Navigácia

Obsah

Dokumenty MP

 

Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2015

 

V úvode mojej správy by som chcel uviesť, že na bezpečnostnú situáciu majú najväčší vplyv dva faktory. A to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia. Aké je zloženie obyvateľstva v Tisovci a m.č. Rimavská Píla, to všetci vieme. Čo sa týka sociálnej situácie, tak uvediem štatistiku. Keď bola v roku 2008 nezamestnanosť v Tisovci a R. Píle na úrovni 8 %, tak v roku 2015 už bola na úrovni 18 % nezamestnaných. Teda sociálna situácia sa u nás nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. A to má veľký vplyv, na páchanie protispoločenskej činnosti. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitosti, sú najmä mladí občania, nútení odchádzať z Tisovca, za prácou. A to v prevažnej miere preč z Tisovca, do rôznych končín Slovenska a do zahraničia. A v Tisovci nastáva ten fenomén, že tu ostávajú najmä starší občania, veľa dokonca prestárlych, v dôchodkovom veku. A to je veľmi riziková, zraniteľná časť obyvateľov. Je to okrem detí, najzraniteľnejšia časť obyvateľov, podľa štatistík. Ako príklad môžem uviesť, poškodeného Vladimíra S., nar. 1939, z Podhradovej ulice, ktorý žije sám v rodinnom dome. Mestská polícia riešila prípady, kedy sa poškodený stal opakovane terčom páchateľov trestnej činnosti, kde mu opakovane boli odcudzené z domu potraviny a rôzne náradie a nástroje. Taktiež „ susedia“, využili viac krát jeho dobrosrdečnosť a podvodne od neho vylákali, rôzne finančné sumy. Samozrejme, bez následného vrátenia požičaných peňazí. Naposledy predal svoje osobné motorové vozidlo, jednému občanovi. Tento mu sľúbil, že vozidlo ihneď prehlási na svoje meno. Ale neurobil tak, ale vozidlo bez prehlásenia predal ďalej. Ale poistku a ďalšie veci s tým súvisiace, musel hradiť poškodený Vladimír S. Obrátil sa preto o pomoc na MsP. Mestská polícia následne zakročila, nový majiteľa bol vyzvaný, aby vydal doklady od vozidla a tabuľky s EČ vozidla. Toto aj vydal a MsP, uvedené veci doručila Vladimírovi S. , aby mohol vozidlo odhlásiť z evidencie. Ďalší príklad môžem uviesť p. Annu D., nar. 1935.z Francisciho ulice. Takzvaní „ spoluobčania“, využívali opakovene jej vysoký vek a zdravotné problémy a chodili ju obťažovať do jej bytu. Lákali od nej peniaze a pod. Tu našťastie, neostali ľahostajní ani susedia. Následne vec riešila MsP a do prípadu, boli zapojení i jej blízki príbuzní. Ale peniaze, ktoré týmto „ smradom“ požičala, už asi nikdy neuvidí.

 

