Navigácia

Obsah

Zástupca primátora

Mgr. Marta Svobodová

ms
Telefón: 0902 096 320
e-mail: tula11@centrum.sk

 

 

ROZSAH POVERENIA ZÁSTUPKYNE
PRIMÁTORA MESTA TISOVEC

 

Podľa §13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“) a poverenia primátora mesta Tisovec zo dňa 19. apríla 2023, poveruje primátor mesta poslankyňu Mgr. Martu Svobodovú na zastupovanie v nasledovnom rozsahu:

 

1. V čase prítomnosti primátora v oblastiach:

 

- charitatívna, humanitárna oblasť,

- neziskový, dobrovoľnícky, mimovládny sektor,

- oblasť orgánov mestského zastupiteľstva (komisie, výbory),

- oblasť cestovného ruchu,

- oblasť zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb,

- oblasť Zboru pre občianske záležitosti,

- oblasť detí a mládeže,

 

a to v rozsahu:

 

- organizácia, koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi, zástupcami a štatutármi subjektov a vybavovanie ich požiadaviek a návrhov vo vyššie uvedených oblastiach,

- vybavovanie (vrátane podpisovania) bežnej korešpondencie v uvedených oblastiach,

- príprava a vedenie rokovaní v uvedených oblastiach,

- rozhodovacie akty v uvedených oblastiach s výnimkou právne záväzných aktov, z ktorých pre mesto vyplývajú finančné alebo pracovno-právne záväzky a s výnimkou rozhodnutí v správnom konaní.

 

2. V čase neprítomnosti primátora trvajúcej dlhšie ako 14 dní alebo v čase nespôsobilosti primátora trvajúcej dlhšie ako 10 dní určujem kompetencie zástupkyni primátora nasledovne:

 

Zástupkyňa primátora vykonáva nasledovné právomoci primátora:

 

  • výkon správy mesta,
  • zastupovanie mesta vo vzťahu k orgánom štátnej a verejnej správy, fyzickým osobám a právnickým osobám,
  • podpisovanie písomností mesta, vrátane rozhodnutí v správnom konaní a pracovno-právnych vzťahoch.

 

                                                                                                  Ján Vengrín, MBA

                                                                                               primátor mesta Tisovec

Poverenie zástupkyňa mesta.pdf (41.13 kB)

Rozsah poverenia.pdf (80.19 kB)

Určenie odmeny.pdf (68.01 kB)