Navigácia

Obsah

Matrika

MATRIKA

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

 

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

 

Mesto Tisovec – Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002.

Do matričného obvodu okrem Mesta Tisovec patrí aj mestská časť Rimavská Píla.

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 


 

OSOBITNÁ MATRIKA

 

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,

 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,

 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

 

 

  KONTAKT:

Mesto Tisovec - Matričný úrad

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

Denisa Mániová, matrikárka

Tel. č.: 047/5603812, 0902/255662

E-mail: denisa.maniova@tisovec.com

 


 

iomo

Viac služieb na jednom mieste - IOMO (Integrované obslužné miesto občana)

 

Mestský úrad v Tisovci rozšíril svoje služby o novú službu IOMO (Integrované obslužné miesto občana) V KANCELÁRII MATRIČNÉHO ÚRADU.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

 

Na jednom mieste vybavíte:

 • Výpis/Odpis z registra trestov

 • Výpis z Listu vlastníctva

 • Výpis z Obchodného registra

 

Otváracie hodiny pracoviska IOMO sú totožné s otváracími hodinami Mestského úradu v Tisovci.

 

VYBAVUJE: Denisa Mániová

Mestský úrad Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1

prízemie, matričný úrad

Tel. č. 047/5603812

denisa.maniova@tisovec.com

 

IOMO

Všetky vydávané dokumenty prostredníctvom IOMO sú platnými verejnými listinami použiteľné na právne účely.

 

PLATBY ZA ASISTOVANÉ SLUŽBY IOMO sa riadia sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza ja jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

 

VÝPISU Z LISTU VLASTNÍCTVA

LIST VLASTÍCTVA je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.

Môžete získať ÚPLNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva alebo ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín.

 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

O výpis môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.

 

 

 

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.

Výpis je verejná listina, ktorá preukazuje či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zohľadnené (vymazané).

Občan SR sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, vrátane originálu alebo overenou kópiou rodného listu.

Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradnej preloženej kópie rodného listu.

Žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do 2 hodín, ak bola žiadosť podaná do 13,00 hodiny. V prípade podania žiadosti po 13,00 hodine je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

 

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA

 

Služba

Poplatok za el. službu cez IOM

Poplatok za asistenciu IOM

Celková zaplatená cena za službu

Odpis z registra trestov na právne účely

2.00€

1.90€

3.90€

Odpis z registra trestov na právne účely (prevádzkareň MVSR)

2.00€

2.00€

4.00€

Všeobecná agenda

0.00€

8.00€

8.00€

Výpis z listu vlastníctva na právne účely

4.00€

3.90€

7.90€

Výpis z listu vlastníctva na právne účely (prevádzkareň MVSR)

4.00€

4.00€

8.00€

Výpis z obchodného registra na právne účely

0.00€

4.50€

4.50€

Výpis z obchodného registra na právne účely (prevádzkareň MVSR)

0.00€

4.50€

4.50€

Výpis z registra trestov na právne účely

2.00€

1.90€

3.90€

Výpis z registra trestov na právne účely (prevádzkareň MVSR)

2.00€

2.00€

4.00€


 

Zákon NR SR o správnych poplatkoch - novela - platná od 1.1.2018

Sadzobník správnych poplatkov - matrika - 1.1.2018