Navigácia

Obsah

Ocenení mestom a primátorom

 

Cena mesta Tisovec sa udeľuje:

  • za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejnoprospešnej činnosti
  • za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta alebo jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

 

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a iní občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Cenu mesta Tisovec tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 700 €. K cene mesta sa vydáva potvrdenie - listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora. Cenu mesta Tisovec laureátom slávnostne odovzdáva primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

 

Laureáti Ceny  mesta  Tisovec:

1998 – Rudolf Valent
1999 – Branislav Kriška, in memoriam
2001 – Stredná priemyselná škola Tisovec

2002 – Evanjelické gymnázium Tisovec

2007 – Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera

2008 – Divadelný súbor Daxner

2009 - Základná škola Dr. V. Clementisa

2012 - Základná umelecká škola Tisovec

2014 - DH Hradovanka

2015 - Lýdia Svobodová

2016 - Milan Bútor

2018 -

2021 - MUDr. Anna Žiaková

2022 - Mestská knižnica A.H.Škultétyho

2023 - Ján Maciak, MUDr. Peter Šuran

Cena primátora mesta Tisovec:

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta, rodákom či organizáciám mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. Výsledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu mesta Tisovec. Súčasťou ceny je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta Tisovec.

 

Laureáti Ceny primátora mesta:

1996:

František Alberty – CSM a.s. Tisovec
František Deme
Igor Gajdáč – SPŠ Tisovec
Elena Hudecová
Jozef Choma
Samuel Kriška
Marcel Lopušný – SKI Klub Tisovec
Elena Pavlikovská
Rudolf Valent
Mojmír Zúrik

1997:

Michal Botka
Soňa Hrončeková
Vladimír Krajči
Jolana Krišková
Eva Manicová
Helena Pašiaková
Detský spevácky zbor LYKOVIENKY
Mužský spevácky zbor Dr. Sama Daxnera
VANDA,s.r.o. Tisovec
Základná škola Dr. V. Clementisa

1998:

Helena Bábelová
Dobrovoľný požiarny zbor Rimavská Píla
Mária Huňová
rodina Manicová
Materská škola Tisovec
Iveta Nováková
ZPOZ Človek – človeku Tisovec

1999:

František Bábela
Mária Ferenčíková
Ondrej Hinduliak
Irma Koniarová
Ľudmila Liptáková
Ján Maciak
Jaroslav Maťko
Ján Mihók
Ľubomír Struhár
Štefan Šuran

2000:

Divadelný súbor DAXNER
COMBIN s.r.o. Závod Vápenka Tisovec
Milan Bútor
Peter Blaško
Pavel Bálint
Ladislav Kalamár
Jaromír Sokol
Miroslava Bancíková

2001:

Slovenský rybársky zväz – MO Tisovec
Speleoklub Tisovec
Svätopluk Kámen – in memoriam
Zbygniew Nišponský
Ján Valentík
Matilda Buranská – Kopperová
Veronika Šífriková

2002:

Irena Céniková
Futbalový klub CSM Tisovec
Samuel Gájer
Mestská knižnica A.H.Škultétyho Tisovec
Pavel Koncoš
Jozef Kuzmík
Milan Struhár
Mahuliena Štrbová
Dušan Tóth
Anna Žiaková

2004:

Miroslav Nešvera – in memoriam – za lásku ku kráse skrytej v podzemí
Ondrej Hronček – za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti lesníctva a poľovníctva
Milan Katreniak – za dlhoročné udržiavanie folklórnych tradícií mesta a celého regiónu
Ján Filipiak – za oživenie stolnotenisového klubu v Tisovci a vzornú reprezentáciu mesta
Jaroslav Lacko – za kultúrno-osvetovú činosť s dospelými a mládežou v divadelných súboroch Tisovca a Rimavskej Píly
Petr Kolarz – starosta obce Ludgeřovice – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu s mestom Tisovec
Pavol Prokopovič – minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za spoluprácu a pomoíc samospráve mesta Tisovec
Tamás Barnabás – primátor mesta Putnok – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec

2005:

