Navigácia

Obsah

Prijímacie skúšky ZUŠ – 2. kolo

Typ: Školy | ostatné
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Tisovci oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok na prípravné štúdium, základné štúdium a štúdium pre dospelých v šk. roku 2017/2018 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutoční v priestoroch a termínoch podľa dolu uvedeného rozpisu.

Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom

zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

Prihlášku nájdete na stránke školy www.zustisovec.stranka.infov sekcii

Dokumenty na stiahnutie“.

Všetky deti do 10 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov.

HO – Hudobný odbor – ZUŠ Tisovec,

dňa 13., 14. a 15. júna (utorok až štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod.

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE:

 • hra na hud. nástroji /hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, violončele, gitare, basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, bicích nástrojoch/.

PODMIENKY:

 • vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

POŽIADAVKY:

 • ukážka spevu (napr. spev ľudovej piesne), rytmický test (opakovanie tlieskaním - ťukaním rytmu) a test hudobného sluchu (rozlíšenie tónov)

VO – Výtvarný odbor – ZUŠ Tisovec,

dňa 13., 14. a 15. júna (utorok až štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod.

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE:

 • výtvarná výchova – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom.

PODMIENKY:

 • vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

POŽIADAVKY:

 • ukážka dvoch vlastných výtvarných prác a praktická časť- /kresba, maľba,/ - schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania, vyjadrovacie schopnosti výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy (pomôcky na vykonanie praktickej skúšky budú k dispozícii v učebni zdarma).

TO – Tanečný odbor – ZUŠ Tisovec,

dňa 13., 14. a 15. júna (utorok až štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod.

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE:

 • tanec /tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, a džezový tanec/.

PODMIENKY:

 • vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

POŽIADAVKY:

 • ukážka pohybových, hudobných a rytmických schopností /krátky improvizovaný tanec/ – fyzická spôsobilosť (treba si priniesť vlastnú nácvičnú obuv – cvičky !!!)

LDO – Literárno-dramatický odbor – ZUŠ Tisovec,

dňa 13., 14. a 15. júna (utorok až štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod.

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE:

 • dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie.

PODMIENKY:

 • vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky

POŽIADAVKY:

 • ukážka krátkej poézie alebo prózy (nie je povinné spamäti) + zaspievať pieseň (nie je povinné), dbať na správnu artikuláciu,

 • improvizačné schopnosti, rytmické cítenie, fantázia a predstavivosť,

 • deti od 5-6 rokov /schopnosť zapamätať si text, čítať/,

Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok /školné/ na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Mgr. Milan Matucha

riaditeľ školy


Vytvorené: 15. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu