Navigácia

Obsah

Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2018.

Typ: ostatné
Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2018. 1Na úvod ako každý rok môžem iba konštatovať, že mestská polícia ( ďalej MsP) v Tisovci, sa na 90 percent zaoberala riešením iba tzv. neprispôsobivých osôb v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla.

 Bohužiaľ musím konštatovať, že okrem dospelých páchateľov trestnej činnosti a priestupkov, ktoré MsP rieši, sa zhoršila situácia i u maloletých detí. Jedná o maloletých páchateľov trestnej činnosti a priestupkov. Vyrastá nám tu generácia detí, ktoré sa ničoho a nikoho neboja pretože vedia, že sa im nič nestane. A sú si toho vedomé! Už teraz je to veľký problém a pokiaľ sa to nebude riešiť, tak tento problém bude iba narastať. Ak porušujú zákon, všetci sú na nich krátki. Rodičia zväčša na tieto deti kašľú, nevedia ani, kde sa deti celé dni a niekedy aj noci pohybujú. Najhorší prípad kde figurovali deti, bol prípad ublíženia na zdraví s následným usmrtením poškodeného Jozefa K. . A tu sa jednalo o spolupáchateľov, deti vo veku 10 a 11 rokov !!!!

A čo sa týka maloletých detí z neprispôsobivých rodín, situácia sa iba zhoršuje. Deti sú nepostihnuteľné a oni to dobre vedia, že sa im nič nestane. A ich sebavedomie sa iba stupňuje. Chýba riadna výchova v rodinách, deti sa často túlajú večer a i v noci po Tisovci a Rim. Píle. Na ilustráciu chovania týchto detí, uvediem dva prípady. V lete 2018 sa maloleté rómske deti, nachádzali večer na sídlisku Stred. Tu fajčili a robili krik. Okolo išiel jeden dôchodca so psom. Upozornil ich a povedal im, aby išli preč. Jeden maloletý róm mu povedal " Ujo, choďte do pi..! Keď im povedal, že zavolá políciu, tak mu títo chlapci povedali, že " Policajti nám môžu vyfajčiť koko..! Ďalší dôchodca išiel na bicykli po Muránskej ulici. Po chodníku kráčali maloletí Rómovia, ktorí na dôchodcu začali kričať " Čo nevládzeš ty starý kok.., nevládzeš ťahať, alebo čo." Ďalej boli problémy, ktoré mali predavačky predajní potravín Jednoty SD na námesti a predajne Beati, v budove MsÚ. Do predajni im chodia malé deti, behajú po predajni, nič nekupujú a čakajú iba na príležitosť, niečo ukradnúť. Buď prídu samé alebo v sprievode dospelého, kde s dospelým napr. matkou, príde 5 až 6 detí. A deje sa to najmä, keď MsP nevykonáva službu. Jedna predavačka potom nerobí nič iné, iba chodí po predajni a dáva pozor na tieto deti. A pokiaľ ich z predajne vykážu, tak o hodinu-dve sú znova v predajni a situácia sa opakuje. MsP toto riešila s rodičmi a deťmi, chvíľu bol pokoj, ale situácia sa po nejakej dobe opakuje. A to sú všetko prípady, o ktorých sa MsP dozvie. Je určite veľa prípadov, o ktorých sa nedozvieme. Týka sa to ako detí z Tisovca, tak i detí z cigánskej osady. Dokonca si deti z osady dovolia zaplatiť taxík, ktorý ich vozil z R. Píly do Tisovca a späť. MsP rieši porušenie zákona zo strany maloletých detí tak, že spisové materiály vo veci porušenia zákona, sa odstupujú na Okresný úrad Rimavská Sobota a na oddelenie sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately Rimavská Sobota. A na základe uznesenia MsZ č.715/2018 zo dňa 24.10.2018, zasiela MsP podnety na maloletých páchateľov i na Okresnú prokuratúru Rimavská Sobota a na Okresné riaditeľstvo PZ SR Rimavská Sobota. V roku 2018 to bolo celkom 19 priestupkov maloletých páchateľov, ktorí boli oznámení na sociálnu kuratelu. Priestupky bolo potrebné dostatočne zdokumentovať, vypočuť poškodených, samotných maloletých páchateľov a to za prítomnosti rodičov a vykonať ďalšie úkony, podľa druhu prípad. Až tak mohli byť, priestupkové spisy odovzdané na Okresný úrad Rimavská Sobota a na sociálnu kuratelu. A výsledok žiadny. Pracovníčky sociálnej kurately, prišli do Tisovca na šetrenie. A to na základe urgencii Mgr. Lucie I. Vykonali šetrenie a konštatovali, že maloletých páchateľov nemajú kde umiestniť. Tieto prípady naďalej bude MsP riešiť, prípady budeme dokumentovať a posielať ďalej. Nemôžeme sa na to vykašľať, mávnuť rukou že je to zbytočné A to sú iba prípady, ktoré riešila MsP. Sú ďalšie prípady, ktoré riešilo OO PZ Hnúšťa. A ako som uviedol, sú prípady o ktorých sa MsP ani nedozvie. Ďalej sú zasielané podnety, za účelom skúmania porušenia zákona zo strany rodičov maloletých páchateľov. Štátne orgány by mali ďalej skúmať, či sa rodičia svojou nečinnosťou nedopustili spáchania prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 Trestného zákona. Či to aj tak bude, to len uvidíme. Ale čo sa týka samotnej kurately, nemôžu ďalej konať pretože nemajú tieto deti kam umiestniť. Všetky zariadenia sú preplnené a nové sa nevytvárajú. A trend Ministerstva práce a sociálnych vecí SR je opačný. Rušiť domovy a za každú cenu, sa snažiť udržať deti v rodinách. Celkom tento prístup nechápem, pretože keď je zrejmé, že rodina je nefunkčná, maloletý sa opakovane dopúšťa páchania trestnej činnosti a priestupkov, nechodí do školy a pod., záujem štátu by mal byť, tieto deti z takejto rodiny vyňať a nie ich tam držať za každú cenu. Tu úplne zlyháva zle nastavený štátny systém, ktorý tieto deti-páchateľov nerieši. U nás sa jedná o deti z rodín S. na ulici Partizánskej, B. z Jozeffyho ulice, S. zo Sládkovičovej ulice, S. z Hviezdoslavovej ulice, B. z malej stanice a detí z cigánskej osady. Samotná MsP Tisovec vykonáva i opatrenia a rieši veci, ktoré by mala riešiť sociálka. Taktiež čo sa týka maloletých detí, MsP vykonáva kontroly žiakov ZŠ z neprispôsobivých rodín, ktorí nechodia do školy. Kontrolujeme dokonca dodržiavanie liečebného režimu, po dohode so ZŠ a MUDr. B. Pretože počty vymeškaných hodín, sú veľké. Deti do školy nechodia a niektorým rodičom je to celkom jedno. Často ochorejú deti hlavne počas vyplácania sociálnych dávok. Následne by mal za túto činnosť, nasledovať trest pre rodičov. Tresty sú však iba symbolické, najmä trest povinnej práce pre rodiča. A to nie je žiadny trest, chodiť s metlou po námestí. Riešením pre Mesto Tisovec a ďalšie samosprávy je iba to, že budú na tieto problémy upozorňovať a upozorňovať kompetentné orgány. Poviem ľudovo, veľmi hlasno kričať by to bolo „hore“ počuť. A musia to byť rázne opatrenia zo strany vlády, ministerstiev a príslušných ústredných orgánov štátnej správy. A nie iba mlátenie prázdnej slamy. Pretože ich sa to netýka, tak to neriešia. A nie je to problém iba Tisovca, ale i ďalších miest a obcí v našom regióne. Ale nie je to iba MsP, ktorá najmä rieši tieto osoby. Stačí sa pozrieť na sociálne veci, základnú školu, zdravotníctvo atď, atď. To je proste fakt.