S odchodom ľudí za prácou, je spojený i ďalší fenomén, ktorý v Tisovci nastal. Je tu veľmi veľa nehnuteľnosti, ktoré sú prázdne, neobývané. Či už sa jedná o byty, alebo rodinné domy. Niektoré sú vo veľmi dobrom stave, čomu odpovedá i ich cena. Ale často sú nepredajné, vzhľadom k ich cene a vzhľadom na finančné možnosti našich obyvateľov. Druhú skupinu tvoria nehnuteľnosti, ktoré su často v horšom, alebo doslova zlom stave. Jedná sa o malé, alebo menšie domčeky, ktoré sú sústredene hlavne v hornej časti mesta Tisovec. Ako príklad tejto situácie, uvediem ulicu Partizánsku. T. j. od reštaurácie Centrál, po bývalú reštauráciu Srdiečko. Na tejto ulici sa nachádza, celkom 57 rodinných domov. Už teraz je 14 domov neobývaných. V 11 domov bývajú po jednom občania, ktorí sú už na dôchodku a vo vyššom veku. Ďalších 6 domov je obývaných manželským párom, kde sú obaja taktiež už dôchodcovia, taktiež vo vyššom veku. 2 domy sú obývané tak, že v nich bývajú po jednom občania, ktorí sú ešte v produktivnom veku. Zvyšných pár domov, tie sú obývané rodinami. A tak by som mohol pokračovať, ďalšími ulicami v tejto časti a to ulicou Podhradovou a ulicou Sládkovičovou. A tu sa dostávam, k druhej skupine obyvateľov. T .j. občanov, ktorí sú nezamestnaní anezamestnateľní, sociálne odkázaní, resp. neprispôsobivé osoby. A týchto osôb pribúda. Na jednej strane tu máme občanov, v produktivnom veku, ktorí z Tisovca odchádzajú. Na druhej strane máme tu občanov, ktorí nám tu ostávajú, sú sociálne odkázaní, nezamestnaní, často sa jedná o neprispôsobivé osoby. A dostávame sa k tomu, že nám hrozí veľké nebezpečenstvo, že tieto prázdne domy, často v zlom stave skončia v rukách takýchto, cudzích osôb. Pretože od stavu a vybavenosti domu, sa odvíja i jeho cena. A tá je, pri takýchto nehnuteľnostiach často nízka. Niekedy i majitelia idú s cenou nehnuteľnosti výrazne pod cenu, aby boli domy vôbec predajné. Preto je veľké riziko, že takéto domy nám tieto cudzie osoby, postupne odkúpia. Pretože týmto osobám je jedno, kde budú poberať sociálne dávky, či v Košiciach, Poprade alebo v Tisovci. A ľahko sa nám môže stať, že sa tu budú postupne sťahovať takéto rodiny, z iných miest. A bolo by veľmi zlé, ak by Tisovec skončil ako iné obce či mestá, ako napríklad Jelšava alebo Ratková. Ako príklad, môžem uviesť dražbu rodinného domu na ulici Daxnerovej, majiteľa neb. Vladimíra Strelníka. Banky si uplatnili na dom záložné právo a vyhlásili dražbu, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Dražby sa zúčastnili i primátor Ing. Peter Mináč a pracovníčka MsÚ, Ing. Danka Bálintová. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa dom nedostal do takýchto rúk. Pretože cena bola nízka. Na dražbe sa primátor dozvedel, že o dom má záujem nejaký špekulant z Banskej Bystrice. Chcel dom kúpiť, pre nejakú rodinu z B. Bystrice. Oni mali nehnuteľnosť o ktorú mal záujem. Preto chcel dom v Tisovci odkúpiť, rodinu z Banskej Bystrice do neho nasťahovať, a tak sa dostať k ich nehnuteľnosti v Banskej Bystrici. Čo to bolo za rodinu, ktorú nám tu chcel presťahovať, to si môžeme iba domyslieť. Preto bol primátor, nútený ísť s cenou hore, aby mesto dom kúpilo. Nakoniec muselo mesto zaplatiť za dom sumu 5.800.- euro. Ale všetky takéto domy, mesto jednoducho odkúpiť nemôže. Preto je veľmi dôležité, aby v tejto problematike spolupracovalo mesto, spoločne s občanmi, spoločne s majiteľmi nehnuteľnosti. Aby mali občania záujem, tento problém aktívne riešiť. Aby sa nám tu nenasťahovali cudzie rodiny, často neprispôsobivé. A to by bol veľký problém ! Preto mestská polícia v roku 2015, venovala veľkú pozornosť okrem iných činnosti,i týmto nehnuteľnostiam. Vykonávala kontroly domov, bola v kontakte s majiteľmi domov, ktorých zoznam máme spracovaný. Boli sme v kontakte so susedmi, aby nám hlásili, keď sa okolo domov niečo, čo i len „ šustne“. A venovali sme tomuto problému dosť času, počas celého roka. Aj v spolupráci, s oddelením výstavby MsÚ Tisovec. Ale zabrániť tomu môžeme iba spoločnými silami, t. j. so samotnými občanmi. Môžem konštatovať, že časť rómov z Tisovca nechce, aby sa do Tisovca sťahovali cudzí rómovia. Pretože dobre vedia, že sú s nimi iba problémy. Aj títo „naši“ rómovia oznamovali MsP, keď sa niečo dozvedeli ohľadom nehnuteľnosti.Ďalej sme počas celého roka, venovali zvýšenú pozornosť časti Rimava. Konkrétne lokalite Kolkáreň. Tu dochádzalo k veľkým problémom, hlavne s deťmi, ktoré tu bývajú. Opakovane boli zaznamenané prípady, rušenia verejného poriadku a občianského spolunažívania. Deti obťažovali susedov, obyvateľov mesta, ako i návštevníkov, hádzali po chodcoch a vozidlách kamene a pod. Preto to bol ďalší okruh problémov, ktoré sme v roku 2015 museli riešiť a venovať tomu zvýšenú pozornosť. Mestská polícia, zvýšila dohľad nad touto časťou, častejšie sme v lokalite hliadkovali. A hneď sme, na mieste všetky veci riešili. Myslím, že sa tieto negatívne javy podarilo eliminovať. Náčelník MsP Ján Martiniak, spoločne s pracovníčkami MsÚ Tisovec Ing. Dankou Bálintovou a Denisou Mániovou, spracovali projetovú dokumentáciu, na rozšírenie kamerového systému v Tisovci. Na základe tohto projektu, získalo Mesto Tisovec sumu 8.000.- euro, z Ministerstva vnútra SR, z oblasti prevencie kriminality. Vďaka týmto finančným prostriedkom, mohla byť do uvedenej lokality namontovaná kamera. Taktiež boli namontované kamery, na križovatku pri reštaurácii Centrál, vymenaná kamera na autobusovej zastávke a ulici Daxnerovej. Ďalej boli 4 kamery nainštalované, na monitorovanie objektov O.Z. Zubačka. Preto tu boli nainštalované 4 kamery, pretože objekty sú vo vlastníctve mesta a okrem toho, sa v objekte nachádzajú veci veľkej hodnoty. T.j. parná lokomotíva, vozne a iné strojové zariadenia. A vieme všetci, akú to má hodnotu, nielen finančnú, ale i historickú. Budovy bývalého depa, boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Tri kamery, boli namontované i na ulicu Podhradovú. A to z toho dôvodu, aby sa podarilo eliminovať nepriaznivé javy, ktoré sa v tejto lokalite diali. Najmä čo sa týka, páchania majetkovej trestnej činnosti a priestupkov. Ďalší krok, na elimináciu protiprávného konania osôb v lokalite Kolkáreň a na ulici Podhradovej, bolo zriadenie Občianských hliadok ( OH) Mesta Tisovec. Tieto začali svoju činnosť, od 1. decembra 2015. Ján Mušuka a Soňa Balážová, ako členovia OH Tisovec, majú na staroti prednostne tieto lokality a rómov, ktorí tu bývajú. A myslím, že všetkými prijatými opatreniami, už je vidieť i prvé, kladné výsledky.

