Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec

Typ: ostatné
Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec 1 Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje“

 

Názov projektu:        Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec

 

Prioritná os: 8. REACT-EU

Investičná priorita:  8.1.1 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Konkrétny cieľ:  8.1.1  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021

 

Cieľ projektu:  Zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí

 

Aktivity projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí, prostredníctvom podpory 4 pracovných miest.

 

Krátky opis projektu:  Poskytovanie opatrovateľskej služby predkladaným projektom v meste Tisovec bude prebiehať v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41. Projektom sa bude podporovať výkon sociálnej služby t.j. domáca opatrovateľská služba. Sociálna služba bude realizovaná v zmysle zákona terénnou formou a poskytovaná fyzickej osobe v jej domácom prostredí v súlade s § 41 v rozsahu opatrovateľskej služby. Terénna forma sociálnej služby bude poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách, t.j. podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí. Zároveň sa znižuje dopyt po inštitucionálnej starostlivosti. Opatrovateľská služba je služba personalizovaná a komplexná (úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít....). Opatrovateľská služba poskytovaná v zmysle ustanovení (§ 41) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa považuje za službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Každý občan, ktorý splní podmienky, t.j. má právoplatné rozhodnutie mesta o odkázanosti na OSL minimálne v stupni II., má právo požiadať príslušnú obec/mesto (podľa miesta svojho trvalého pobytu) o poskytnutie OSL (pokiaľ obec/mesto nevie poskytnúť zabezpečí prostredníctvom neverejného poskytovateľa).

 

Dĺžka realizácie projektu: 24 kalendárnych mesiacov

Realizácia hlavnej aktivity začala v 12/2021 a bude trvať do 11/2023.

  

Výsledky projektu:

Cieľom projektu je podporiť zotrvanie ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. Realizáciou projektu sa zvyšuje dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a taktiež sa podporuje ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine či komunite. Vytvára sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporuje sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Realizáciou projektu sa predchádza odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Ďalším pozitívnym efektom realizácie je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

 

Výstupom aktivity bude:

  • znižovanie počtu klientov, umiestnených do zariadení sociálnych služieb,
  • zabezpečenie výkonu opatrovateľskej služby pre 12 klientov po dobu 24 mesiacov,
  • zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 4 opatrovateliek po dobu 24 mesiacov,
  • zníženie zaťaženia rozpočtu mesta na obdobie 24 mesiacov,
  • uspokojenie narastajúceho dopytu zo strany klientov o poskytnutie opatrovateľskej služby,
  • eliminovanie zvyšovania úhrady za opatrovateľskú službu zo strany občana,
  • vytvorenie podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí,
  • ochrana pred sociálnym vylúčením a podpora spoločenského začlenenia a zabezpečenia základných ľudských práv – ochrana života a zdravia a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca,
  • skvalitnenie života aj rodinných príslušníkov/príbuzných opatrovaného.

 

FIANCOVANIE PROJEKTU:

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovania mesta formou refundácie. Oprávnenými výdavkami budú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa na pracovné miesta opatrovateliek v mesačnej výške celkovej ceny práce, resp. max. 680 EUR pri plnom pracovnom úväzku.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: max. 65 280,00 EUR

 

 

www.esf.gov.sk                        www.mpsvr.sk                          www.ec.europa.eu   


Príloha

Vytvorené: 4. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 17. 2. 2023 9:42
Autor: Správca Webu