O chovaní niektorých týchto mladých„ neprispôsobivých“ osôb svedčia dva prípady, ktoré uvediem na ilustráciu a kde bol, v oboch prípadoch poškodený A. H. Dňa 5.9.2018 na ulici Partizánskej v Tisovci, okolo 16,00 hod. sa po chodníku na uvedenej ulici pohyboval poškodený A. H., ktorý bol v podnapitom stave. Nikomu, ale nič nerobil, išiel po chodníku domov, na Sládkovičovu ulicu. Na chodníku sa nachádzala " tlupa" maloletých z radov neprispôsobivých osôb. Ako poškodený A. H. prechádzal okolo nich, tak maloletý Martin S. na neho zaútočil. V štýle " kung fu" sa rozbehol, vyskočil a strčil do poškodeného A. H. A to bez akejkoľvek príčiny, len tak pre zábavu!!!!! Následkom strčenia A. H. spadol na zem, pretože útok nečakal. Ako ležal na zemi, tak do neho ešte kopli maloletí Nikolas S. a Erik B. Našťastie, išiel okolo jeden občan z Tisovca, ktorý A. H. pomohol. Hneď na to sa celá tlupa rozutekala preč. Našťastie nedošlo pri útoku a k zraneniu poškodeného Antona H. MsP vykonala ihneď vo veci šetrenie, no poškodený A. H. útočníkov nepoznal. MsP sa podarilo páchateľov vypátrať, na základe miestnej a osobnej znalosti MsP a spisový materiál, bol odovzdaný na sociálnu kuratelu a na Okresný úrad Rimavská Sobota. Druhý prípad sa stal dňa 28.10.2018 okolo 15,00 hod., kde sa v predajni zmiešaného tovaru zv. Plecháč v Rimave, nachádzal A. H. Bolo to po mítingu Ľudovej strany Naše Slovensko v Tisovci. Do predajne prišli 4 mladí rómovia, vo veku od 17 do 25 rokov, ktorých A. H. nepoznal. Títo ho bezdôvodne udreli a nalepili mu na čelo 5.- eurovú bankovku. Následne ho natáčali na mobil a poškodený A. H. musel rozprávať, že „Kotleba je fašista, nacista, terorista a extrémista“. Následne títo štyria z predajne odišli preč. Prípad poškodený A. H. oznámil na č.158. MsP prehrala záznam z kamery, umiestnenej v tejto časti. Boli zistení páchatelia, traja z Tisovca a jeden z cigánskej osady Rimavská Píla. Tento prípad svedčí bohužiaľ o tom, že títo páchatelia či už dospelí alebo mladiství a maloletí, si vyberajú slabšie osoby, ktoré sa nevedia účinne brániť a títo páchatelia neočakávajú účinný odpor. Nikdy si netrúfnu na seberovného, od ktorého môžu očakávať účinný odpor a obranu. A nikdy nezaútočí jedinec, vždy ide o skupinu takýchto osôb. A to je veľmi nebezpečný trend, najmä v našom meste. Pretože mladí ľudia odchádzajú a ostáva tu početná skupina dôchodcov, invalidných občanov, alebo občanov, ktorí sa nevedia účinne brániť proti útokom týchto páchateľov.