 

Občianské hliadky Mesta Tisovec : V rámci OH je v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla, zaradených celkom osem občanov. Jedná sa o Jána Mušuku, Soňu Balážovú, Miroslava Kaštana a Martina Kubinca, ktorí sú zaradení v OH v Tisovci. Jaroslav Koniar, Erika Koniarová a Róbert Radič, sú zaradení v OH Rimavská Píla. V tomto prípade sa jedná o projekt ÚPSVaR Rimavská Sobota, ktoré hradí 95 % nákladov. Zvyšných 5 % hradí Mesto Tisovec. Uchádzači mohli byť ale vybraní iba z osôb, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR R. Sobota. Zvlášť sa muselo jednať, o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Členovia OH v Tisovci, su zaradení do dvojčlenných hliadok, kde vykonávajú službu v dobe od 07,00 hod do 15,00 hod, ako ranná smena a od 14,00 hod do 22,00 hod., ako poobedná smena. Členovia OH v Rimavskej Píle, vykonávajú službu nasledovne: Erika Koniarová vykonáva službu od 07,00 hod do 15,00 hod. a Jaroslav Koniar a Róbert Radič, vykonávajú službu od 14,00 hod do 22,00 hod. Náčelník MsP J. Martiniak, spracoval konkrétne úlohy pre výkon služby členov OH, kde sú spracované úlohy zvlášť, pre členov OH v meste Tisovec a zvlášť v Rimavskej Píle. Ďalej majú všetci členovia OH, vypracované konkrétne úlohy, pre každého člena jednotlivo. Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál, tento tvorí prílohu predmetnej správy. ( Prílohy č. 1 až 4.) Pre občanov, ktorí budú mať o problematiku záujem uvádzam, že materiály k OH su k nahliadnutiu na mestskej polícii v Tisovci.

 

Erik Pavlikovský je zaradený, ako ochrana základnej školy, kde plní konkrétne úlohy a je inštruovaný vedením Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa.

 

I keď členovia OH, vykonávajú svoju činnosť iba od 1. decembra 2015, zatiaľ sa ich činnosť javí pozitívne. Riešia sami a samostatne vzniknuté problémy, pôsobia preventívne, hlavne v rómskej komunite. Ak zistené nedostatky nemôžu vyriešiť samostatne, hlásia toto na mestskej polícii. Mestská polícia, následne vykonáva riešenie problémov.O ich činnosti, uvádzam jeden konkrétny príklad. Poškodená pani z Hviezdoslavovej ulice, si pred Vianocami dala na verandu domu kuchynské hrnce. Večer jej tieto hrnce, niekto odcudzil. Službu vykonávali Ján Mušuka a Soňa Balážová. Týmto poškodená pani, krádež oznámila. Prípad prešetrili a zistili, že hrnce odcudzili maloleté deti, z časti Kolkáreň. Následne hrnce vymenili, za zábavnú pyrotechniku s ďalším maloletým. A ten znovu vymenil, tieto hrnce za inú zábavnú pyrotechniku a ďalším maloletým chlapcom. J. Mušuka a S. Balážová sa hrncov dopátrali, tieto zaistili a boli vrátené poškodenej.

 

Chcel by som upozorniť a požiadať občanov, že sa môžu so svojími problémami a oznámeniami taktiež obrátiť na členov OH. Ak budú členovia OH môcť, tak vybavia oznámenie či sťažnosť sami, hneď na mieste. Ak nie, oboznámia s oznámením, sťažnosťou mestskú políciu. Takto sú inštruovaní do výkonu služby a takto to i vykonávajú. Následne bude vec riešiť mestská polícia. Členovia OH nemajú pridelený služobný mobilný telefón, majú iba svoje súkromné mobilné telefóny, preto je potrebné sa na nich obrátiť osobne.

Trestné činy: čo sa týka spáchania trestných činov, tak v roku 2015 zistila MsP 12 páchateľov, ktorí sa dopustili spáchania 7 trestných činov. V jednom prípade, mestská polícia zadržala páchateľov priamo na mieste činu. Dvaja páchatelia, manželia Silvia a Juraj S., vykonali krádež vlámaním do neobývaného rodinného domu, na ulici Sládkovičovej v Tisovci. Na mieste boli vo večerných hodinách, zadržaní hliadkou mestskej polície. Boli obmedzení na osobnej slobode a následne, odovzdaní hliadke OO PZ Hnúšťa, ktorá sa na miesto dostavila. Ďalej boli v Tisovci, spáchané trestné činy porušovania domovej slobody, nebezpečného vyhrážania, výtržníctva,krádeže a pod. Ako opakujem vo svojich správach, ja toto ale nepovažujem za merateľný ukazovateľ, koľko je spáchanej trestnej činnosti v Tisovci a m. č.Rimavská Píla.

Je to spôsobené hlavne tým, že poškodení nemajú chuť nahlasovať spáchanie trestnej činnosti. Jedná sa hlavne o majetkovú trestnú činnosť. Poškodení občania, radšej toto nenahlásia polícii, oželejú odcudzené veci, aby sa vyhli rôznym „ poťahovačkám“, ktoré sú s takýmto krokom spojené. Taktiež sa to týka prípadov, ktoré sú kvalifikované, ako priestupky. A znova sa jedna, v prvom rade o priestupky, kde je spôsobená škoda, na majetku fyzickej alebo právnickej osoby. Maximálne to poškodení občania oznámenia MsP, s vetou „ aby ste vedeli“, že sa niečo stalo. Dôvody takéhoto konania sú rôzne, hlavne znechutenie poškodených osôb, zo zdĺhavého postupu, administratívnej náročnosti, cestovania, finančných nákladov a pod. Pretože poškodení sú následne, predvolávaní na výsluchy na políciu a na iné procesne úkony, ktoré s tým súvisia. A to i opakovane. A keď vidia, že to nevedie k zisteniu páchateľa, jeho účinnému potrestaniu a náhrade spôsobenej škody, radšej preto odcudzené veci oželejú a prípad nenahlásia polícii. Ďalej sú to občania vo vyššom veku, dôchodcovia, ktorí často odcudzené veci oželejú, aby sa vyhli rôznym poťahovačkám. A taktiež majú niekedy obavu z toho, že ak niekoho nahlásia, tak sa im môže pomstiť. Pretože sú to často poškodení ľudia, ktorí bývajú sami, bez rodiny a majú obavu.