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Tisovec – pri príležitosti 60. výročia pripomienky ukončenia II. sv. vojny, oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly červenou a rumunskou armádou a za šírenie ideí humanizmu a protifašistického odboja
Mestské lesy Tisovec s.r.o – za úspešnú 10-ročnú prácu v oblasti lesníctva, ťažby dreva, piliarskej výroby, služieb súvisiacich s poľovníctvom a za odborné a hospodárne spravovanie lesného bohatstva mesta Tisovec
Božena Lacková – za vnútornú silu, vitalitu, ľudský prístup k postihnutým občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách
Milan Matucha – za 10-ročnú neutíchajúcu trpezlivosť pri nácvikoch spevákov Minihviezičky, dirigentskú paličku DH Hradovanka a hudobný sprievod v DSZ Lykovienky

2006:

Ivan Osuský – biskup západného dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. Na Slovensku – za podporu vzdelávania a duchovný rozvoj mládeže v Evanjelickom gymnáziu Tisovec
Anna Tótová – za úspešnú reprezentáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci a dosahované výsledky v športových súťažiach
Rudolf Šífrik – za dlhoročné účinkovanie v Mužskom spevokole Dr. Sama Daxnera v Tisovci

2007:

Základná umelecká škola Tisovec – pri príležitosti 70. výročia vzniku hudobného školstva v Tisovci, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta výchovou detí k umeniu
Valéria Parobeková – za dlhoročnú prácu pedagóga, výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa SPŠ v Tisovci, za významný prínos vo výchove, vzdelávaní mládeže a za iniciatívu pri zavádzaní nových učebných odborov do siete školy
Milan Kraus – in memoriam – za jeho celoživotnú prácu básnika, esejistu, prekladateľa a redaktora, za jeho významný prínos v oblasti duchovného rozvoja spoločnosti a šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí

2008:

Igor Čombor – za ľudský prístup a za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o ob čanov mesta Tisovec a Rimavskej Píly
Elena Vacvalová – za vrelý vzťah k svojmu rodisku a jeho reprezentáciu
Ján Čepík – za dlhoročné pôsobenie v DH Hradovanka a futbalovom klube Tisovec
Spevokol EGT – za úspešnú reprezentáciu mesta na celoslovenských súťažiach Chrámová pieseň vo Zvolene a Mládež spieva v Banskej Bystrici
Eva Dolinajová – za dlhoročné vedenie mažoretkových súborov mesta a prácu v tisovskej miestnej kultúre pri príležitosti 15. výročia založenia Tisovských mažoretiek
Robert Fico – predseda vlády SR – za spoluprácu a pomoc samospráve mesta Tisovec

2009:

OFF Road Klub Tisovec – za propagáciu mesta v rámci piatich ročníkov O0FF Roadu v Tisovci
Milan Slabej – za čírenie dobrého mena mesta a vrelý vzťah k rodisku
Dušan Toth – reverend – za trvalé prechovávanie priateľstva k mestu a podporu projektu EGT

2010:

Ján Kováčik – prezident FK Dukla Banská Bystrica – za podporu športu a kultúry
Jolana Kuchtová
Júlia Hodoňová
Karol Hruška
Ľubomír Menzl
Mária Daxnerová – za humanitárnu zdravotnícku pomoc a účasť v protifašistickom odboji
Ján Rosiar ml. - za trénerskú činnosť vo FK CSM Tisovec a reprezentáciu mesta
Róbert Hurák – za aktívnu futbalovú činnosť a reprezentáciu FK CSM a mesta Tisovec
Vladimír Pašiak – za aktívnu činnosť v samospráve mesta Tisovec pri príležitosti 20. výročia miestnej územnej samosprávy

2011:

Marta Svobodová – za dlhoročnú prácu pedagóga, vedúcej DSZ Lykovienky, členky Komisie ZPOZ Človek – človeku a poslankyne mestského zastupiteľstva, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta
Jiří Brož – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry a športu a úspešné pôsobenie v Mužskom speváckom zbore Dr. Sama Daxnera
Ivan Kubíni – za dlhoročné úspešné vedenie Speleoklubu Tisovec, za významnú prieskumnú a objaviteľskú činnosť spojenú s ochranou a propagáciou jaskýň Tisovského a Muránskeho krasu pri 60. výročí vzniku skupiny v Tisovci, ako aj organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine
Tomáš Geist – prezident FK Dukla Banská Bystrica (od r.2010) – za podporu a rozvoj športu v meste Tisovec

2012:

JUDr.Ján Caban - za aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec a lokálpatriotizmus k svojmu rodnému mestu

Ján Belica - za vynikajúce výsledky vo FK CSM Tisovec,  reprezentáciu mesta a nomináciu do Jedenástky Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2011
Mgr.Klement Kéry - za dlhoročnú prácu pedagóga a riaditeľa Základnej školy  Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovc ia za významný prínos vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže
Ing.Valéria Huňová - za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti, ľudský prístup k seniorom a občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a aktívnu prácu v samospráve mesta
Mgr.Dušan German - za šírenie myšlienok kresťanstva ,duchovnú obrodu ,za zlepšovanie spolupráce mesta Tisovec s Rimavským seniorátom, dlhoročnú prácu s mládežou a podporu  Evanjelického gymnázia v Tisovci

Ružena Štulajterová – za dlhoročnú prácu v miestnej organizácii Červeného kríža a ZO SZPB Tisovec a aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec

2013

Jaroslav Brzák – pri príležitosti životného jubilea a 120. výročí založenia DH Hradovanka za dlhoročný aktívny prínos v oblasti hudobného školstva a kultúrno-spoločenského života v meste

2014

Elena a Viera Liptákové – za obetavú prácu pre mesto Tisovec a jeho občanov a za príkladnú prácu v komisii ZPOZ Človek – človeku

Dušan Kojnok – za dlhoročné úspešné pôsobenie v v DS Daxner a za reprezentáciu mesta Tisovec doma i v zahraničí

Detský domov Škovránok – za úspešnú prácu v oblasti výchovy detí v ústavnej starostlivosti a spoluprácu s mestom Tisovec

OZ Zubačka Tisovec – za zachovávanie a šírenie muzeálnych, historických železničných hodnôt a za obnovenie parnej prevádzky na ozubnicovej trati Tisovec – Pohronská Polhora

Ekometal spol. s.r.o. Tisovec – za úspešnú prácu v oblasti automatizácie a strojárenskej výroby a podporu miestnej samosprávy

ČESTNÉ OBČIANSTVO

Rudolf Krivoš – akademický maliar – za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Tisovec doma i v zahraničí a vrelý vzťah k rodnému mestu a jeho obyvateľom

 

2015

MUDr. Milota Bindasová – pri príležitosti životného jubilea, za ľudský prístup, profesionálnu odbornosť a príkladnú starostlivosť o deti a mládež

2016

Irena Krankušová – za nevšednú, obetavú a zmysluplnú dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti a ľudský prístup k občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla, za aktívnu činnosť v Občianskom združení Zdravotne ťažko postihnutých v Tisovci

Vladimír Ivarg – za dlhoročné úsilie za uchovávanie včelárskych tradícií a propagáciu medu a ostatných včelích produktov doma i v zahraničí

JUDr. Janka Laššáková – za spoluprácu a pomoc samospráve mesta Tisovec

2017

Július Caban – za záchranu a šírenie vzácnych obrazových dokumentov, za vytvorenie širokej komunity občanov so záujmom o miestnu históriu, za prezentáciu histórie Tisovca a m.č. Rimavská Píla

Ing. Dušan Hutka – za rozsiahlu publikačnú a dokumentačnú činnosť, za zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie, ktorú spája s históriou mesta Tisovec

Mgr. Gabriela Rufusová – pri príležitosti 140. výročia Mužského spevokolu Sama Daxnera za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za 30-ročné vedenie MSSD a úspešnú reprezentáciu mesta Tisovec

Marián Lapšanský – pri príležitosti životného jubilea, za šírenie dobrého mena mesta Tisovec doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu umeleckú činnosť a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými umeleckými výkonmi.

 

2018

JUDr. Alexandrovi Kuchtovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov,
za dlhoročný aktívny prínos v oblasti občianskych aktivít a kultúry.

Daniel Havlík - za 25- ročnú partnerskú spoluprácu, za udržiavanie dobrých vzťahov v  oblasti kultúry, športu, školstva a cestovného ruchu.

Jánovi Spišiakovi - za aktívnu činnosť v OZ Zubačka, za  propagáciu historického odkazu železničnej dopravy v Tisovci a propagáciu mesta Tisovec

rodine Vlčkovej - za úspešné pôsobenie pre rozvoj regiónu  a mesta Tisovec v agroturistike a reštauračných službách, za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste Tisovec

Ing. Miroslave Kochanovej - za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výchovu mladých ľudí, za nezištnú a obetavú prácu občianskej aktivistky v meste Tisovec

Branislavovi Hradovskému - pri príležitosti pri príležitosti 125. výročia založenia súboru a životného jubilea 80 rokov za dlhoročné pôsobenie v dychovej hudbe Hradovanka a za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta

Františkovi Hradovskému - pri príležitosti pri príležitosti 125. výročia založenia súboru a životného jubilea 80 rokov za dlhoročné pôsobenie v dychovej hudbe Hradovanka a za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta

Mgr. Marte Svobodovej - za významné a dlhoročné pôsobenie a predsedníctvo v Zbore pre občianske záležitosti "Človek človeku" pri MsZ Tisovec, za umeleckú a tvorivú činnosť, za rozvoj kultúry v meste

 

2019

PaedDr. Katarína Dominiková - za dlhoročnú zodpovednú prácu pedagóga,  ako i  vedenie Základnej školy a za zavádzanie inovačných metód vyučovania a realizáciu úspešných projektov.

Ing. Anna Kožiaková - za dlhoročnú zodpovednú prácu pedagóga,  ako i  vedenie Strednej odbornej školy a za zavádzanie inovačných metód vyučovania a realizáciu úspešných projektov.

Mgr. Ľudmila Pánisová - za  celoživotnú  zodpovednú a aktívnu činnosť v zdravotníctve a v sociálnej oblasti.

Ján Belica - za šírenie myšlienok kresťanstva, duchovnú obrodu a za celoživotnú prácu v Rimavskej Píle a v Tisovci.

 

2021

ZO SRZ Tisovec – pri príležitosti 100. výročia založenia

BRYSYRT – pri príležitosti storočnice rodinnej tisovskej bryndziarne

Dušan Čipka – za dlhoročný prínos v oblasti jaskyniarstva

Janka Kostková – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a za vedenie DFS Čížiček

Miroslava Kojnoková – za dlhoročné zveľaďovanie kultúrneho života v meste Tisovec

 

2022

Štefan Mede -  za nezištný čin ľudskosti a za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v podobe darcovstva krvi.

Arthur Ciepielski - za rozvíjanie medziľudských vzťahov a za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta.

Ján Dianiška - pri príležitosti významného životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v Mužskom spevokole Sama Daxnera.

Jaroslava Hrušková - za dlhoročnú a aktívnu prácu v meste a v prospech mesta, za  zodpovedný a aktívny prístup k plneniu povinností.

Ivan Kriška v mene Občianskeho združenia Pomocnica -  za verejno- prospešnú činnosť, ľudskosť, obetavosť, pomoc v prospech obyvateľov mesta Tisovec a širšieho regiónu.

rodina Dianišková - za úspešné pôsobenie pre rozvoj regiónu a mesta Tisovec v agroturistike, za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste Tisovec.

 

2023

PaedDr. Božena Pardupová - za dlhoročný odborný a pedagogický prínos vo vzdelávaní žiakov základných škôl, za príkladné vedenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec počas jej pôsobenia vo funkcii riaditeľa a za aplikáciu inovačných metód do vyučovania.

Ing. Karol Kubíni - za odbornú a efektívnu prácu pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve mesta Tisovec a odborné manažovanie prírodného bohatstva.

Firma Agrospol spol. s.r.o. - za rozvoj a udržanie tradície pastierstva spojenej s chovom oviec a výrobu ekologicky certifikovaných bioproduktov z ovbčieho mlieka, za rozvoj regiónu a mesta Tisovec v agroturistike.

Dobrovoľný hasičský zbor - za nezištnú pomoc pri živelných pohromách, za podieľanie sa na rôznych prevenčných činnostiach, za edukačnú činnosť a prácu s deťmi.