Ďalej čo sa týka mladých ľudí všeobecne, akútne chýba v Meste Tisovec zariadenie, kde by sa mohli stretávať. Nejaký klub mladých, alebo niečo podobné. Pretože deti a mladí ľudia môžu ísť tak jedine do krčmy, alebo sa bezcieľne potulujú po uliciach. A MsP ich naháňa po Sokolovni, parkoch, tržnici a iných miestach.

MsP vykonáva i iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou mestskej polície. MsP vykonáva a rieši úlohy i v iných oblastiach, najmä sociálnej, školskej. Tu úzko spolupracujeme najmä s terennými sociálnymi pracovníčkami (TSP), ktoré fungujú pri MsÚ Tisovec. Taktiež robíme asistencie pracovníkom MsÚ, pri rôznych šetreniach a iných činnostiach. Ďalej sú to rôzne iné činnosti, na žiadosť ZŠ Tisovec, detskej lekárky MUDr. B., vyrozumievanie rodičov detí, vyrozumievanie a dovoz žiakov do ZŠ a pod.

Represívna práca MsP.

Na MsP bolo v roku 2018 podaných celkom 359 oznámení. Hlavne boli oznámenia podávané našimi občanmi, ale taktiež oznámenia podávali na MsP iné osoby, prípadne právnické osoby. Na ilustráciu uvádzam, že v roku 2017 bolo na MsP podaných celkom 259 oznámení. Je to nárast o 100 oznámení a to je evidentný nárast oznámení, ktoré MsP prijíma a ktoré sú na MsP oznamované. Aj pri tomto sa odzrkadlila skutočnosť, že sa počet členov MsP sa zvýšil a zvýšil sa i počet oznámení ktoré MsP prijíma, pretože MsP vo zvýšenej miere vykonáva službu. Oznámenia sú rôznorodé, závažné, ale i menej závažné. MsP každé oznámenie prešetruje, preveruje, vykoná prípadne ďalšie opatrenia, podľa druhu prijatého oznámenia. Našich občanov hlavne trápi tzv. drobná kriminalita, alebo otravujúca kriminalita, ako to nazval bývalý minister vnútra R. Kaliňák. T. j. správanie sa časti tzv. neprispôsobivých osôb, ich životný štýl, spôsob života, drobné krádeže, rušenie verejného poriadku ako dospelými osobami tak i deťmi, nelegálne skládky odpadu, znečisťovanie verejných priestranstiev, okolia vodných tokov, samotných vodných tokov, neporiadok a pod. Tieto porušenia zákona sa nedostanú do žiadnych štatistík, ale občanov najviac trápia. Preto sa MsP počas celého roka týmito problémami zaoberala a riešila tieto porušenia zákona, ako sa k tomu dostanem v ďalších častiach správy o činnosti MsP.

Lokality, ktoré je potrebné denne kontrolovať. A to ako na základe vlastných zistení MsP, tak i na základe žiadostí a sťažností občanov, ktoré buď adresujú priamo MsP, prípadne cez MsÚ, alebo MsZ: námestie, priestor pred ZŠ, autobusová stanica, malá železničná stanica, športový areál, Sokolovňa, ulica Partizánska, Srdiečko, pod múrom na ulici Hviezdoslavovej, okolie katolíckeho kostola, Podhradová ulica, Sládkovičova ulica, Jozeffyho ulica, Rimava-Kolkáreň-“Plecháč“, R. Píla, Cigánska osada, Ľajtmanka, športový areál Rimavská Píla. Toto sú lokality, ktoré musí MsP prakticky každý deň v dobe služby, kontrolovať. Pretože tu bývajú neprispôsobivé osoby, alebo sa tu rôzne osoby schádzajú a dochádza k rušeniu verejného poriadku a znečisťovaniu verejných priestranstiev. MsP spoločne s TSP, zabezpečili opakovane vyčistenie lokalít, kde tieto osoby bývajú. Jednalo sa hlavne o časť Kolkáreň na Hviezdoslavovej ulici. Tu MsP spoločne s TSP, po dohode s MsÚ zabezpečili pristavenie veľkokapacitného kontajnera, kde obyvatelia tejto časti vykonali vyčistenie okolia domov, okolie toku Rimavy a samozrejme, i vyčistenie samotného toku Rimava. V priebehu troch dní, naplnili kontajner vrchovato. Tu by sa nikdy nepodarilo vypátrať pôvodcu odpadu, pretože sa jedná rodina vyhovárala na druhú a všetci dospelí, sa vyhovárali na deti, že to deti urobia vždy taký neporiadok. Ale prijatými opatreniami a hlavne častou kontrolou, sa túto lokalitu podarilo z časti vyčistiť. Taktiež je to obdobné s cigánskou osadou. Ďalšia lokalita, kde bolo potrebné zabezpečiť vyčistenie, bol tok Losinca na malej stanici. Opakovane zabezpečila MsP vyčistenie toku Losinca, ktorú vykonala rodina B. z malej stanice.

Taktiež samozrejme je to námestie a okolie, v dobe poberania sociálnych dávok. MsP vtedy vykonáva službu v 12 hodinových službách, od 08,00 hod do 20,00 hod. Okrem kontroly verejných priestranstiev, vykonáva MsP i kontrolu samotnej pošty. A to znova na žiadosť pracovníčok pošty. Tu sa zhromažďujú osoby, ktoré si preberajú rôzne dávky. A keď prídu viacerí s početnými deťmi, je veselo. Preto tieto osoby MsP z pošty vykazuje preč, aby mohli prebiehať poštové služby.

MsP musela zvýšiť kontrolu ulice Partizánskej, na základe sťažnosti občanov. Pretože sa zvýšil pohyb neprispôsobivých osôb na tejto ulici, sú hluční, hlasno počúvajú hudbu z mobilov. Dokonca sa sťažovala pani J.Š., ktorej zvonili na zvonec pri bráne a to dokonca i v nočných hodinách. Taktiež bolo informované OO PZ Hnúšťa o týchto skutočnostiach.

Trestné činy :

MsP v roku 2018 pri svojej činnosti zistila 21 podozrivých osôb, ktoré boli podozrivé zo spáchania 16 prečinov a trestných činov. Jednalo sa o spáchanie majetkovej a násilnej trestnej činnosti, krádeže, krádeže vlámaním, porušovanie domovej slobody, ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie a lúpež. Hliadka MsP dňa 20.8.2018 zasahovala proti opitému Gustávovi B., ktorý opakovane napadol poškodeného V. P., ktorého zranil. Na základe oznámenia vykonala hliadka MsP služobný zákrok, kde Gustáv B. zaútočil i na hliadku MsP. Bol spacifikovaný, MsP použila donucovacie prostriedky. Gustáv B. bol následne predvedený na stanicu MsP, kde si ho prevzala hliadka OO PZ Hnúšťa, V súčasnej dobe je vo väzbe a je trestne stíhaný za prečiny výtržníctva, ublíženia na zdraví a za zločin útoku na verejného činiteľa - hliadky MsP. Ďalej MsP zistila páchateľov zločinu lúpeže, ku ktorému došlo dňa 4.4.2018 o 21,30 hod. na Sládkovičovej ulici v Tisovci. Páchateľmi bola Klára S., spoločne so svojimi deťmi, mladistvým Marekom S. a maloletými Nikolasom a Andreasom S. Najzávažnejší prípad kde MsP zistila páchateľov, bol trestný čin ublíženia na zdraví s následkom smrti-zabitie neb. Jozefa K. Tu MsP v priebehu cca hodiny, zistila páchateľov uvedeného trestného činu. A to pomocou kamerového systému, ako aj pomocou dobrej osobnej znalosti policajtov MsP.

V súčastnosti v Tisovci vykonávajú vyšetrovanie policajti z NAKA, kde sa jedná o trestnú činnosť v súvislosti s prejavmi podporovania fašizmu. Tu sú účastníci konania i členovi MsP ktorým bol z Prahy poštou, doručený fašistický písomný materiál, oslavujúci tretiu ríšu a Hitlera.

Priestupky:

Pri riešení priestupkov postupuje MsP v zmysle zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch, ale i podľa schválených Všeobecno-záväzných nariadení (VZN) Mesta Tisovec. Riešime i priestupky v zmysle zákona o cestnej premávke podľa cestného zákona, priestupky na úseku chovu a držania psov, znečisťovanie vodných tokov podľa vodného zákona, priestupky v zmysle zákona č.219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. MsP v roku 2018 objasňovala celkom 85 priestupkov, ktoré sú zapísané v protokole priestupkov MsP, v zmysle zákona o priestupkoch. V blokovom konaní uložením blokovej pokuty, vybavila MsP celkom 63 priestupkov na sumu 861.- euro. Ďalšie priestupky boli vybavené odovzdaním na Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy Rimavská Sobota, na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu Rimavská Sobota, odovzdaním na OO PZ Hnúšťa. Ďalších 100 priestupkov MsP vybavila na mieste dohováraním. Jednalo sa o menej závažné porušenie zákona, ktoré bolo možné na mieste takto vybaviť. MsP teda v roku 2018 riešila a objasňovala celkom 182 priestupkov. Jednalo sa o priestupky, ktoré boli na MsP jednak nahlásené, ale hlavne priestupky, ktoré MsP zistila vlastnou činnosťou. A hlavne sa MsP sústredila na narušiteľov verejného poriadku, znečisťovanie verejných priestranstiev, vodných tokov, hlavne toku Rimavy a toku Losinca, ako i okolia vodných tokov. Jednalo sa o spáchanie priestupkov proti zákonu č.372/90 Zb. o priestupkoch, ako i porušenie VZN Mesta Tisovec o verejnom poriadku a čistote Mesta Tisovec, taktiež VZN mesta Tisovec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ďalej MsP riešila priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1) zákona o priestupkoch. Opakovane sme museli riešiť krádeže pečiva a chleba, v pekárni Pod Hradovou na ulici Jozeffyho. Taktiež sa jednalo o poškodenie majetku Mesta Tisovec, krádeže chleba a pečiva v reštaurácii Centrál. Ale v každom z oznámených prípadov, MsP zistila páchateľov uvedených krádeži. MsP po zistení páchateľa „vybavila“ náhradu spôsobenej škody, pre poškodený subjekt. A samozrejme, taktiež páchateľ zaplatil blokovú pokutu. Tu bolo riešených v blokovom konaní sedem priestupkov, kde boli uložené blokové pokuty vo výške 108.- euro.

Celkom 15 priestupkov riešila MsP, za porušenie zákona č.282/2002 Z. z. o chove a držaní psov. MsP za spáchanie týchto priestupkov uložila blokové pokuty v pätnástich prípadoch, kde boli uložené blokové pokuty vo výške 120.- euro. Jednalo sa najmä o priestupky, kde majitelia psov dovolili voľný pohyb psov po verejných priestranstvách v Tisovci a m. č. Rimavská Píla. Taktiež sa jednalo i o majiteľov psov, ktorí po svojich psov neodstránili exkrementy z verejného priestranstva. MsP taktiež vykonala odchyt desiatich psov, ktoré boli umiestnené do karanténnych kotercov, v areáli firmy Calmit, s. r. o. Tu bude potrebné v roku 2019 doriešiť starostlivosť o odchytené psy. Doposiaľ to mala na starosti Mgr. Lucia Ivanová s manželom Milanom ( mená uvedené s ich súhlasom), ktorí sa o odchytené psy starali. Niekedy sú psy v kotercoch i mesiac, pokiaľ po psy prídu z útulku Slobody zvierat z Fiľakova. Pretože útulok je stále preplnený. Mgr. Ivanová sa už o psy odmietla starať. Bude preto potrebné toto v roku 2019 doriešiť.

Šesť priestupkov riešila MsP vo veci spáchania priestupkov podľa zákona o ochrane nefajčiarov, kde boli uložené blokové pokuty v šiestich prípadoch, vo výške 48,- euro. Jednalo sa o porušenie zákona, kde páchatelia priestupkov fajčili na zastávkach SAD, prípadne na miestach, kde je fajčenie zakázané v zmysle VZN Mesta Tisovec o zákaze fajčenia na verejných priestranstvách.

Šesť priestupkov MsP riešila v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Tu boli uložené blokové pokuty v šiestich prípadoch, vo výške 78.- euro.

V súvislosti s maloletými páchateľmi priestupkov, komunikovala MsP s Okresnou prokuratúrou /OP/ Rimavská Sobota. Konkrétne s dozorujúcim prokurátorom. Prokurátor OP vykonal kontrolu spisového materiálu, vo veci maloletých páchateľov Nikolasa S. z Partizánskej ulice a Jozefa B. z Jozeffyho ulice, ktorí sa dopustili spáchania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu a proti majetku. Prokurátor OP nariadil ďalší postup, vo veci páchania priestupkov maloletými páchateľmi. A to, že priestupkové spisy nebude MsP zasielať na Okresný úrad Rimavská Sobota, ale bude postupovať v zmysle zákona o priestupkoch. A to podľa § 60 ods. 3 písm. a) zákona o priestupkoch, kde MsP vec odloží. Naďalej sa ale bude správa zasielať, na oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnu kuratelu Rimavská Sobota. Na základe uznesenia MsZ č.715/2018 zo dňa 24.8.2018, bude MsP naďalej zasielať správy i na OP Rimavská Sobota a na OR PZ Rimavská Sobota.

Na MsP bola v mesiaci september vykonaná kontrola pracovníkmi Prezídia Policajného zboru SR, Odboru dohľadu nad činnosťou obecných a mestských polícii, kde pracovníci P PZ SR nezistili žiadne nedostatky. Taktiež ako som už uviedol, prokurátor Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota vykonal kontrolu postupu MsP pri objasňovaní priestupkov, kde neboli zistené nedostatky. Bol len zosúladený postup, pri ukončovaní priestupkových spisov, kde sú páchateľmi maloleté osoby.