Na úseku ochrany verejného poriadku v meste Tisovec, sa ako problematické stále javia dni, kedy sú vyplácané sociálne dávky, prostredníctvom Slovenskej pošty Tisovec. V minulosti podnikla mestská polícia kroky, cestou Slovenskej pošty, aby sa zmenil spôsob vyplacania dávok. Navrhli sme, že budeme dokonca vykonávať doprovod poštových doručovateliek, po rizikových rodinách. Aby tieto osoby čakali na doručovateľky doma a nie pred poštou. Týmto by sa odbúralo, ich zhromažďovanie pred poštou a na námestí. Ale tento náš návrh, sa nestretol s pochopením vedenia Slovenskej pošty. Odpoveď vedenia pošty bola jednoznačná, títo ľudia sú ich klienti a keď sa postavia pred poštu, tak doručovateľka je povinná im vydať doklad o dávkach. Následne s týmto dokladom, si idú vybrať na poštu peniaze. Takže kým budú takto vyplácané dávky, tieto problémy budu pretrvávať. Preto počas dávok, vykonávame iba denné služby, aby sme boli na námestí, pošte a okolí. Jedná sa okrem iného o objekt samotnej pošty, predajne potravín JSD na námestí. Ďalej výčap Centrál , bistro Byss a autobusová stanica. Tu najviac dochádza, k zhromažďovaniu uvedených osôb. Po prevzatí dávok, veľká časť uvedených osôb smerovala rovno do pohostinských zariadení, kde sa nachádzali výherné hracie automaty. S tým bolo spojené požívania alkoholu a následne, rušenie verejného poriadku. Preto MsP počas celého roka 2015, venovala týmto skutočnostiam pozornosť, pri plánovaní ako i pri výkone služby. V roku 2016 je v platnosti VZN mesta Tisovec,ktorým bola zrušená prevádzka výherných hracích automatov v meste Tisovec a m.č. Rimavská Píla. A to na základe petície občanov. V súčasnej dobe sa nachádzajú automaty iba v reštaurácii Hradová. Taktiež MsP opakovane v uvedené dni, vykonávala kontrolu samotnej budovy pošty. Občania, ako i samotní zamestnanci pošty kritizovali, že tu dochádza k zhromažďovaniu osôb, ktoré poberajú dávky. Týmto bránili v riadnom fungovaní pošty, čím znepríjemňovali občanom, ako i pracovníčkam pošty výkon poštových služieb. Po zistení skutočnosti, že si z budovy pošty urobili čakatelia na dávky čakáreň, boli z budovy pošty vykázané von. Kým ale bude takto systém vyplácania sociálnych dávok realizovaný, budú tieto problémy stále a stále sa budú opakovať. Do týchto kontrol sú zapojení i členovia OH Tisovec a Rimavská Píla.

 

 Prevádzka reštauračných zariadení v meste Tisovec a m.č.Rimavská Píla: v meste Tisovec funguje jeden nočný podnik, bar „ Infinity 22“, na n ámestí Dr. Vladimíra Clementisa, ktorý má otváracie hodiny od 20,00 do 04,00 hod v piatok a sobotu. Bar bol otvorený i na Nový rok, kde prevádzka skončila hromadnou bitkou hostí na námestí. Pri tom bol ťažko zranený hosť, 21 ročný Marek S. z Tisovca, ktorému život zachránil, iba rýchly príchod RZP-čky na miesto a jeho prevoz, na ARO NsP Rimavská Sobota. Prvú pomoc zranenému ale poskytli hostia samotného baru, za čo im patrí veľká vďaka.

Ďalej MsP vykonávala opatrenia v súvislosti s prevázkou Deravého sudu na Rimavskej Píle, hlavne v letných mesiacoch r.2015. Taktiež MsP riešila problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s prevádzkou reštaurácie Dolina.Že sa dá podnikať v reštauračných službách i inak, na úrovni, tak to je dlhodobo caffé Darian na námestí a v súčasnosti Penzión Kôlnička, na ulici Daxnerovej. Všetko záleží na majiteľovi podniku, ktorý chce udržať vyšší štandard služieb a tak k tomu i pristupuje. Caffé Darian prevádzkuje Renáta De Buhrová už dlhé roky a neboli v podniku, zaznamenané nejaké problémy. Či už sa jedná o výtržnosti, dodržiavaním otváracích a zatváracích hodín a pod. Taktiež sa v takom svetle javí prevádzka Penziónu Kôlnička. Tu došlo v roku 2015, k jednému trestnému činu krádeže. Dvaja páchatelia z radov sociálne odkázaných, vošli večer do penziónu, využili, že jedná izba bola otvorená a pokúsili sa odcudziť peniaze. Našťastie ich na mieste zadržali ubytovaní hostia, ktorí náhodou vošli do izby. Prípad prevzalo OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jednalo o trestný čin krádeže. Aj takýto „občania“ svojím správaním môžu pokaziť dobré meno podniku, ktorý robí všetko pre to, aby si dobre meno získal a udržal. A nielen u domácich občanov, ale i u návštevníkov Tisovca. Hlavne je takéto protiprávne konanie nebezpečné pre programom rozvoja cestovného ruchu, o ktorý sa Mesto Tisovec a podnikatelia dlhodobo usiluju.MsP ďalej pokračovala, počas celého roku 2015 v monitorovaní rodinných domov, ktoré by mohli skončiť v rukách neprispôsobivých osôb. Hlavne čo sa týka takýchto osôb, z iných miest. V roku 2015 sa nám do Tisovca nenasťahovala, ani jedná takáto rodina. Taktiež to platí i o cigánskej osade Rimavská Píla. Počas celého roka, MsP vykonávala kontroly cigánskej osady, či sa nám tu nenasťahovali cudzie osoby, prípadne rodiny. Nikto nový nám v osade nepribudol. Ba naopak, jednu rodinu MsÚ Tisovec a mestská polícia odsťahovala do Muráňa, kde mali trvalý pobyt. Pri tomto MsP úzko spolupracovala, s terennými sociálnymi pracovníčkami. V cigánskej osade, boli okrem toho riešené ďalšie problémy, psy, odpad, vzájomné spolužitie a pod. . Hlavne psy, ktorých tu bolo neúrekom. Ale sa to podarilo preriediť na únosnu mieru, ako v Tisovci tak i v m .č. Rimavská Píla. MsP v roku 2015, vykonala odchyt celkom 15 psov. Jednalo sa o psy rôzných rás, ktoré sa túlali v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. Mesto Tisovec, má uzatvorenú zmluvu so Slobodou zvierat, útulok Fiľakovo. Odchytené psy umiestní mestská polícia do kotercov na Vápenke. Následne sa MsP snaží, nájsť majiteľa psa. V prípade, že sa majiteľ psa nenájde, psa preberú pracovníci útulku Fiľakovo a je umiestnený v ich zariadení.

Ďalším akútnym problémom, je čistota vodných tokov v našom meste. Hlavne sa jedná o tok rieky Rimava. Počas celého roka, sa MsP zaoberala týmto problémom. Počas roka bolo zistených celkom 4 osoby, ktoré znečistili tok Rimavy či už domovým odpadom alebo splaškami. To je ale iba zlomok, znečisťovateľov vodného toku. Ale bez aktívnej pomoci občanov, sa tomuto znečisťovaniu nepodarí zabrániť.

 

Verejné kultúrne a športové podujatia :Mestská polícia taktiež zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie, s najväčšou účasťou divákov a to OFF ROAD Tisovec 2015, Dní mesta Tisovec 2015, Deň Rimavskej Píly. Hlavne Off Road Tisovec 2015 bola akcia, kde mestská polícia vykonáva službu, od štvrtka až do nedele. Vykonáva dohľad na verejným poriadkom, cestnou premávkou. V neposlednom rade vypomáha organizátorom, hlavne v nedeľu, kedy je najväčší počet divákov. MsP musí s organizátormi vykonávať kontrolu vozidiel, ktoré vstupujú do Dolinky. Inak by sa Dolinka zaplnila rôznými autami a podujatie by doslova skolabovalo. Chcel by som uviesť, že i rok 2015 bol vydarený, kde v nedeľu sa na triale v Dolinke zúčastnilo okolo 5.000 divákov. V samotnom meste Tisovec, sme mali zaparkovaných okolo 1200 osobným motorových vozidiel. Takže nedeľa, je z pohľadu výkonu služby najnáročnejšia. Službu vykonávame už od 07,00 hod. Taktiež dní mesta, kde MsP vykonáva službu po celý čas trvania. Hlavne sobota je náročná, pretože už od 05,00 hod musí MsP zabezpečovať jarmok, usmerňovať stankárov a všetky veci s tým súvisiace. Ďalej okrem bežného výkonu služby, dohľadu nad verejným poriadkom a hladkým priebehom akcie, musí MsP riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú.

 

Počnúc napojením na elektrinu stankárov a tribúny, napojenie na pitnú vodu, rôzne problémy, ktoré sa vždy vyskytnú. Nakoľko MsÚ je mimo pracovnej doby, tak musí všetky veci zaisťovať MsP. Kontrolujeme po stankároch priestranstvo, či nedošlo k znečisteniu a následne vyplácame vybrané zálohy. A službu na dní mesta začneme o 05,00 hod a skončíme niekedy až nad ránom. A za väčšinu odslúžených hodín, čerpáme iba náhradné voľno. Chcel by som upozorniť, že mestská polícia takto ušetrila Mestu Tisovec, značné finančné prostriedky. Rozpočet MsP bol za r. 2015 vyčerpaný na 89,91 %, plánovaných finančných prostriedkov na rok 2015. Ale všetky konané akcie prebehli hladko, bez väčších problémov. Ako sa na dni mesta nekoná pred ZŠ diskotéka, nie sú už problémy s narušením verejného poriadku. Drobné narušenia verejného poriadku, vyriešila MsP na mieste, spoločne s hliadkou OO PZ Hnúšťa.

Taktiež v roku 2015 MsP riešila problémy v ZŠ Tisovec. Hlavne čo sa týka chovania žiakov ZŠ navzájom, voči pedagogickým pracovníkom a taktiež chovania rodičov žiakov, voči pedagógom ZŠ. Ako som uviedol v správe, od 1. decembra 2015 vykonáva v ZŠ službu ako ochrana školy Erik Pavlikovský. Je v ZŠ osem hodín denne, kontroluje vstupy a výstupy osôb do a zo školy, kontroluje vchody a východy, dbá na chovanie žiakov a pod. Rieši problémy, ktoré súvisia s ochranou budovy ZŠ a ďalšie veci, na pokyn vedenia ZŠ.

 

Represívna oblasť práce MsP:

 

 V roku 2015 prijala MsP celkom 194 oznámení, od fyzických ako i právnických osôb, ktoré oznámenia sú evidované v protokole udalosti MsP. Všetky oznámenia boli preverené a podľa druhu oznámenia, bolo ďalej vykonávané objasňovanie prípadov, prípadne boli prípady vyriešené priamo na mieste. Oznámenia boli podané osobne alebo telefonicky, hlavne prostredníctvom mobilného telefónu MsP. V roku 2014 to bolo celkom 183 oznámení. Takže táto oblasť, sa pohybuje stabilne na približne rovnakej úrovni.

MsP riešila v roku 2015 celkom 102 priestupkov. Z toho 65 priestupkov bolo riešených buď v blokovom konaní, prípadne v zmysle ustanovení zákona o priestupkoch a 37 priestupkov, bolo na mieste riešené dohováraním. A to z toho dôvodu, že nám chýba právna úprava, t.j. VZN mesta Tisovec, ktoré boli zrušené prokurátorom.

Jednalo sa o porušenie zákona č. 372/90 Z. z. o priestupkoch, kde prevažovali priestupky na úseku majetku, občianskeho spolunažívania a priestupky na úseku ochrany životného prostredia, priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti verejnému poriadku. Hlavne priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1) Zákona o priestupkoch bolo potrebné dôkladne zdokumentovať. A to z toho dôvodu, že ak sa páchateľ opakovane, v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch dopustil spáchania priestupku proti majetku, už jeho konanie naplnilo skutkovú podstatu prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1) Trestného zákona. Preto bolo nutné, uvedené prípady riadne zdokumentovať, ako prvotný podklad, pre orgány činné v trestnom konaní.

Ďalej to boli priestupky, spáchané porušením zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

MsP v uvedenom období, uložila za spáchanie priestupkov v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, pokuty v celkovej výške 612.- euro. Celkom sedem priestupkov bolo odovzdané po zdokumentovaní na Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy Rimavská Sobota, na prejednanie priestupku. Dva priestupky boli odložené v zmysle § 60 ods. 3 písm. a) zákona o priestupkoch, dva priestupky boli odovzdané na OO PZ Hnúšťa a jeden priestupok bol po zdokumentovaní odovzdaný na Okresný úrad, odbor ŽP Rimavská Sobota. Jednalo sa o znečistenie toku Rimavy. Taktiež uložené pokuty Okresným úradom Rimavská Sobota, sa vrátia do rozpočtu mesta Tisovec.

V roku 2015 boli na stanicu MsP predvedené štyri osoby, ktoré boli obmedzené na osobnej slobode a následne predvedené na MsP. Donucovacie prostriedky MsP v roku 2015, nepoužila ani v jednom prípade.

Čo sa týka okruhu páchateľov trestných činov a priestupkov, hlavne proti majetku, verejnému poriadku a občianskému spolunažívaniu, sú to na 95 % osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané. Maximálne pracujú v rámci aktivačných prác, alebo malých obecných služieb pri Meste Tisovec. Taktiež maloletí páchatelia, ktorí sa dopúšťajú protiprávneho konania sú z rodín, ktoré sú sociálne odkázané a sú poberatelia sociálnych dávok od štátu. Maloleté deti, ktoré sa dopustia protiprávneho konania, oznamuje mestská polícia na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu v Rimavskej Sobote. Rodičia takýchto páchateľov, by mali prísť o sociálne dávky. Ale funguje to tak, že o dávky neprídu, ale ÚPSVaR im nevypláca dávky priamo, ale cez tzv. osobitného príjemcu. A to je Mesto Tisovec. Takže o nič neprídu, iba s tým majú pracovníci Mesta Tisovec ďalšiu prácu. Musia s nimi chodiť nakupovať do obchodov a pod. Najmä sa tomu venovali v roku 2015, terénne sociálne pracovníčky Mgr. Vetráková, Mgr. Ivanová z Tisovca a p. Huľuková z Rimavskej Píly. Ďalším problémom, ktorý priamo súvisí s protiprávnym konaním je to, že príjemcovia sociálnych dávok tieto minú za pár dni. A všetci vidíme, čo za druh tovaru sa kupuje. Nezriedka vidíme, že rodina ide domov z nákupu s károu, kde sú dva, tri kartóny lacného vína a vrece zemiakov. Alebo niečo podobné. Sociálne dávky takto minú a potom nám páchajú, trestnú činnosť a priestupky. A to ako dospelí, tak ich deti. Toto je jedna skupina ľudí. Druhá je tá, ktorí majú pravidelný príjem, t. j. dôchodky, poväčšine invalidné, niektorí i starobné. Teda by mohli mať pravidelný, mesačný príjemv celkom slušnej výške. Ale z tejto skupiny je väčšia časť ľudí, ktorý majú rôzne exekúcie. A len a len z vlastnej viny, im súdny exekútor mesačne sťahuje, určité sumy peňazí z ich príjmu. A teda sa znova dostávame na začiatok, kde i táto skupina ľudí je bez príjmu. A keď aj majú príjem, tak je to znova iba na úrovni sociálnych dávok. A tieto rýchlo minú a „kolotoč“ sa krúti ďalej.

 

Výhľad do roku 2016.

 

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Mesta Tisovec, bude v mesiaci január 2016 vyhlásené výberové konanie, na obsadenia pracovného miesta – príslušník mestskej polície v Tisovci. Mestská polícia, bude teda posilnená o jedného policajta. Mal by nastúpiť do služby, pravdepodobne od 1. marca 2016. Z toho dôvodu bude môcť, mimo dni čerpania dovolenky a prípadnej PN-ky, vykonávať MsP službu v dobe od 07,00 hod do 22,00 hod. Teda bude zvýšený výkon služby mestskej polície v Tisovci.

Od 1. decembra 2015 do 31.augusta 2016, vykonávajú v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla službu i občianské hliadky Mesta Tisovec. Týmto sa zvýšil počet ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní na dohľade nad dodržiavaním verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku občanov.

Na záver by som chcel poďakovať naším spoluobčanom Erike Denešovej, Mgr. Lucii Ivanovej a Zdeňkovi Pochopovi, ktorí mestskej polícii nezištne pomáhajú s odchytenými psami, ktoré mestská polícia odchytí a sú umiestnené do kotercov na Vápenke. O tieto psy sa nezištne starajú, zabezpečujú ich kŕmenie a veterinárnu starostlivosť. Venujú týmto psíkom svoj voľný čas a dokonca, i svoje financie. Zároveň chcem poďakovať p. Jaroslavovi Koniarovi z Rimavskej Píly, ktorý za svoje finančné prostriedky, nakupuje pre tieto psy krmivo.

 

 

Ján Martiniak
náčelník MsP