Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31.januára príslušného roka

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením a dedením, priznanie k dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti , daňovník, je povinný podať čiastkové priznanie k dani na tlačive: Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Zníženie dane z nehnuteľnosti
Mesto Tisovec znižuje daň z nehnuteľností zo stavieb a bytov na bývanie o 25 % fyzickým osobám starším ako 62 rokov a občanom s preukazom ŤZP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – sadzby na rok 2019      
       
       
DAŇ Z POZEMKOV      
  Hodnota pôdy €/m² Ročná sadzba dane  
ORNÁ PÔDA      
Tisovec 0,1078 0,65%  
Rimavská Píla 0,0803 0,65%  
TTP      
Tisovec 0,0179 0,65%  
Rimavská Píla 0,0232 0,65%  
ZÁHRADY      
Tisovec 1,85 0,85%  
Rimavská Píla 1,85 0,85%  
LESNÉ POZEMKY 0,17 0,85%  
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA      
Tisovec 1,85 0,85%  
Rimavská Píla 1,85 0,85%  
STAVEBNÉ POZEMKY 18,58 0,85%  
OSTATNÉ PLOCHY 1,85 0,85%  
       
DAŇ ZO STAVIEB      
  Ročná sadzba dane €/m²    
DOMY A PRÍSLUŠENSTVO      
Tisovec 0,063    
Rimavská Píla 0,051    
STAVBY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE 0,111    
REKREAČNÉ STAVBY,CHATY 0,279    
GARÁŽE 0,345    
STAVBY PRIEMYSELNÉ 0,610    
STAVBY NA PODNIKANIE 1,499    
OSTATNÉ STAVBY 0,345    
príplatok za podlažie 0,066    
       
       
DAŇ Z BYTOV      
  Ročná sadzba dane €/m²    
BYTY vrátane príslušenstva 0,080    
NEBYTOVÉ PRIESTORY 0,075