Preventívna a ďalšia činnosť MsP:

Najlepšia prevencia, ako stále tvrdím, je prítomnosť policajtov v tej ktorej lokalite. To je najlepšia prevencia. Ďalej ako prevencia slúži i kamerový systém Mesta Tisovec. V súčasnej dobe disponuje MsP v Meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla celkom 31 monitorovacími kamerami. Kamerový systém osvedčil, čo dokazujú aj zistení páchatelia trestnej činnosti, prípadne priestupkov v Meste Tisovec a v miestnej časti Rimavská Píla. Okrem uvedených prípadov, ktoré sú v správe spomenuté, MsP pomocou kamerového systému zistila páchateľov krádeže dreva z objektov O.Z. Zubačka, páchateľov nelegálnej skládky na Daxnerovej ulici, maloletých páchateľov, ktorí z kontajneru na oblečenie vyberali na R. Píle odevy, ktoré potom rozhadzovali po R. Píle, zistené nákladné motorové vozidlá, ktoré opakovane poškodili zábradlie na križovatke pri reštaurácii Centrál, nákladné vozidlo, ktoré poškodilo predajný stánok na tržnici. Ďalej to bola krádež dreva z domu neb. bratov Hudecovcov na Daxnerovej ulici. Taktiež bol kamerový systém využitý, na základe dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní z OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa. Zistení maloletí páchatelia, ktorí vytvorili skládku odpadu - staré matrace na pozemku bývalého Srdiečka, zistený páchateľ dopravnej nehody v Hnúšti, ktorý z miesta odišiel, zistení traja páchatelia krádeže chleba z pekárne Pod Hradovou, opakovane zistení páchatelia a uložené pokuty za odpad na pozemku býv. Srdiečka, strata peňaženky L.O., ktorú stratila pred pekárňou Pod Hradovou, páchateľ znečistenia verejného priestranstva pri hornom závode CSM. V neposlednom rade vodičky vozidiel, ktoré nám opakovane trafili stĺpik s dopravnou značkou „jednosmerka“ na Jozeffyho ulici. Čo je hlavné a podstatné, je to ochrana života, zdravia a majetku občanov ktoré zabezpečujú kamery 24 hodín denne, 365 dní v roku. Bude potrebné v roku 2019 presunúť jednu kameru z lokality pri bývalom Srdiečku, ďalej na ulicu Partizánsku. A to z dôvodov, ktoré sú uvedené v správe. Toto si nevyžiada veľké finančné náklady, nakoľko sa využije stávajúca kamera a elektrické napájanie. Bude potrebná iba investícia, do predĺženia optického kábla. Taktiež bude potrebné dať vyrobiť a následne namontovať tabuľky s upozorneniami, že mesto a m. č. sú monitorované kamerovým systémom. Tieto tabuľky následne namontovať, na vstupy do mesta a miestnej časti.

Ďalej náčelník MsP v mesiaci október 2018 vykonával dopravnú výchovu, na dopravnom ihrisku v Hnúšti. A to pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ Tisovec.

V mesiaci september, po prázdninách a letnej turistickej sezóne, vykonala MsP kontrolu chát v časti Kučelach, Roveň a Strieborná. Závady neboli zistené, kontrolované chaty a chalupy bez závad. Nakoľko vozidlo MsP je v zlom technickom stave, kontrola bola realizovaná na súkromnom vozidle Jána Vengrína, člena MsP. (Meno uvedené so súhlasom dotknutej osoby.)

Znova a opakovane, sa MsP zaoberala riešením tzv. neprispôsobivých osôb v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. MsP spoločne s TSP, opakovane vykonávala kontroly lokalít, kde tieto osoby bývajú, prípadne sa zdržiavajú. Boli to kontroly verejného poriadku, pohybu týchto osôb, chovanie a v neposlednom rade kontroly poriadku a čistoty. Ďalej to boli spoločne s TSP úkony, smerom k Nikolasovi T. Ako som už písal v správach v roku 2017, jednalo sa o narušenú osobu, ktorá sa dopúšťa páchania trestnej činnosti a priestupkov. Opakovane bol umiestnený do DSS v Detve a Klenovci, ale vždy sa vrátil do Tisovca. Ako to s Nikolasom T. dopadlo, to som uviedol už v správe. Taktiež to boli úkony v súvislosti s rodinou Kláry S. z Partizánskej ulice.

V mesiaci január 2018 bola vykonaná kontrola u M. M. na Štúrovej ulici, u ktorej sa nachádzala rodina z Muráňa. Bolo zistené, že rodina po predchádzajúcich upozorneniach MsP a TSP z Tisovca odišla. V mesiaci február MsP a TSP, vykonávali úkony k dvom sestrám Slavomíre a Ivone B., bytom cigánska osada Litava č.263, okr. Krupina. Tieto prišli do Tisovca za "kamarátmi", Ivona bola u rodiny T. na Partizánskej ulici a Slavomíra, bola u rodiny B. na malej stanici. Nakoľko ich hľadal ich matka Araňa B., MsP a TSP toto využili a neustálymi kontrolami a upozorneniami, sa podarilo obe dievčatá z Tisovca vypratať.

MsP v prvom štvrťroku, na základe sťažnosti obyvateľov sídliska Stred, vykonávala odchyt mačiek na sídlisku. Nakoľko toto mesto nemá legislatívne ošetrené, odchytené mačky boli vypustené a odchyt sa ukončil. Klietka na odchyt, bola následne inštalovaná v MŠ Tisovec, kde sa opakovane pohybovala líška a ohrozovala deti.

V mesiaci február 2018, vykonávala MsP a TSP kontroly osôb, ktoré by sa mohli dostať do zdravotného rizika vplyvom silných mrazov. Na základe týchto kontrol bolo zabezpečené drevo na kúrenie pre p. Helenu S. z Tisovca a matku a dcéru M. z Rimavskej Píly. Obyvateľom cigánskej osady boli zabezpečené a rozdelené paplóny, zo zásob O.Z. Pomocnica.

MsP opakovane vykonávala kontrolu Rimavskej Píly, kde bol nahlásený požiar rodinných domov. Prvé oznámenie v januári, bolo negatívne. Druhé bolo dňa 2.3.2018, kedy o 16,50 hod telefonicky oznámil primátor, že z operačného strediska HaZZ Banská Bystrica mu bolo oznámené, že na R. Píle horí dom. Vykonaná kontrola, kde bolo zistené, že horí dom Jána M., bytom Železničná 168. Na mieste sa už nachádzali hasiči, ktorí požiar lokalizovali. Ján M. bol ošetrený RZP-čkou z Tisovca, nakoľko bol zranený na hlave. Ďalej bolo zistené, že Jánovi M. zachránil život sused Igor Mikláš (meno uvedené s jeho súhlasom), ktorý vylomil vchodové dvere, aby sa Ján M. mohol dostať z horiaceho domu von.

MsP vykonáva opatrenia, v prípade potreby i mimo pracovnej doby. Tak tomu bolo i v nedeľu januára 2018, kde o 09,20 hod telefonicky oznámila náčelníkovi MsP Michaela G. z Hviezdoslavovej ulice, že jej manžel dňa 5.1.2018 okolo 18,00 hod. stratil na Hviezdoslavovej mobil zn. Samsung Galaxi S7, v ktorom mal uložené veľmi dôležité súkromné a obchodné údaje. Oznámenie preverené, vykonané šetrenie u rómov pod múrom, pri Plecháči ako i u rodiny T. na Partizánskej. Následne preverený kamerový systém MsP. Bolo zistené, že pravdepodobne mobil našli Ladislav K. a Ján B. , ktorí v tom čase prechádzali po Hviezdoslavovej ulici, išli do Plecháča. Obaja preverení kde tvrdili, že mobil nenašli. Boli upozornení, že ak mobil našli a nevrátia ho, tak sa môžu dopustiť TČ zatajenia veci. Stále tvrdili, že mobil nenašli. Následne o 13,10 hod telefonicky oznámil Ján B. náčelníkovi MsP že mobil zohnal a chce ho vrátiť. Ján B. mobil následne odniesol Michaele G., ktorá telefonicky potvrdila, že mobil jej Ján B. vrátil.

Členovia MsP viac krát v čase mimo výkonu služby, často i v nočných hodinách, vykonávali opatrenia na základe žiadosti policajtov OR PZ Rimavská Sobota, OO PZ Hnúšťa, OR PZ Brezno. Jednalo sa o prehrávanie záznamov z kamier kamerového systému v súvislosti, so spáchanou trestnou činnosťou.

Taktiež MsP riešila i prípad, kedy sa na MsP obrátila o pomoc predavačka z predajne Beati. Táto zle vydala jednému zákazníkovi a to sumu 45.- euro, vo svoj neprospech. MsP zákazníka zistila, kontaktovala a tento peniaze vrátil MsP, ktorá sumu 45.- euro vrátila predavačke.

Dňa 6.7.2018 o 16,40 hod., oznámila telefonicky Vlasta Č. z KČT Nový Jičín, že na Voniacej sa nachádzajú tri české, staršie turistky. Tieto na Voniacu vyšli po 6 hodinách výstupu, ale už nemali silu na návrat do Tisovca. Po oznámení boli vykonané okamžité opatrenia, aby sa podarilo turistkám z Voniacej dostať do Tisovca. Podarilo sa spojiť s členmi PZ Voniaca Štefanom Hlavatým a Jánom Ivanom (mená uvedené s ich súhlasom), ktorí následne na svojom aute turistky z Voniacej zviezli do Tisovca. Následne im bol v Tisovci zabezpečený taxík, ktorý ich odviezol do Revúcej, kde boli ubytované.

MsP v roku 2018 v dvoch prípadoch poskytla pomoc vodičom, ktorým sa v lokalite Bánovo pokazili osobné motorové vozidlá. Pokazené vozidlá boli vozidlom MsP odtiahnuté do Tisovca, nakoľko vozidlá nebolo možné ponechať na Bánove.

Dopravná situácia a parkovanie v meste Tisovec :

Čo sa týka dopravy v Meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla, zvýšila sa značne intenzita dopravy. Hlavne čo sa týka nákladných vozidiel a kamiónov. Táto doprava sa značne zvýšila po našich cestách. Neviem, kde hľadať príčiny. Asi sme sa stali tranzitom juh-sever a východ-sever, t. j. Železiarne Podbrezová, SCP Ružomberok, Calmit, s. r. o. a pod. Toto je parketa štátnej polície, nie MsP. A ani mesto s tým nič neurobí, nemá na to žiadne páky obmedziť aspoň kamiónovú dopravu.

Čo sa týka parkovania a miest na parkovanie, situácia z roku 2017 sa nezlepšila. Zlá je situácia najmä na sídlisku Hradová, hlavne na parkovisku pri Kôlničke a pri bytových domoch na Daxnerovej ulici 1120,1121 a 1018, kde je potrebné akútne riešiť parkovacie plochy.

Spolupráca MsP s inými subjektami:

MsP pri svojej činnosti, spolupracuje hlavne s terénnymi sociálnymi pracovníčkami, pri MsÚ Tisovec. Spolupráca je veľmi dobrá. Nakoľko MsP plní úlohy i v sociálnej oblasti, preto spolupracujeme s TSP. Spoločne riešime všetky podstatné problémy, ktorých je v našej lokalite neúrekom. Okrem iných činnosti, MsP spoločne s TSP v mesiaci január 2017 vykonávala doručovanie potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov v Tisovci a m.č. Rimavská Píla.

Ďalej je to spolupráca so ZŠ Tisovec. MsP zabezpečuje dohľad pred ZŠ, pri príchode žiakov do školy. Ďalej poobede, kedy sa končí vyučovanie a žiaci sa rozchádzajú domov. MsP tu vykonáva kontrolu od 13,25 hod. do 14,00 hod. Často sa stávalo, že žiaci ZŠ ostávali pred ZŠ, dochádzalo tu ku konfliktom medzi žiakmi. Taktiež na autobusovej zastávke. Ako príklad správania niektorých detí uvádzam jedného žiaka ZŠ. Dňa 31.3.2017 pri kontrole pred ZŠ, bol zistený maloletý Andrej Pištula, žiak 2. triedy ZŠ z Hačavy-Mútnik, ktorý za autobusovou zastávkou vytiahol prirodzenie a na spolužiaka kričal po cigánsky, aby zjedol jeho kok..! A to všetko pred zrakmi cestujúcich, ktorí stáli na zastávke. Maloletý A. Pištula predvedený do ZŠ, oznámené v ZŠ, zistené jeho osobné údaje a následne priestupok zaslaný na sociálnu kuratelu Rimavská Sobota. Taktiež MsP na žiadosti ZŠ, vykonáva rôzne činnosti, napr. vyrozumievanie rodičov žiakov, zvoz žiakov do ZŠ na rôzne úkony, ktoré súvisia s povinnou školskou dochádzkou a pod.

Verejné kultúrne a športové podujatia:

Mestská polícia taktiež zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie s najväčšou účasťou divákov a to OFF ROAD Tisovec 2018, Dní Mesta Tisovec 2018, Deň Rimavskej Píly. V mesiaci apríl 2018, MsP vykonávala zabezpečenia OFF ROAD Tisovec 2018. Podujatie sa konalo od 19.4. do 22.4.2018. Po skúsenostiach z minulých ročníkov s usporiadateľskou službou, bol toto prvý ročník akcie, kedy podujatie zabezpečovala MsP a usporiadatelia, ktorých vybrala MsP. Okrem troch členov MsP, sa na organizácii podujatia podieľalo aj deväť usporiadateľov, ktorí boli na podujatí celé štyri dni. Myslím, že sa toto podujatie podarilo zvládnuť dobre. Či už sa jednalo o samotných účastníkov, ako i o návštevníkov, ktorí sa na podujatia zúčastnili. Hlavne v nedeľu dňa 22.4.2018, kedy bolo v meste Tisovec zaparkovaných cca 1100 až 1200 osobných motorových vozidiel. Vozidlá sa podarilo zaparkovať tak, že miestne komunikácie boli prejazdné. Žiadne sťažnosti neboli zaznamenané. V roku 2017 boli zaznamenané problémy s malým počtom organizátorov, ktorí sa podieľali na organizovaní podujatia. Tu mám najmä na mysli organizátorov, ktorý by sa podieľali na parkovaní vozidiel, uzatváraní priestranstiev a pod. Toto všetko musela suplovať MsP. MsP ako i MsÚ vstúpilo do jednania s organizátormi akcie OFF ROAD Tisovec, aby sa takáto situácia v roku 2018 už neopakovala. Taktiež Dni mesta Tisovec 2018 pritiahli stovky ľudí. Menšie problémy boli na Dni Rimavskej Píly, ale toto sa podarilo zvládnuť. Ďalej MsP už tradične vykonáva službu na Silvestra, zabezpečuje priebeh osláv na námestí, kontrolu VP v meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla.

Ján Martiniak

náčelník mestskej polície


Vytvorené: 5. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2019 14:31
Autor: Správca Webu