadali vyznačiť a popísať tieto územia aj v grafickej a textovej časti ÚPD. Spracovateľ ÚPD tejto požiadavke nevyhovel z dôvodu, že k spracovaniu požiadavky potreboval konkrétne informácie k predmetu a účelu využívania jednotlivých oblastí.

Pred tým ako sa spustí proces aktualizácie ÚPD (Zmeny a doplnky č. 3) je potrebné poznať konkrétne zámery, ktoré by v budúcnosti mohli byť realizované v jednotlivých usadlostiach. Predložené zámery budú postúpené ŠOP NP Muránska Planina a Okresnému úradu Rimavská Sobota - pozemkovému a lesnému odboru na vydanie predbežného stanoviska. Zámery, ku ktorým uvedené orgány predložia podporné stanovisko budú predstavovať zadanie pre Zmeny a doplnky č. 3.

Predložený zámer musí obsahovať:

 • účel využitia územia (poľnohospodárstvo, agroturistika, rekreácia, alebo kombinácia);

 • potreba výstavby budov vyznačených v situačnej mape;

 • kapacita zvierat;

 • kapacita pre návštevníkov;

 • názov lokality;

 • parcelné čísla, na ktorých by sa mal realizovať zámer;

 • celková výmera parcely a časť výmery parcely, na ktorej by sa mal realizovať zámer (z 1 ha celkovej výmery parcely sa využije napríklad 350 m2 na realizáciu zámeru);

 • zakreslenie v situačnej mape s vyznačením územia, na ktorom by sa mal realizovať zámer;

 • kontaktné údaje (adresa, telefóne číslo, e-mail).

Uvedené zámery je potrebné predložiť v písomnej forme najneskôr do 31.08.2017 nasledovným spôsobom:

 • poštou na adresu Mestského úradu v Tisovci;

 • osobne do podateľne Mestského úradu v Tisovci;

 • elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. (naskenovaný dokument).

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Bc. Tibor Tokár

prednosta MsÚ


Vytvorené: 12. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu