Navigácia

Obsah

Poplatok za komunálne odpady

Poplatníkom poplatku je:
- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Tisovec oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie 
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta a zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Ohlasovacia povinnosť vzniku poplatkovej povinnosti:
Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo odo dňa prechodného pobytu alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu) alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území mesta splniť ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom platiteľa poplatku.
Každá právnická osoba (podnikateľ) je povinná do 30 dní odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu) alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta (nájomný a podobný vzťah, otvorenia prevádzky na území mesta zahájenie činnosti ...) splniť ohlasovaciu povinnosť.

Ohlasovacia povinnosť zmeny poplatkovej povinnosti: Každý daňový subjekt (platiteľ) je povinný do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej povinnosti vzniku poplatkovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie aj zmena adresy trvalého pobytu, zmene priezviska, zmene adresy na doručovanie písomností, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku.

Ohlasovacia povinnosť zániku poplatkovej povinnosti:
Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti (odo dňa zrušenia trvalého pobytu resp. prechodného pobytu všetkých poplatníkov, predaj nehnuteľnosti na území mesta a zrušenie pobytu na území mesta, zrušenie nájomného vzťahu a pobytu na území mesta ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť. 
V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť do 30 dní aj zmenu adresy trvalého pobytu, ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností odo dňa kedy táto skutočnosť nastala.

Odpustenie poplatku 
Ak sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí, môže si uplatniť odpustenie poplatku na základe predložených dokladov uvedených vo VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady §4 ods.1 C
Pre poplatníka umiestneného v zariadení sociálnych služieb a pre poplatníka umiestneného v zariadení na výkon trestu, po predložení potvrdenia o umiestnení v takomto zariadení

Zníženie poplatku
Mesto zníži poplatok o 50 %

  • pre poplatníkov vykonávajúcich prácu v zahraničí, v pravidelne sa opakujúcich intervaloch po predložení dokladov –potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie

  • pre poplatníkov vykonávajúcich prácu mimo územia Tisovca, okrem denne dochádzajúcich po predložení potvrdenia od zamestnávateľa

  • pre študentov, okrem denne dochádzajúcich po predložení potvrdenia o návšteve školy alebo potvrdenia o ubytovaní na internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte

  • pre poplatníkov prechodne ubytovaných v inej obci po predložení potvrdenia o prechodnom pobyte a potvrdenia o úhrade poplatku

  • pre poplatníka v chatárskej a záhradkárskej oblasti

 

Mesto zníži poplatok o 25 %

  • Pre poplatníkov - fyzické osoby staršie ako 62 rokov s trvalým pobytom na území mesta Tisovec