Navigácia

Obsah

Prednosta

Ing.Tibor Tokár

Telefón: 047/5603 808
e-mail: tibor.tokar@tisovec.com

Vzdelanie:

  • Obchodná akadémia Rimavská Sobota, odbor Bankovníctvo, ukončený v roku 2005.
  • Vysokoškolské I. stupňa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku.
  • Vysokoškolské II. stupňa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov.


Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a ktorý:

  • vedie a organizuje prácu mestského úradu
  • za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
  • sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
  • má právo vyjadriť z odborného hľadiska svoje stanovisko, názor pri prerokúvaní určitého návrhu
  • organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod.
  • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor. O plnení úloh mestského úradu predkladá 1 x ročne správu mestskému zastupiteľstvu