Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31.januára príslušného roka

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením a dedením, priznanie k dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká  31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti , daňovník, je povinný podať čiastkové priznanie k dani na tlačive: Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Zníženie dane z nehnuteľnosti
Mesto Tisovec  znižuje daň z nehnuteľností zo stavieb a bytov na  bývanie o 25 % fyzickým osobám starším ako 64 rokov a občanom s preukazom ŤZP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ  sadzby na rok 2021
 
                                         DAŇ Z POZEMKOV    
  Hodnota pôdy €/m² Ročná sadzba dane
ORNÁ PÔDA    
                Tisovec 0,1078 1,25%
                Rimavská Píla 0,0803 1,25%
TTP    
                Tisovec 0,0179 1,25%
                Rimavská Píla 0,0232 1,25%
ZÁHRADY    
                Tisovec 1,85 0,85%
                Rimavská Píla 1,85 0,85%
LESNÉ POZEMKY 0,17 1,00%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA    
               Tisovec 1,85 0,85%
               Rimavská Píla 1,85 0,85%
STAVEBNÉ POZEMKY 18,58 0,85%
OSTATNÉ PLOCHY 1,85 0,85%
                                         DAŇ ZO STAVIEB    
  Ročná sadzba dane €/m²  
DOMY A PRÍSLUŠENSTVO    
             Tisovec 0,100  
             Rimavská Píla 0,081  
STAVBY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE 0,200  
REKREAČNÉ STAVBY,CHATY 0,279  
GARÁŽE 0,345  
STAVBY PRIEMYSELNÉ 0,621  
STAVBY NA PODNIKANIE 1,479  
OSTATNÉ STAVBY 0,345  
príplatok za podlažie 0,066  
                                          DAŇ Z BYTOV    
  Ročná sadzba dane €/m²  
BYTY vrátane príslušenstva 0,150  
NEBYTOVÉ PRIESTORY 1,500