Navigácia

Obsah

Samospráva

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné, Samospráva | 12. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznam pre občanov

Oznam pre občanov celý text

ostatné, Samospráva | 31. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznam pre občanov

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 vo štvrtok bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená. celý text

ostatné, Samospráva | 31. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Milí občania, v minulom období keď bol v platnosti predchádzajúci zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. mesto uplatňovalo výnimku zo zabezpečenia vykonávania triedeného zberu biologického odpadu celý text

ostatné, Samospráva | 23. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“). celý text

ostatné, Samospráva | 12. 5. 2017 | Autor: Správca Webu

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

Mesto Tisovec realizovalo projekt s názvom „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky cvičebného priestoru kvalitatívne lepším systémom osvetľovania, znížiť jeho energetickú náročnosť a náklady na údržbu. celý text

ostatné, Samospráva | 28. 12. 2016 | Autor: Správca Webu

OZNÁMENIE

o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa celý text

ostatné, Samospráva | 29. 11. 2016 | Autor: Správca Webu

Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2016 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený celý text

ostatné, Samospráva | 27. 11. 2016 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 378/2016 zo dňa 26.09.2016 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na deň 23.11.2016 na zasadnutí MsZ. celý text

ostatné, Samospráva | 30. 9. 2016 | Autor: Správca Webu

Územný plán mesta Tisovec- ZMENY A DOPLNKY č.2

Vážení občania, celý text

ostatné, Samospráva | 12. 9. 2016 | Autor: Správca Webu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC celý text

ostatné, Samospráva | 5. 9. 2016 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie VZN Mesta Tisovec

Dňa 30.06.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec: celý text

ostatné, Samospráva | 30. 6. 2016 | Autor: Správca Webu

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Pílav

Vážení občania, predkladáme vám spracovaný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025. Jeho cieľom je najmä dosiahnutie komplexného rozvoja sociálnych služieb v našom meste. celý text

ostatné, Samospráva | 31. 5. 2016 | Autor: Správca Webu

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec

Vyhlásenie výberového konania celý text

ostatné, Samospráva | 5. 4. 2016 | Autor: Správca Webu

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec

Vyhlásenie výberového konania celý text

ostatné, Samospráva | 5. 4. 2016 | Autor: Správca Webu

Obchodná verejná súťaž

oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže celý text

ostatné, Samospráva | 31. 3. 2016 | Autor: Správca Webu

Cena primátora mesta - Mgr. Igor Beregi

Cena primátora mesta - Mgr. Igor Beregi celý text

ostatné, Samospráva | 29. 1. 2016 | Autor: Správca Webu

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Mesto Tisovec, v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec celý text

ostatné, Samospráva | 21. 1. 2016 | Autor: Správca Webu

Oznam - MsÚ

Oznam - MsÚ celý text

ostatné, Samospráva | 30. 11. 2015 | Autor: Správca Webu

Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec - charakteristika realizovaného projektu

Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec - charakteristika celý text

ostatné, Samospráva | 19. 11. 2015 | Autor: Správca Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023 “ je možné predkladať najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu: celý text

ostatné, Samospráva | 22. 10. 2015 | Autor: Správca Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023 “ je možné predkladať najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu: celý text

ostatné, Samospráva | 22. 10. 2015 | Autor: Správca Webu

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2016 – 2022.

Vážení spoluobčania,v roku 2015 nám končí platnosť strednodobého programového dokumentu v sociálnej oblasti a to Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2008 – 2015. celý text

ostatné, Samospráva | 13. 10. 2015 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie Zboru pre občianske záležitosti v Tisovci

účastníkmi boli starostovia, matrikárky, organizátori, tvorcovia scenárov a účinkujúci na občianskych obradoch a slávnostiach. celý text

ostatné, Samospráva | 12. 10. 2015 | Autor: Správca Webu

Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Tisovec ako správca dane v zmysle § 52 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014, celý text

ostatné, Samospráva | 26. 6. 2015 | Autor: Správca Webu

Návrh: rozpočtu mesta Tisovec na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017

Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . celý text

ostatné, Samospráva | 15. 4. 2015 | Autor: Správca Webu

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA V TISOVCI celý text

ostatné, Samospráva | 16. 11. 2014 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná