Navigácia

Obsah

Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2019.

Typ: ostatné
Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2019. 1Na úvod chcem uviesť, že mestská polícia ( ďalej MsP), bola v roku 2019 značne obmedzená tým, že od mesiaca apríl 2019 nemala služobné motorové vozidlo. Lada Niva sa doslova rozpadla a tak, MsP službu vykonávala iba na pešo.

Toto značne limitovalo činnosť MsP. Najmä v súvislosti s kontrolami odľahlejších časti mesta Tisovec, nehovoriac o miestnej časti Rimavská Píla. Všetci vieme a vo svojich správach na to poukazujem opakovane, že najlepšia prevencia sú kontroly, teda fyzická prítomnosť policajtov na tom ktorom mieste. To je najlepšia a najúčinnejšia prevencia. A iné vozidlá, ako vozidla určené pre mestskú políciu nemôže MsP vo výkone služby používať. Používanie iných vozidiel, by bolo preto protizákonné. A myslím, že ako mesto samotné, tak i mestská polícia by nemala a nemôže porušovať zákon. Preto hliadky MsP chodili pešo. Tým bola, ale značne obmedzená činnosť MsP v roku 2019. Stretávali sme sa s častou kritikou občanov, že MsP nemá auto. Prenášali sme to na vedenie mesta. Od jesene, teda od dní kedy je skoro tma, sme sa stretávali s kritikou obyvateľov Rimavskej Píly, ktorí sa sťažovali na krádeže vecí z dvorov domov, najmä vo večerných hodinách. Podľa ich sťažnosti, sa po R. Píle pohybujú večer mladistvé a maloleté osoby, ktoré chodia po dvoroch. Občania žiadali MsP, o  častejšie kontroly miestnej časti. Ale bez vozidla to nie je možné. Prečo je to tak, to je otázka na vedenie mesta. Táto situácia sa prejavila i v cigánskej osade. Osada je špinavá, po osade rozhádzaný odpad. MsP v minulosti vykonala riešenie psov v osade, kde v roku 2018 tam ostalo cca 5 psov, ktoré mali majiteľa. V súčasnej dobe je tam cca 20 psov a ďalej sa množia.

Ďalej ako prevencia, je dôležité sledovanie určitých lokalít pomocou kamier. V súčasnej dobe disponujeme 31 kamerami, v Tisovci a Rimavskej Píle. V mesiaci marec 2019, bol J. Martiniakom a Ing. M. Janotíkovou spracovaný projekt, na rozšírenie a obnovu kamerového systému. Jednalo sa o výzvu MV SR na prevenciu kriminality, kde sme žiadali sumu 19.200.- euro. Ale podporení sme neboli, nedostali sme nič. Preto MsP navrhla do rozpočtu na rok 2020 rozšírenie kamerového systému, z rozpočtu mesta Tisovec.

Ako každý rok môžem iba konštatovať, že mestská polícia (  MsP) v Tisovci, sa na 90 percent  zaoberala riešením iba tzv. neprispôsobivých osôb v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. Bohužiaľ musím konštatovať, že okrem dospelých páchateľov trestnej činnosti a priestupkov, ktoré MsP rieši, sa zhoršila situácia i u maloletých detí. A čo sa týka maloletých detí z neprispôsobivých rodín, situácia sa iba zhoršuje. Deti sú nepostihnuteľné a oni to dobre vedia, že sa im nič nestane. A ich sebavedomie sa týmto iba stupňuje. Chýba riadna výchova v rodinách, deti sa často túlajú večer a i v noci po Tisovci a Rim. Píle. Na ilustráciu chovania týchto detí, uvediem jeden príklad. V prvom štvrťroku musela MsP riešiť sťažnosti predavačiek predajne Jednoty SD, na námestí. Tu chodili maloleté deti vo väčšom počte, niekedy samé, niekedy v doprovode dospelej osoby, túlali sa po predajni a snažili sa niečo odcudziť. Predavačky niekedy nerobili nič iné, iba dávali pozor a riešili tieto deti. Po zásahu MsP, pohovormi s rodičmi a samotnými deťmi sa situácia upokojila a predavačky, sa mohli venovať svojej práci a „normalným“ zákazníkom.

 MsP Tisovec vykonáva i opatrenia a rieši veci, ktoré by mala riešiť sociálka. Taktiež čo sa týka maloletých detí, MsP vykonáva kontroly žiakov ZŠ z  neprispôsobivých rodín, ktorí nechodia do školy. Kontrolujeme dokonca dodržiavanie liečebného režimu, po dohode so ZŠ a MUDr. B. Pretože počty vymeškaných hodín sú veľké. Deti do školy nechodia a niektorým rodičom, je to celkom jedno. Často ochorejú deti, hlavne počas vyplácania sociálnych dávok. Následne by mal za túto činnosť, nasledovať trest pre rodičov. Tresty sú však iba symbolické, najmä trest povinnej práce pre rodiča. A to nie je žiadny trest, chodiť s metlou po námestí. A tresty pre deti, nie sú vôbec žiadné!!! Riešili sme prípad, kedy rodič z osady vodil ráno syna do školy, odviedol ho do školy pretože chcel mať istotu, že dieťa je naozaj v škole. Ale syn využil prvú príležitosť, aby zo školy ušiel. Rodič bol potrestaný, ale toto dieťa vôbec nie.

        Ďalej čo sa týka mladých ľudí všeobecne, chýba v Meste Tisovec zariadenie, kde by sa mohli stretávať. Nejaký klub mladých, alebo niečo podobné. Pretože deti a mladí ľudia môžu ísť tak jedine do krčmy, alebo sa bezcieľne potulujú po uliciach. A MsP ich naháňa po Sokolovni, parkoch, tržnici a iných miestach. 

MsP vykonáva i iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou mestskej polície. MsP vykonáva a rieši úlohy i v iných oblastiach, najmä sociálnej, školskej. Tu úzko spolupracujeme najmä s terennými sociálnymi pracovníčkami (TSP), ktoré fungujú pri MsÚ Tisovec.   Taktiež robíme asistencie pracovníkom MsÚ, pri rôznych šetreniach a iných činnostiach. Ďalej sú to rôzne iné činnosti, na žiadosť ZŠ Tisovec, detskej lekárky MUDr. B., vyrozumievanie rodičov detí, vyrozumievanie a dovoz žiakov do ZŠ a pod.

Ďalej môžem uviesť, že členovia MsP nemajú problém isť do služby i v čase svojho osobného voľna. Najmä sa jedná o žiadosti štátnej polície, v súvislosti s kamerovým systémom. Opakovane to bolo i v roku 2019, kedy policajti MsP chodili do práce i počas sviatkov, víkendov a v noci, nakoľko bolo potrebné obsluhovať kamerový systém na žiadosť OO PZ Hnúšťa, prípadne OR PZ Rimavská Sobota a OR PZ Brezno.

 

         Represívna práca MsP.

       Na MsP bolo v roku 2019 podaných celkom 206 oznámení. Hlavne boli oznámenia podávané našimi občanmi, ale taktiež oznámenia podávali na MsP iné osoby, prípadne právnické osoby. Na ilustráciu uvádzam, že v roku 2018 bolo na MsP podaných celkom  259 oznámení. Oznámenia sú rôznorodé, závažné, ale i menej závažné. MsP každé oznámenie prešetruje, preveruje, vykoná prípadne ďalšie opatrenia, podľa druhu prijatého oznámenia. Našich občanov hlavne trápi tzv. drobná kriminalita, alebo otravujúca kriminalita. T. j. správanie sa časti tzv. neprispôsobivých osôb, ich životný štýl, spôsob života,  drobné krádeže, rušenie verejného poriadku ako dospelými osobami tak i deťmi, nelegálne skládky odpadu, znečisťovanie verejných priestranstiev, okolia vodných tokov, samotných vodných tokov, neporiadok a pod. Tieto porušenia zákona sa nedostanú do žiadnych štatistík, ale občanov najviac trápia. Preto sa MsP počas celého roka týmito problémami zaoberala a riešila  tieto porušenia zákona, ako sa k tomu dostanem v ďalších častiach správy o činnosti MsP.

       

        Lokality, ktoré je potrebné denne kontrolovať.

        A to ako na základe vlastných zistení MsP, tak i na základe žiadostí a sťažností  občanov, ktoré buď adresujú priamo MsP, prípadne cez MsÚ, alebo MsZ: námestie, priestor pred ZŠ, autobusová stanica, malá železničná stanica, športový areál, park a okolie  budovy SMT s. r. o., Sokolovňa, ulica Partizánska, Srdiečko, pod múrom na ulici Hviezdoslavovej, okolie katolíckeho kostola, Podhradová ulica, Sládkovičova ulica, Jozeffyho ulica, Rimava-Kolkáreň-“Plecháč“, R. Píla, cigánska osada, Ľajtmanka, športový areál Rimavská Píla. Ďalej k tomu pribudla i krčma Duravý sud, na Francisciho ulici. Toto sú lokality, ktoré musí MsP prakticky každý deň v dobe služby kontrolovať. Pretože tu bývajú neprispôsobivé osoby, alebo sa tu rôzne osoby schádzajú a dochádza k rušeniu verejného poriadku a znečisťovaniu verejných priestranstiev. MsP spoločne s TSP, zabezpečili opakovane vyčistenie lokalít, kde tieto osoby bývajú. Jednalo sa hlavne o časť Kolkáreň na Hviezdoslavovej ulici. Tu MsP spoločne s TSP po dohode s MsÚ, zabezpečili pristavenie veľkokapacitného kontajnera, kde obyvatelia tejto časti vykonali vyčistenie okolia domov, okolie toku Rimavy a samozrejme, i vyčistenie samotného toku Rimava.  V priebehu troch dní, naplnili kontajner vrchovato. Tu by sa nikdy nepodarilo vypátrať pôvodcu odpadu, pretože sa

jedná rodina vyhovárala na druhú a všetci dospelí, sa vyhovárali na deti. Že to deti urobia vždy taký neporiadok. Ale prijatými opatreniami a hlavne častou kontrolou, sa túto lokalitu podarilo z časti vyčistiť. Taktiež je to obdobné s cigánskou osadou. Ďalšia lokalita, kde bolo potrebné zabezpečiť vyčistenie, bol tok potoka Losinca na malej stanici. Opakovane zabezpečila MsP vyčistenie toku Losinca, ktorú vykonala rodina B. z malej stanice.

Taktiež samozrejme je to námestie a okolie, v dobe poberania sociálnych dávok. MsP vtedy vykonáva služby v 12 hodinových smenách, od 08,00 hod do 20,00 hod. Okrem kontroly verejných priestranstiev, vykonáva MsP i kontrolu samotnej pošty. A to znova na žiadosť pracovníčok pošty. Tu sa zhromažďujú osoby, ktoré si preberajú rôzne dávky. A keď prídu viacerí s početnými deťmi, je veselo. Preto tieto osoby MsP z pošty vykazuje von z budovy pošty, aby mohli riadne prebiehať poštové služby.

MsP musela zvýšiť kontrolu ulice Partizánskej, na základe sťažnosti občanov. Pretože sa zvýšil pohyb neprispôsobivých osôb na tejto ulici, sú hluční, hlasno počúvajú hudbu z mobilov. Dokonca sa sťažovala pani J.Š., ktorej zvonili na zvonec pri bráne a to dokonca, i v nočných hodinách. Taktiež bolo informované OO PZ Hnúšťa, o týchto skutočnostiach.                                

 

         Trestné činy :

        MsP v roku 2019 pri svojej činnosti, zistila 17 podozrivých osôb, ktoré boli podozrivé zo   spáchania deviatich prečinov a trestných činov /TČ/. Jednalo sa o spáchanie majetkovej a násilnej trestnej činnosti, krádeže, krádeže vlámaním, ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie a týranie blízkej a zverenej osoby. Čo sa týka páchateľov, asi najzávažnejší bol TČ opustenia dieťaťa, kedy Erika M. z cigánskej osady opustila svoje maloleté deti, odišla bývať do Čierného mesta v Rim. Sobote. Momentálne chodí žobrať do Nemecka a Švajčiarska.  

Čo sa týka majetkových TČ, tu MsP zistila páchateľov krádeže vlámaním do rodinného domu v Rimavskej Píle. A to pomocou kamerového systému a najmä, osobnou a miestnou znalosťou policajtov MsP. Člen MsP Ján Vengrín, presedel pri kamerách v Tisovci a Rimavskej Píle skoro celú sobotu,vo svojom voľne, ale  sa mu podarilo páchateľov zistiť. Taktiež sa i našli odcudzené veci.

 

        Priestupky:

        Pri riešení priestupkov postupuje MsP v zmysle zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch, ale i podľa schválených Všeobecno-záväzných nariadení (VZN) Mesta Tisovec. V roku 2019 sa MsP zamerala na kontrolu schválených VZN mesta Tisovec č. 2 a 3/2018, o zákaze požívania alkoholu a fajčenia na verejných priestranstvách mesta Tisovec. Nakoľko to bola absolútna novinka, hlavne čo sa týka zákazu fajčiť, MsP sa zamerala najprv na prevenciu. Vysvetľovali sme občanom uvedené VZN a až následne, MsP pristúpila k sankciám. Čo sa týka alkoholu, to MsP riešila i v minulosti, ale fajčenie to bola úplná novinka. Po prechodnom období, kedy sme znenie VZN vysvetľovali a priestupky sme riešili dohováraním, pristúpila MsP k sankciám.

V zmysle VZN č.2/2018 o zákaze požívania alkoholu, bolo zistených 13 priestupcov, ktorí boli vyriešení v blokovom konaní na sumu 180.-euro. V zmysle VZN č.3/2018 o zákaze fajčenia bolo zistených 17 priestupcov, ktorí boli vyriešení v blokovom konaní uložením pokuty v celkovej výške 183.- euro.   V roku 2019, MsP riešila i priestupky v zmysle zákona o cestnej premávke podľa cestného zákona, priestupky na úseku chovu a držania psov, VZN o nakladaní s odpadmi, o verejnom poriadku a čistote mesta, VZN o pravidlách času predaja, znečisťovanie vodných tokov, podľa vodného zákona.

MsP v roku 2019 objasňovala celkom 80 priestupkov, ktoré sú zapísané v protokole priestupkov MsP, v zmysle zákona o priestupkoch. V blokovom konaní uložením blokovej pokuty, vybavila MsP celkom 76 priestupkov na sumu 861.- euro. Ďalšie priestupky boli vybavené odovzdaním na Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy Rimavská Sobota, na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu Rimavská Sobota, odovzdaním na OO PZ Hnúšťa. Ďalších 42 priestupkov, MsP vybavila na mieste dohováraním. Jednalo sa o menej závažné porušenie zákona, ktoré bolo možné na mieste takto vybaviť. MsP teda v roku 2018 riešila a objasňovala celkom 122 priestupkov. Jednalo sa o priestupky, ktoré boli na MsP jednak nahlásené, ale hlavne priestupky, ktoré MsP zistila vlastnou činnosťou.

Celkom 10 priestupkov riešila MsP za porušenie zákona č.282/2002 Z. z. o chove a držaní psov. MsP za spáchanie týchto priestupkov uložila blokové pokuty v desiatich prípadoch, kde boli uložené blokové pokuty vo výške 105.- euro. Jednalo sa najmä o priestupky, kde majitelia psov dovolili voľný pohyb psov po verejných priestranstvách v Tisovci a m. č. Rimavská Píla. Taktiež sa jednalo i o majiteľov psov, ktorí po svojich psov neodstránili exkrementy z verejného priestranstva.

MsP vykonala odchyt 27 psov, ktoré boli umiestnené do karanténnych kotercov, v areáli firmy Calmit, s. r. o. Tu chcem vysloviť poďakovanie a uznanie Alene Dušovej a Oľge Mihálikovej, ktoré sa starali o odchytené psy. Ďalej chcem poďakovať M. Hodoňovi, ktorý sa následne staral o odchytené psy, nakoľko A. Dušovej a O. Mihalikovej, sa už nedalo o psy z rodinných dôvodov starať. V súčasnej dobe, sú koterce presťahované na Rudovom dvore. Ale kapacitne nám dva koterce už nestačia, pretože sa stalo, že sme v dvoch kotercoch mali umiestnené i štyri odchytené psy. A tieto psy, sú tu väčšinou umiestnené dlhodobo, nakoľko útulok Fiľakovo je neustále preplnený. Dva psy sa podarilo v decembri umiestniť do útulku Tuláčik v Brezne, čo vybavila A. Dušová. Dobrovoľný príspevok vo výške 50.- euro, zaplatila p. primátorka. V roku 2020, bude ale potrebné už konečne vyriešiť dlhodobejšiu starostlivosť o odchytené psy, ktoré sú umiestnené v kotercoch.

 

         Preventívna  a ďalšia činnosť MsP:

        Najlepšia prevencia, ako stále tvrdím, je prítomnosť policajtov v tej ktorej lokalite. To je najlepšia prevencia. Ďalej ako dobrá a účinná prevencia, slúži i kamerový systém Mesta Tisovec. V súčasnej dobe disponuje MsP v Meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla, celkom 31 monitorovacími kamerami. Kamerový systém sa osvedčil, čo dokazujú aj zistení páchatelia trestnej činnosti, prípadne priestupkov v Meste Tisovec a v miestnej časti Rimavská Píla.

Ďalej náčelník MsP v mesiaci október 2018, vykonával dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Hnúšti. A to pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ Tisovec. Taktiež vykonal i dopravnú výchovu  v MŠ Tisovec.

V mesiaci február 2019, vykonávala MsP a TSP kontroly osôb, ktoré by sa mohli dostať do zdravotného rizika, vplyvom silných mrazov.

Členovia MsP viac krát v čase mimo výkonu služby, často i v nočných hodinách, vykonávali opatrenia, na základe žiadosti policajtov OR PZ Rimavská Sobota, OO PZ Hnúšťa, OR PZ Brezno. Jednalo sa najmä o prehrávanie záznamov z kamier, kamerového systému v súvislosti so spáchanou trestnou činnosťou.

V rámci preventívnej činnosti, MsP pripomienkovala VZN mesta Tisovec o zákaze fajčiť. Pretože vo VZN neboli vyčlenené priestory, ktoré by mohli fajčiari využívať. Pretože MsP musela občanom a žiakom stredných škôl vysvetľovať, kde môžu vlastne fajčiť. Nakoľko je VZN spracované tak ako je, tak vlastne sa nemohlo v centre mesta fajčiť nikde. Po intervenciách cez komisiu VP a ŽP, vykonal prednosta MsÚ novelizáciu predmetného VZN, kde sa určili miesta vyhradené pre fajčiarov.

Náčelník MsP spoločne s TSP R. Huľukovou, v roku 2019 spracovali nový zoznam obyvateľov cigánskej osady. Tu bol spísaný počet obyvateľov v tej ktorej chatrči a vykonaná fotodokumentácia samotných obydlí.

 

        Dopravná situácia a parkovanie v meste Tisovec :

        Čo sa týka dopravy v Meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla, zvýšila sa značne intenzita dopravy. Hlavne čo sa týka nákladných vozidiel a kamiónov. Táto doprava sa značne zvýšila po našich cestách. Neviem, kde hľadať príčiny. Asi sme sa stali tranzitom juh-sever a východ-

                                                                      - 5 -

sever, t. j. Železiarne Podbrezová, SCP Ružomberok, Calmit, s. r. o. a pod. Toto je parketa štátnej polície, nie MsP. A ani mesto s tým nič neurobí, nemá na to žiadne páky obmedziť aspoň kamiónovú dopravu.

 Čo sa týka parkovania a miest na parkovanie, situácia z roku 2019 sa nezlepšila. Zlá je situácia najmä na sídlisku Hradová, hlavne na parkovisku pri Kôlničke a pri bytových domoch na Daxnerovej ulici 1120,1121 a 1080, kde je potrebné akútne riešiť parkovacie plochy. Z časti to vyriešilo novovybudované parkovisko. Taktiež už je zlá situácia na Francisciho ulici, na sídlisku Stred a na Štefánikovej ulici.

                                    

        Spolupráca MsP s inými subjektami:

      MsP pri svojej činnosti, spolupracuje hlavne s terénnymi sociálnymi pracovníčkami Spolupráca je veľmi dobrá. Nakoľko MsP plní úlohy i v sociálnej oblasti, preto spolupracujeme s TSP. Spoločne riešime všetky podstatné problémy, ktorých je v našej lokalite neúrekom.

Ďalej je to spolupráca so ZŠ Tisovec. MsP zabezpečuje dohľad pred ZŠ, pri príchode žiakov do školy. Ďalej poobede, kedy sa končí vyučovanie a žiaci sa rozchádzajú domov. MsP tu vykonáva kontrolu od 13,25 hod. do 14,00 hod. Často sa stávalo, že žiaci ZŠ ostávali pred ZŠ, dochádzalo tu ku konfliktom medzi žiakmi. Taktiež na autobusovej zastávke. Taktiež MsP na žiadosti ZŠ, vykonáva rôzne činnosti, napr. vyrozumievanie rodičov žiakov, zvoz žiakov do ZŠ na rôzne úkony, ktoré súvisia s povinnou školskou dochádzkou a pod.

                               

        Verejné kultúrne a športové podujatia:

      Mestská polícia taktiež zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie s najväčšou účasťou divákov a to  OFF ROAD Tisovec 2019, Dní Mesta Tisovec 2019, Deň Rimavskej Píly. V mesiaci apríl 2019, MsP vykonávala zabezpečenia OFF ROAD Tisovec 2019. Čo sa týka účasti divákov a návštevníkov, jedná sa o najväčšie podujatie, ktoré je v Tisovci organizované. Navštevujú to ľudia z celej SR. Po skúsenostiach z minulých ročníkov

s usporiadateľskou službou, bol toto druhý ročník akcie, kedy podujatie zabezpečovala MsP a usporiadatelia, ktorých zabezpečila MsP.  Okrem troch členov MsP, sa na organizácii podujatia podieľalo aj deväť usporiadateľov, ktorí boli na podujatí celé štyri dni. Myslím, že sa toto podujatie podarilo zvládnuť dobre. Či už sa jednalo o samotných účastníkov, ako i o návštevníkov, ktorí sa na podujatia zúčastnili. Hlavne v nedeľu dňa 28.4.2019, kedy bolo v meste Tisovec zaparkovaných cca tisíc osobných motorových vozidiel. Vozidlá sa podarilo zaparkovať tak, že miestne komunikácie boli prejazdné. Žiadne sťažnosti neboli zaznamenané. Taktiež Dni mesta Tisovec 2019 pritiahli viac ľudí. Ale akcia prebehla bez problémov. Menšie problémy boli na Dni Rimavskej Píly, ale toto sa podarilo zvládnuť. Ďalej MsP už tradične vykonáva službu na Silvestra, zabezpečuje priebeh osláv na námestí, kontrolu VP v meste Tisovec do ranných hodín.

    Ján Martiniak


Vytvorené: 5. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2020 08:03
Autor: Správca Webu