Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Barbora Pavková

Telefón: 047/5603 807

e-mail: pavkova.barbora@tisovec.com

 

VZDELANIE:

 • Stredná odborná škola Tisovec, odbor Technické a informatické služby, ukončené v roku 2010.
 • Vysokoškolské I. stupňa na Fakulte sociálno – ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Verejná správa a regionálny rozvoj, ukončené v roku 2014.
 • Vysokoškolské II. stupňa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Verejná ekonomika a služby – ekonomika verejných služieb, ukončené v roku 2016.

 

a) Kontrolou činnosti je najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri:

 • hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrole vybavovanie sťažností a petícií,
 • kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 • kontrole dodržiavania interných predpisov mesta,
 • kontrole plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

b) Hlavný kontrolór mesta najmä:

 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu pred schválením zastupiteľstvom,

c) Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje § 11 ods. 3 osobitného zákona o sťažnostiach,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 1. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným. Zároveň má právo účasti aj na zasadnutiach komisií, mestského úradu, ako aj na rokovaniach riadiacich orgánov právnických osôb zriadených mestom. ( pozn. na pozvanie vopred)
 2. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta, ako aj do iných dokladov potrebných pre výkon kontroly.
 3. Hlavný kontrolór organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle od mestského úradu a právnických osôb zriadených mestom. Výkon kontroly stanovuje hlavnému kontrolórovi zastupiteľstvo uzneseniami. Z dôvodu operatívnosti a prevencie, vykonáva hlavný kontrolór aj námätkové kontroly predovšetkým na základe sťažností, petícií, podnetov občanov, alebo vlastných zámerov stanovených v pláne kontrolnej činnosti.
  Pri výkone svojej činnosti hlavný kontrolór používa podlhovastú pečiatku v znení „Hlavný kontrolór mesta Tisovec“.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený požadovať od primátora, viceprimátora, prednostky, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich orgánov a organizácií vo sfére pôsobnosti mestského zastupiteľstva odborné stanovisko k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou pôsobnosťou.
 5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.