Navigácia

Obsah

Štatút mesta

Štatút mesta TISOVEC upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, formu samosprávy mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom mesta, základné ustanovenia o orgánoch mesta, postavenie a pôsobnosťprimátora mesta, hlavného kontrolóramesta, práva a povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva, rieši vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.
Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec schválilo v súlade s § 24 ods. 1 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Štatút mesta Tisovec s účinnosťou od 24. februára 2011.
Podrobné informácie poskytuje dokument Štatút mesta Tisovec.
 
Príloha

Štatút mesta Tisovec pdf 277 kB